Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої радиВченої ради Університету 22 червня 2017 р.22 Червня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 97                                                    

Присутні – 69

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.00, завершилося о 12.35.

Результати:

1. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про ліквідацію Центру громадського харчування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), «Про затвердження змін і доповнень до Положення про організацію освітнього процесу КНЕУ (редакція 1-2015) і Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання» (одноголосно), «Про затвердження змін до Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами КНЕУ за результатами підсумкового контролю знань» (одноголосно), «Про затвердження Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами» (одноголосно), «Про підсумки огляду кафедр і факультетів у 2016/2017 навчальному році та стан їх готовності до 2017/2018 навчального року» (одноголосно), «Про створення кафедри іноземних мов у складі навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), «Про створення навчально-наукової лабораторії кафедри соціології «Соціологічна лабораторія» та затвердження Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри соціології «Соціологічна лабораторія» (одноголосно), «Про інтегровані навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеню молодший спеціаліст Коледжу економіки і управління» (одноголосно), «Про затвердження навчальних планів освітнього ступеня бакалавр і магістр галузі знань «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

2. ЗатвердженоПоложення про порядок перезарахування дисциплін навчального плану в ДВНЗ «Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

3. Атестовано докторантів кафедр ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 1-го та 3-го років навчання (одноголосно) - за 1-й рік і переведення на 2-й рік перебування в докторантурі з 01.09.2017 р.: Винаходової Світлани Григорівни (051 – «Економіка», кафедра маркетингу, науковий консультант д.е.н., проф. Решетнікова І.Л.); за 3-й рік і відрахування їх з докторантури з 31.08.2017 р.: Галенка Сергія Миколайовича (08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», кафедра європейської інтеграції, науковий консультант д.е.н., проф. Чужиков В.І.); Лозовика Юрія Миколайовича (08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», кафедра стратегії підприємств, науковий консультант д.е.н., проф. Смолін І.В.); Даннікова Олега Володимировича (08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», кафедра маркетингу, науковий консультант д.е.н., проф. Романенко Л.Ф.); Герасимович Інни Анатоліївна (08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», кафедра бухгалтерського обліку, науковий консультант д.е.н., проф. Кузьмінський Ю.А.).

4. Порушено клопотання щодо призначення студентам ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - Іменної академічної стипендії Президента України: Губернюк Анна Ігорівна, ІІ курс, факультет економіки та управління; Савченко Андрій Федорович, ІІІ курс, факультет маркетингу; Ігнацевич Юлія Григорівна, ІІІ курс, навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»; Засипко Влада Євгеніївна, ІІІ курс, факультет МЕіМ; Шарапка Катерина Олександрівна, ІІІ курс, факультет економіки АПК; Іменної стипендії Верховної Ради України: Марущак Семен Володимирович, ІІІ курс, навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»; Павлюк Роман Павлович, ІІІ курс, факультет МЕіМ; Давидкова Катерина Максимівна, ІІ курс, обліково-економічний факультет; Академічної стипендії імені Вадима Гетьмана: Гавриленко Юлія Олександрівна, ІІІ курс, фінансово-економічний факультет; Загорійчук Тетяна Миколаївна, ІІІ курс, фінансово-економічний факультет; Академічної стипендії імені М.Грушевського: Хасіна Олена Марківна, ІІІ курс, факультет управління персоналом, соціології та психології (одноголосно).

5. Встановлено загальний ліміт стипендіатів з числа студентів 2-го - 4-го курсів бакалаврського рівня вищої освіти та студентів магістерського рівня вищої освіти та ліміт стипендіатів з числа студентів 1-го курсу, які вступають до Університету у 2017 р. (одноголосно). Документ оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

6. Затверджено навчальні плани підготовки докторів філософії у 2017/2018 навчальному році зі спеціальностей:051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 – «Право», 281 – «Публічне управління та адміністрування», 292 – «Міжнародні економічні відносини» (одноголосно).

7. Затверджено навчальні плани підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти Інституту бізнес-освіти: спеціалізації «Міжнародний фінансовий менеджмент», спеціалізації «Бізнес-економіка», спеціалізації «Менеджмент проектів і консалтинг», спеціалізації «Бізнес-аналітика», спеціалізації «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», спеціалізації «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», спеціалізації «Управлінський облік і контроль», спеціалізації «Маркетинговий менеджмент», спеціалізації «Управління персоналом», спеціалізації «Правове регулювання економіки», спеціалізації «Міжнародне економічне право», спеціалізації «Адміністративна юстиція», спеціалізації «Правове регулювання фінансової діяльності», спеціалізації «Управління агробізнесом» (одноголосно).

