Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої радиВченої ради Університету 31 серпня 2017 р.05 Вересня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 94                                                    

Присутні – 77

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.00, завершилося о 12.45.

Результати:

1. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про затвердження Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про внесення змін і доповнень до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2017 р.» (одноголосно), «Про внесення змін і доповнень до Положення про Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), «Про створення в Університеті кафедри конституційного та муніципального права та зміна назви кафедри конституційного та адміністративного права на кафедру адміністративного права та процесу» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/. 

2. Затверджено Положення про студентське містечко Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

3. Затверджено Положення про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

4. Порушено клопотання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України» директору Центру культури і мистецтв ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидату педагогічних наук,  лауреату Міжнародних конкурсів естрадної пісні Бабіч Дані Ростиславівні (одноголосно).

5. Затверджено план роботи Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2017/2018 навчальний рік (одноголосно).

6. На посади науково-педагогічних працівників таємним голосуванням за конкурсом обрано: декана факультету маркетингу (вакантна з 07.09.2017) - Шафалюка Олександра Казимировича, д.е.н., професора; завідувача кафедри міжнародного обліку і аудиту (вакантна з 26.08.2017) - Галенко Оксану Миколаївну, д.е.н., професора; завідувача кафедри міжнародного менеджменту - Панченка Євгена Григоровича, д.е.н., професора; завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці - Петюха Василя Миколайовича, к.е.н., професора; завідувача кафедри європейської інтеграції - Федірка Олександра Анатолійовича, к.е.н., доцента; завідувача кафедри теорії та історії права - Шульженка Федора Пилиповича, д.політ.н., професора; професора кафедри вищої математики (вакантна з 31.08.2017)  - Блудову Тетяну Володимирівну, д.е.н., професора; професора кафедри економіко-математичного моделювання (вакантна з 01.09.2017) - Великоіваненко Галину Іванівну, к.ф.-м.н., професора; професора кафедри міжнародного менеджменту (вакантна з 01.09.2017) - Гальперіну Любов Павлівну, к.е.н., професора; професора кафедри обліку і оподаткування (0,25 ст.) - Дибу Вячеслава Михайловича, д.е.н., доцента; професора кафедри статистики - Дригу Сергія Георгійовича, д.е.н., ст.н.сп.; професора кафедри бухгалтерського обліку - Криштопу Ірину Ігорівну, д.е.н., доцента; професора кафедри правового регулювання економіки - Мачуського Володимира Володимировича, к.ю.н., доцента; професора кафедри міжнародних фінансів - Мусієць Тетяну Вікторівну, к.е.н., доцента; професора кафедри обліку і оподаткування - Озеран Аллу Володимирівну, д.е.н., доцента; професора кафедри міжнародного менеджменту (вакантна з 01.09.2017) - Петрашко Людмилу Петрівну, д.е.н., професора; професора кафедри міжнародного менеджменту (0,5 ст.) - Примостку Олену Олександрівну, д.е.н., професора; професора кафедри теорії та історії права - Риндюк Віру Іванівну, к.ю.н., доцента; професора кафедри педагогіки та психології - Савченко Олену Вячеславівну, д.психол.н., доцента; професора кафедри аудиту - Слободяник Юлію Борисівну, д.е.н., доцента; професора кафедри менеджменту (вакантна з 30.08.2017) - Шершньову Зою Євгеніївну, к.е.н., професора; професора кафедри цивільного та трудового права - Ярошенко Ірину Станіславівну, к.ю.н., доцента; професора кафедри цивільного та трудового права (0,5 ставки) - Заіку Юрія Олександровича, д.ю.н., професора. Рішення про їх обрання на посади затверджено одноголосно.

7. На посаду проректора з науково-педагогічної роботи, економіки та інфраструктури за погодженням зі Студентською академічною радою Університету призначено к.е.н., доцента Садовника Олександра Володимировича (одноголосно).

8. Зараховано до докторантури Університету з 01.09.2017 по 31.08.2019 за спеціальністю 051 «Економіка» за рахунок коштів державного фінансування: по кафедрі стратегії підприємств к.е.н., доцента Кизенко Олену Олександрівну (науковий консультант д.е.н., професор Верба В.А.); по кафедрі макроекономіки та державного управління к.е.н., доцента Усик Віру Іванівну (науковий консультант д.е.н., проф. Радіонова І.Ф.); за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за рахунок коштів державного фінансування: по кафедрі фінансів к.е.н., доцента Котіну Ганну Михайлівну (науковий консультант д.е.н., професор Мельник В.М.), к.е.н., доцента Степуру Марину Михайлівну (науковий консультант д.е.н., професор Паєнтко Т.В.); по кафедрі інвестиційної діяльності к.е.н., доцента Гернего Юлію Олександрівну (науковий консультант д.е.н., професор Диба М.І.); за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за рахунок коштів юридичних (фізичних) осіб: по кафедрі фінансів к.е.н., доцента Мацук Зоряну Андріївну (науковий консультант д.е.н., професор Опарін В.М.) (одноголосно).

9. Внесено зміни до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» (одноголосно).

10. Схвалено акт щодо готовності Університету до нового навчального року (одноголосно).

11. Рекомендовано для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, проекту «Фіктивний людський капітал: проблеми та шляхи мінімізації в Україні» (науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Брінцева Олена Григоріївна) (одноголосно).

12. Рекомендовано до друку монографію здобувача ступеня доктора економічних наук, доцента кафедри фінансові ринки Рязанової Надії Сергіївни «Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку», загальним обсягом 19 д.а., видання за кошти автора (одноголосно).

13. Затверджено навчальні плани підготовки докторів філософії у 2017/2018 навчальному році зі спеціальностей: галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку ЄС»; галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка» з  дисциплін:  «Інноваційні форми управління зайнятістю», «Інноваційні технології управління людськими ресурсами», «Сучасна теорія соціально-трудових відносин», «Управління змінами у сфері соціально-трудових відносин», «Соціальна динаміка постіндустріального суспільства», «Інноваційні механізми забезпечення розвитку персоналу», «Стратегії розвитку соціально-трудових відносин», «Трансформації та перспективи соціального розвитку», «Моніторинг соціальної сфери» (одноголосно).

14. Визнано виконання рішень Вченої ради Університету 22 червня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).