Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит та державний фінансовий контроль

Магістерська програма 8006 «Аудит та державний фінансовий контроль»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Керівник магістерської програми: 

Петрик Олена Анатоліївна 
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України                                                                             

Магістерська програма «Аудит та державний фінансовий контроль» реалізується у контексті основної місії кафедри аудиту – здійснення актуальних наукових досліджень проблем аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті; підготовці на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості високопрофесійних, компетентних фахівців з обліку, аудиту та оподаткування, які відповідають сучасним професійним стандартам та здатні задовольняти запити роботодавців (держави і бізнесу), а також є багатогранними особистостями.

Кадрове забезпечення кафедри аудиту:

Навчальний процес забезпечують 19 викладачів:
4 – доктори економічних наук, професори;
10 – кандидатів економічних наук, доцентів;
3 – старші викладачі та 2 асистенти.

Серед них:
4 - сертифіковані аудитори;
8 - мають інші професійні сертифікати

(у тому числі Сертифікат  Спілки податкових консультантів України, судового економічного експерта, Диплом АССА по міжнародній фінансовій звітності DirIFR, Сертифікат САР та ін.).

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ» передбачає вивчення таких наук і дисциплін:

НОРМАТИВНІ НАУКИ загальної підготовки:

1. Глобальна економіка

2. Інноваційний розвиток підприємства

3. Соціальна відповідальність

4. Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

НОРМАТИВНІ НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ) спеціальної підготовки: 

1. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

2. Державний фінансовий контроль

3. Внутрішній аудит корпорацій

4. Організація і методика аудиту

5. Аудит оподаткування підприємницької діяльності

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ спеціальної підготовки*:

1. Організація бухгалтерського обліку

2. Податковий контроль

3. Фінансовий аналіз

4. Аудит державних фінансів

5. Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування

6. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

7. Дью ділідженс підприємств

8. Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги

* Студент обирає три дисципліни із чотирьох у кожному семестрі

Після засвоєння програми магістри будуть уміти:

створювати та організовувати діяльність аудиторської фірми, планувати та здійснювати незалежні аудиторські перевірки, надавати супутні аудиторські послуги, контролювати якість роботи аудиторів (аудиторських фірм), створювати службу внутрішнього аудиту, виконувати обов’язки внутрішнього аудитора, налагоджувати державний аудит; проводити ревізії та інспектування, податкові перевірки та економічні експертизи; надавати консалтингові послуги, вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність; виконувати фінансовий аналіз та прогнозування діяльності підприємств, надавати послуги «дью ділідженс»; використовувати у роботі бухгалтера, аудитора, аналітика інформаційні системи і технології на основі спеціального прикладного програмного забезпечення та проводити наукові дослідження у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Магістри будуть знати:

 • методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності господарюючих суб’єктів, а також окремих об’єктів, класів операцій, бізнес-процесів компаній;
 • основні аспекти організації і методики проведення інспектування (ревізії) і державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів щодо різних об’єктів державного фінансового контролю;
 • практичні засади проведення аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг у сфері оподаткування;
 • аспекти організації і методики проведення державного фінансового аудиту, внутрішнього аудиту щодо різних об’єктів аудиту державних фінансів;
 • сутність та особливості проведення економічної експертизи та експертних досліджень у сфері обліку та оподаткування;
 • основи роботи з основними інструментальними засобами для використання управлінських інформаційних систем в аналізі і аудит;
 • методику проведення фінансового аналізу;
 • особливості проведення, джерела інформації і процедури фінансового і податкового, господарсько-правового, маркетингового і цінового, технічного і екологічного «Дью ділідженс»;
 • організаційні та методичні засади проведення аудиту спеціалізованих сфер  і надання супутніх аудиторських  послуг.

ДИПЛОМ МАГІСТРА

НАДАСТЬ ВАМ МОЖЛИВІСТЬ ЗАЙМАТИ НАСТУПНІ ПОСАДИ:

 • помічник аудитора (після сертифікації – незалежний аудитор), 
 • державний аудитор, 
 • внутрішній аудитор, 
 • бухгалтер (головний бухгалтер), 
 • економіст (за видами), 
 • фінансовий аналітик (за видами);  
 • консультант з питань обліку, оподаткування, економічного контролю; 
 • інспектор, ревізор, податковий інспектор; 
 • науковий співробітник, викладач та ін. 

 

Наші випускники набувають можливостей працювати в таких приватних суб’єктах господарювання та державних інституціях (їх структурних  підрозділах):

1. міжнародні аудиторські  і консалтингові компанії та вітчизняні аудиторські фірми;

2. система корпоративного управління  суб’єктів господарювання,

3. служба внутрішнього аудиту;

4. облікові та фінансово-економічні, бухгалтерські служби, інші економічні підрозділи державних і комерційних підприємств; 

5. аналітичні підрозділи приватних фірм;

6. органи Державної аудиторської служби України; 

7. Рахункова палата України та її територіальні управління;

8. підрозділи внутрішнього аудиту міністерств та інших органів виконавчої влади економічного блоку, установ, організацій і підприємств, які належать до сфери їх управління; 

9. податкові органи, судово-експертні установи, навчальні та науково-дослідні установи, організації та ін.

 

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ магістерської програми «АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

1. Можливість отримання сертифікатів:

«Аудитора України»;

«Економічного експерта».

2. В межах дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» впроваджено  три сертифікаційні курси на базі програмних продуктів: «Галактика ERP. Модуль «Фінансовий аналіз», «КІТ. Аудит», «Облік SaaS» (хмарні технології) – видаються сертифікати користувача.

3. Стажування у провідних міжнародних і вітчизняних аудиторських фірмах, державних контролюючих органах, корпораціях з можливістю майбутнього працевлаштування.

4. До навчального процесу залучаються досвідчені практики (незалежні аудитори, податкові консультанти),  представники регуляторів та професійних організацій (АПУ, САУ, МФУ та ін.).

5. Сертифікація АСАС акредитованих дисциплін (зарахування вивчених в КНЕУ дисциплін без додаткового складання іспиту в АССА).

6. Підтримка студентських наукових досліджень.

7. Врахування інтересів кожного магістра.

8. Можливість майбутнього навчання у аспірантурі.

 
Остання редакція: 24.06.16