8. На посади науково-педагогічних працівників таємним голосуванням за конкурсом обрано: Завідувача кафедри комерційної діяльності і логістики - Олексюка Олексія Івановича, д.е.н., доцента;Професора кафедри комерційної діяльності і логістики - Диму Олександра Олексійовича, д.е.н., доцента;Професора кафедри регіоналістики і туризму - Оболенського Олексія Юрійовича, д.е.н., професора;Професора кафедри фінансів - Мельника Віктора Миколайовича, д.е.н., професора;Професора кафедри банківської справи (0,25 ст.) - Унковську Тетяну Євгеніївну, д.е.н., доцента.

9. Затверджено навчальний план підготовки фахівців освітнього рівня молодшого спеціаліста спеціалізації 10201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Коледжі інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

10. Внесено зміни до навчального плану підготовки фахівців освітнього рівня молодшого спеціаліста спеціалізації 10101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Коледжі інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

11. Затверджено навчальні плани підготовки фахівців освітнього рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти у Криворізькому коледжі економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: спеціалізації «Діловодство» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціалізації «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізації «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізації «Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» (одноголосно).

12. Затверджено навчальні плани підготовки фахівців освітнього рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти у Криворізькому коледжі економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:спеціалізації «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізації «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (одноголосно).

13. Внесено зміни до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Фінанси, облік і аудит»: введено до складу редколегії: іноземного фахівця (за згодою) – Ігоря Брітченко (Igor Britchenko), д-ра економіки, професора Вищої школи в Тарнобжегу, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Республіка Польща (Rzeczpospolita Polska); виведено зі складу редколегії: проф. Свірко С.В., проф. Мороза А.М. (одноголосно).

14. Затверджено тему дисертаційного дослідженняна здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукк.ю.н., доценту кафедри правового регулювання економіки Борсук Наталії Яківні «Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні» (Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий консультант: Савченко Леся Анатоліївна) (одноголосно).

15. Уточнено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукза спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»здобувачу кафедри міжнародного обліку та аудиту Богатирьову І. І. у такій редакції: «Поліструктурна трансформація глобального фінансового ринку» (одноголосно).

16. Рекомендовано до друку наукові видання:монографію «Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки» //«Strategicmanagementaccountingintermsofinnovation-orientedeconomicmodel», підготовлену здобувачем наукового ступеня д.е.н. Єршовою Н. Ю., загальним обсягом 18,3 др.арк.; колективну монографію «Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмету сучасної політичної економії» (перша книга запланованої монографії «Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства»), підготовлену д.е.н., проф. Зайцевим Ю.К., д.е.н., проф. Москаленко О.М., загальним обсягом 16 др.арк.; колективну монографію «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей», підготовлену колективом авторів: д.п.н., проф., зав. лабораторією організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України  Карамушкою Л.М. та к.п.н., доц. кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету Ходакевич О.Г., загальним обсягом 10 др.арк.; колективну монографію «Фінансування інноваційної діяльності суб’єктів бізнесу в Україні», підготовлену колективом авторів: д.е.н, професором, завідувачем кафедри інвестиційної діяльності Майоровою Т. В., к.е.н., доцентом кафедри інвестиційної діяльності Гернего Ю. О., к.е.н., доцентом кафедри інвестиційної діяльності Дибою О. М. та к.е.н., доцентом кафедри інвестиційної діяльності Поліщук Є. А., к.е.н., доцентом кафедри обліку і оподаткування Дибою В. М., за загальною редакцією д.е.н, професора Майорової Т. В., загальним обсягом 17 др.арк.; науково-практичний журнал «Незалежний Аудитор» № 20 (II) 2017; науково-аналітичний журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» № 6, 2017 р.; збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» №2 (14), 2017 р.; до друку та до поширення через мережу Інтернет випуск фахового наукового видання «Фінанси, облік і аудит», №2 (30), 2017 р.

17. Визнано виконання рішень Вченої ради Університету 15 червня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).