Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 29.04.2017 р.29 Травня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 99                                                    

Присутні – 68

Головуючий – В. о. Голови Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.30, завершилося о 12.30.

Інформаційне повідомлення: до складу Вченої ради рішенням Конференції трудового колективу Університету від 26.04.2017 р. (протокол № 5) обрано: завідувача кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу, д.е.н., доцента Ільїна Валерія Юрійовича; завідувача кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професора Шигун Марію Михайлівну; завідувача кафедри маркетингу, д.е.н., професора Федорченка Андрія Васильовича; директора Науково-дослідного інституту економічного розвитку, д.е.н., професора Каленюк Ірину Сергіїівну; директора Інституту підвищення кваліфікації Університету, к.е.н., доцента Гризоглазова Дениса Валерійовича.

Результати:

1. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про удосконалення управління господарсько-майновим комплексом Університету» (одноголосно), «Про затвердження навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів молодший спеціаліст, бакалавр та магістр (спеціаліст)» (одноголосно), «Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу» (одноголосно), «Про затвердження Типового положення про Вчену раду структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про Ректорат Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про внесення змін і доповнень до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2017 р.» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/

2. Затверджено Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), Концепцію виховної роботи у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (зі змінами, внесеними на засіданні Вченої ради Університету, одноголосно).

3. Внесено зміни до складу дорадчо-консультативної групи з організаційно-правового забезпечення роботи Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у такому порядку: введено до складу групи завідувача кафедри конституційного та адміністративного права Бурила Юрія Павловича і завідувача кафедри кримінального права та процесу Васильківську Ірину Петрівну (одноголосно).

4. Затверджено робочі навчальні програми підготовки докторів філософії 

галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Правознавство» з дисципліни «Адміністративні процедури захисту прав суб’єктів господарювання» та галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» з дисципліни «Теорія випереджального розвитку та економічна політика» (одноголосно).

5. Затверджено навчальні плани освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (одноголосно).

6. Науковим керівником науково-дослідної роботи № 918 «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» призначено к.е.н., професора Швиданенко Г. О. (одноголосно).

7. Рекомендовано до друку видання (одноголосно): 1) журнал «Міжнародна економічна політика», № 26; 2) монографію здобувача наукового ступеня доктора економічних наук кафедри фінансів к.т.н., Силантьєва С.О. на тему «Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів»; 3) видання «Компаративна оцінка бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності: ЄС і Україна (2015-2016 рр.): дослідження» //«Comparative evaluation of corporate social responsibility business-practices: EU and Ukraine (2015-2016): the research», підготовленого колективом авторів кафедри міжнародного менеджменту: д.е.н., професором Петрашко Л.П., к.е.н., професором Петрашком П.Г., к.е.н., доцентом Мартинюк О.В., асистентом Кияном Є.М., обсягом 3 д.а.; 4) монографію «Антикризове управління національною економікою» за загальною редакцією д.е.н., професора Малого І.Й. Авторський колектив І.Й.Малий, І.Ф.Радіонова, Л.М.Ємельяненко та інші, загальним обсягом 20 др.арк.

8. Визнано виконання рішень Вченої ради Університету 30 березня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).