Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 25.05.2017 р.26 Травня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 99                                                    

Присутні – 76

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.00, завершилося о 13.00.

Процедурне питання: 

Головою Вченої ради Університету таємним голосуванням обрано ректора Університету Лук’яненка Дмитра Григоровича, доктора економічних наук, професора. 

Заступником Голови Вченої ради Університету відкритим голосуванням обрано Шульженка Федора Пилиповича, в.о. директора навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» завідувача кафедри теорії та історії права, доктора політичних наук, професора.

Результати:

1. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про створення відділу секретаріату Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), «Про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» (одноголосно), «Про внесення змін і доповнень до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2017 р.» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/. Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2017 р. оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням 

2. Затверджено Положення про Науково-експертну раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції (одноголосно), яке введено в дію наказом ректора Університету та оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням https://kneu.edu.ua/ua/University_en/councils/vr/.

3. Затверджено Положення про відділ внутрішнього аудиту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

4. Затверджено Положення про відділ секретаріату Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), яке яке введено в дію наказом ректора Університету та оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням 

https://kneu.edu.ua/ua/University_en/councils/vr/.

5. Затверджено Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (одноголосно, зі змінами та доповненнями, внесеними на засіданні Вченої ради Університету).

6. Затверджено Положення про Вчену раду фінансово-економічного факультету (одноголосно).

7. Затверджено Положення про Вчену раду факультету економіки та управління (одноголосно). 

8. Затверджено Положення про Вчену раду факультету маркетингу (одноголосно). 9. Затверджено Положення про Вчену раду факультету міжнародної економіки і менеджменту (одноголосно). 

10. Затверджено Положення про Вчену раду обліково-економічного факультету (одноголосно). 

11. Затверджено Положення про Вчену раду факультету економіки агропромислового комплексу (одноголосно). 

12. Затверджено Положення про Вчену раду факультету управління персоналом, соціології та психології (одноголосно).

13. Погоджено за поданням ректора Університету та погодженням зі Студентською академічною радою кандидатури на призначення на посади проректорів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: проректора з наукової роботи – д.е.н., професора Антонюк Лариси Леонтіївни, проректора з економіки та інфраструктури – Чубинського Анатолія Федоровича. (одноголосно).

14. Змінено назву бібліотеки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на «Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

15. Присвоєно вчене звання професора по кафедрі менеджменту Гарафоновій Ользі Іванівні, д.е.н., доценту, професору кафедри менеджменту (одноголосно).

16. На посади науково-педагогічних працівників таємним голосуванням за конкурсом обрано: професора кафедри фінансів - Опаріна Валерія Михайловича, д.е.н., професора; професора кафедри політичної економії (вакантна з 18.06.2017 р.) - Зайцева Юрія Кузьмича, д.е.н., професора; професора кафедри теорії та історії права (0,5 ставки) - Невмержицького Євгена Васильовича, д.політ.н., професора; професора кафедри інформаційних систем в економіці (вакантна з 01.07.2017 р.) - Ситник Ніну Василівну, к.е.н., доценту.

17. Атестовано докторантів кафедр Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 1-го року навчання та переведено на 2-й рік навчання з 01.09.2017 р. (одноголосно): Шульгу Ольгу Антонівну (051 – «Економіка», кафедра політичної економії, науковий консультант д.е.н., проф. Зайцев Ю.К.); Стрельченко Інну Іллівну (051 – «Економіка», кафедра економіко-математичного моделювання, науковий консультант д.е.н., проф. Матвійчук А.В.); Стрельник Світлану Олександрівну (292 – «Міжнародні економічні відносини», кафедра міжнародної економіки, науковий консультант д.е.н., проф. Поручник А.М.); Черкас Наталію Ігорівну (292 – «Міжнародні економічні відносини», кафедра міжнародної економіки, науковий консультант д.е.н., проф. Антонюк Л.Л.); Безверхого Костянтина Вікторовича (071 – «Облік і оподаткування», кафедра обліку і оподаткування, науковий консультант д.е.н., проф. Шигун М.М.); Дибу Олександра Михайловича (072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра інвестиційної діяльності, науковий консультант д.е.н., проф. Майорова Т.В.); Островську Наталію Степанівну (072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, науковий консультант д.е.н., проф. Терещенко О.О.); Стеценка Богдана Станіславовича (072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра фінансів, науковий консультант д.е.н., проф. Федосов В.М.).

