Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра військової підготовки Університету

Про кафедру військової підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Рівень вищої освіти       перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти    бакалавр

Спеціальність: ВОС:

·         Продовольче забезпечення військ (сил)

·         Речове   забезпечення військ (сил)

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 133 «Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу»,  на підставі п.13 ухвали Вченої ради від 30 березня 2017 року і наказу  від 31.  03. 2017 року №242 «Про організаційно – структурне оновлення ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  Міністром оборони України та Міністром освіти і науки України видано спільний наказвід 9 червня 2017 рокущодо утворення до 30 червня 2017 року кафедри військової підготовки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Створення військової кафедри було обумовлене необхідністю військової підготовки громадян України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра і придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями (за програмою підготовки офіцерів запасу, здійснення військово-патріотичного виховання.

 Її засновником і керівником є ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, профессорЛук’яненкоД.Г.

Принципи роботи кафедри:

1) нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», наказами (директивами) Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, начальника Тилу Збройних Сил України та ректора Університету,Статутом університету, Положенням про кафедру;

2) динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: 1) зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства Оборони України;; 2) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);

3) комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців з освітніх послуг;

5) рефлексії. На раціональному рівні – конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв'язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;

6) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах інституту та університету.

Мета кафедри:

задоволення зростаючого попиту Збройних Сил України на підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю  Забезпечення військ (сил), що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання знань та освітніх ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які покладаються на них.

Основними завданнями та функціями кафедри є:

– організація і науково-методичне забезпечення усіх видів навчальних занять;

– організація самостійної роботи студентів;

– організація та проведення практичної підготовки студентів;

– проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку студентів;

– забезпечення якості навчального процесу;

– підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників;

– удосконалення існуючих, перспективних та розробка нових методик, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;

– участь у дослідженні актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;

– організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності для пропаганди досягнень в підготовці студентів шляхом видання монографій, підручників та інших матеріалів;

– створення сучасної навчально-лабораторної бази та її ефективне використання;

– виховання у студентів глибокого почуття любові до України, її народу, формування у них необхідних бойових якостей, духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати Українську державу, формування якостей громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону і безпеку України, поваги до Конституції України та інших законів України, свідомого виконання вимог військової присяги і статутів Збройних Сил України, наказів та директив Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України;

– виховання у студентів свідомого, творчого ставлення до навчання, високої культури поведінки;

– морально-психологічне вивчення студентів (кандидатів для навчання на кафедрі), проведення професійного психологічного відбору на різні посади;

– забезпечення психологічної адаптації студентів відповідно до їх фаху та індивідуальних нервово-психологічних особливостей; проведення відповідної профілактичної роботи;

– виховання у студентів високих професійних якостей, необхідних майбутньому офіцеру, здатному грамотно навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну і організованість, підтримувати постійну бойову готовність, уміло згуртовувати військові колективи, працювати в умовах демократизації життя у військах (силах).

Професорсько-викладацький складкафедри (5  осоіб) – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких:

Завідувач кафедри–  Шемаєв Володимир Миколайович,  доктор військових наук, професор

Професор кафедри– Мірненко Володимир Іванович,доктор технічних наук, професор

Доцент кафедри– Виноградов Степан Васильович,кандидат історичних наук, доцент

Старший викладач– Рудьков Володимир Леонідович

Старший викладач– Богдан Віктор Володимирович

Висока професійність професорсько-викладацького складукафедри є гарантом підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями «Організація речового забезпечення» та «Організація продовольчого забезпечення»,   фахівців вищої кваліфікації − творчих, неординарно-мислячих, спрямованих на майбутнє, здатних працюватив галузі воєнні науки, національна безпека, безпека  державного кордону.

Персонал кафедри забезпечує навчальний процес