18. Атестовано докторанта кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 1-го року навчання Корнилюка Романа Васильовича (08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», науковий консультант д.е.н., проф. Івасів І.Б.)та переведено на 2-й рік навчання з 03.05.2017 р. (одноголосно).

19. Атестовано докторантів кафедр Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 2-го року навчання та переведено на 3-й рік навчання з 01.09.2017 р. (одноголосно): Павлюк Олену Олександрівну (08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», кафедра міжнародних фінансів, науковий консультант д.е.н., проф. Мозговий О.М.); Коцюбу Олексія Станіславовича (08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», кафедра стратегії підприємств, науковий консультант д.е.н., проф. Рєпіна І.М.); Приходченко Тетяну Анатоліївну (08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», кафедра регіональної економіки та туризму, науковий консультант д.е.н., проф., академік Данилишин Б.М.); Осадчого Євгенія Сергійовича (08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», кафедра менеджменту банківської діяльності, науковий консультант д.е.н., проф. Диба М.І.).

20. Затверджено вартість навчання студентів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, які вступають до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2017 р. (одноголосно).

21. Затверджено навчальний план магістерського рівня вищої освіти заочно-дистанційної форми навчання освітньої англомовної програми «Міжнародний менеджмент» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (одноголосно).

22. Відкрито на факультеті економіки та управління програму підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти «Муніципальне управління» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (одноголосно).

23. Затверджено сертифікаційну програму «Фахівець у сфері громадської та політичної діяльності» (одноголосно).

24. Відкрито спеціалізацію «Правознавство у сфері громадської та політичної діяльності» спеціальності «Право» (одноголосно).

25. Затверджено навчальний план підготовки фахівців бакалаврського рівня вищої освіти спеціалізації «Професійна освіта (економіка)» спеціальності «Професійна освіта» галузі знань «Освіта/Педагогіка» (одноголосно).

26. Уточнено тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук Махсми Марії Борисівни у такій редакції: «Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення» (науковий консультант - д.е.н., проф. Петрова І.Л.) (одноголосно).

27. Рекомендовано до друку видання (одноголосно): 1) монографію «Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти», підготовлену д.е.н., професором кафедри економіки і менеджменту агробізнесу Андрійчуком В.Г. та к.е.н., ст.лаборантом Сас І.С., загальним обсягом 10 др.арк.; 2) колективну монографію «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України» // Мodernization of the analysis of financial statements of business entities in the conditions of innovative development of economy of Ukraine», підготовлену колективом авторів кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу: д.е.н., професором Кіндрацькою Л.М., д.е.н., професором Парасій – Вергуненко І.М., к.е.н., професором Калабуховою С.В., к.е.н., професором Кузьмінською О.Е., к.е.н., професором Ямборко Г.А., к.е.н., доцентом Семениченко Ю.К., к.е.н., доцентом Абесіновою О.К. загальним обсягом 20 др.арк.; 3) колективну монографію «Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання» за загальною редакцією д.е.н. С.М. Аржевітіна; 4) науково-аналітичну доповідь «Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи» за загальною редакцією д.е.н. С.М. Аржевітіна; 5) збірник «Інформаційно- аналітичні матеріали щодо формування основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», за редакцією д.е.н. С.М. Аржевітіна; 6) до друку та поширення через мережу Інтернет випуск фахового наукового видання «Фінанси, облік і аудит» №1 (29), 2017 р.; 7) збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України», випуск № 40 (2017), обсяг 15,0 д.а.; 8) журнал «Ринок цінних паперів», випуск № 3-4, 2017 р.; 9) журнал «Маркетинг в Україні» № 2 (101), 2017 р.; 10) збірник тез наукових студентських робіт, які увійшли у Короткий список Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує маркетинг», 2017 р.

28. Визнано виконання рішень Вченої ради Університету 27 квітня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).