Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківський менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2012-2013

Cписок захищених дипломних робіт 2013-2014

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Науковий керівник програми — АРЖЕВІТІН СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри банківської справи, доктор економічних наук. 

 

Телефон: (044)-455-69-09
e-mail: kbs@kneu.edu.ua

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 8508/2-1 «БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Мета магістерської програми -  підготовка висококваліфікованих фахівців для виконання функцій менеджера, топ-менеджера банку у сфері забезпечення управлінського процесу за основними напрямами банківської діяльності: банківські та інші фінансові операції та послуги; система ризик-менеджменту; фінансовий моніторинг; бюджетування та контролінг; інтернет-банкінг; забезпечення фінансової стійкості.

Суттєві особливості магістерської програми:

1) можливість отримати  дві кваліфікації:

 • кваліфікацію економіста із працевлаштуванням в різні кредитні установи  (банки та небанківські кредитні установи), НБУ;
 • кваліфікацію оцінювача нерухомого майна із працевлаштуванням в оціночні компанії;

2) можливість отримати  два документа про здобуту освіту:

 • Диплом магістра;
 • Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;

3) можливість вивчення дисципліни спеціальної підготовки «Оцінка застави банківських кредитів».

За навчальним планом студенти вивчають:

Нормативні науки: Глобальна економіка; Інноваційний розвиток підприємства; Фінансовий менеджмент у банку; Кредитний менеджмент; Проектне фінансування; Соціальна відповідальність; Банківське регулювання та нагляд; Методологія наукових досліджень.

Дисципліни спеціальної підготовки: 

Вибіркові  - у першому семестрі (2 із 4): 1.Антикризовий менеджмент в банку; 2.Оцінка застави банківських кредитів; 3.Міжнародні розрахунки і валютні операції; 4.Інформаційне забезпечення фінансових установ.

Вибіркові  - у другому семестрі (4 із 6): 1.Бюджетування та контролінг в банку; 2.Управління банківськими ризиками; 3.Управління вартістю банку; 4.Валютне регулювання і контроль; 5.Портфельне інвестування; Венчурне фінансування.

Завдання магістерської програми:

 • формування цілісного бачення стратегії діяльності банку на основі вивчення інструментів та методів стратегічного і оперативного планування у банку;
 • формування у студентів системного підходу до визначення маркетингової стратегії банку та її реалізації;
 • надання теоретичних знань та формування практичних навичок щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації витрат пов’язаних з банківською діяльністю;
 • ознайомлення студентів із сутністю, завданнями та теоретичними основами проектного фінансування;
 • формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань у галузі управління персоналом організацій різноманітних форм власності, що функціонують у сфері економіки України;
 • засвоєння майбутніми фахівцями загальних вимог та норм системи банківського нагляду в Україні, набуття навичок оперативного реагування на зміни в законодавчій та нормативній базі в сфері регулювання банківської діяльності, а також навичок володіння інструментарієм дистанційного контролю та інспектування діяльності банків, складання та надання фінансової звітності;
 • опанування основних методів управління банківськими ризиками та набуття навичок їх практичної реалізації в банківській діяльності;
 • формування цілісного бачення особливостей проведення міжнародних розрахунків і їх здійснення банками України в рамках чинних міжнародних стандартів;
 • набуття теоретичних знань та практичних навичок здійснення банками України валютних операцій (операцій з іноземною валютою та банківськими металами);
 • опанування основних методик оцінки застави за банківськими кредитами та набуття практичних навичок ефективного вибору забезпечення за окремими видами кредитів.

Перелік знань і вмінь фахівця
після опанування даної програми  (у межах спеціалізованого об'єкта професійної діяльності):

Аналізувати діяльність банків, їх конкурентну позицію банку на ринку банківських послуг.

Формувати стратегічний план і бізнес-план розвитку банку; ефективну кредитну, депозитну, дивідендну, інвестиційну політику банку; оптимальну структуру сукупного капіталу банку; масиви статистичної та оперативної банківської інформації.

Вивчати та оцінювати фінансовий стан банків; індикатори фінансового ринку та ринку банківських послуг; ресурсний потенціал банку; фінансові інструменти; інвестиційні проекти; кредитоспроможність позичальників; придатність і ліквідність майна, майнових прав для забезпечення кредитів і готувати відповідні аналітичні звіти.

Проводити інспекційні перевірки діяльності банків; внутрішньобанківські аудиторські перевірки; моніторинг депозитних,  кредитних, комісійно-посередницьких операцій банку; статистичні дослідження індикаторів фінансового ринку та ринку банківських послуг.

Розробляти показники оцінювання діяльності банків і їх клієнтів; стратегію економічного і соціального розвитку банку; пропозиції щодо вдосконалення правових актів з регулювання діяльності банків; пропозиції щодо складання й урівноваження платіжного балансу, вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері грошово-кредитного регулювання економіки, державної політики у сфері грошово-кредитних відносин; заходи щодо підтримки стабільності національної валюти, підтримки стабільності і надійності банківської системи, ефективності національної платіжної системи.

Прогнозувати потребу банку в готівці; потребу та джерела залучення ресурсів банку; витрати на проведення на пасивних операцій та дохідність активних операцій; динаміку фінансових ринків;  розвиток ринку банківських продуктів.

Організовувати роботу банків з готівкою; кредитну, депозитну та інвестиційну діяльність банку; обліковий процес в банку; роботу філій, відділень та структурних підрозділів банку; роботу платіжної системи.

Координувати діяльність філій, відділень та структурних підрозділів.

Управляти дивідендною політикою банку; діяльністю структурних підрозділів банку; банківським персоналом; ефективністю операцій банку; кредитним, інвестиційним, депозитним портфелями банку; ризиками,  ліквідністю, прибутковістю та фінансовим станом банку.

Контролювати дотримання банками вимог центрального банку щодо  проведення операцій; виконання стратегічного та бізнес-плану розвитку банку; кредитної, депозитної, дивідендної, інвестиційної політик; дотримання оптимальної структури сукупного капіталу банку.

Ефективно використовувати сучасні інформаційні банківські технології; вести бази даних активів та пасивів банку та його клієнтів; бази даних із моніторингу банківських операцій і ринку банківських послуг.

Удосконалювати систему менеджменту та організаційну структуру банку.

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з банківського менеджменту забезпечується:

 • залученням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
 • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій;
 • використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні  магістерських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних економістів - фахівців з банківської справи (працівників НБУ та комерційних банків);
 • виробничою та переддипломною практикою на базі комерційних банків;
 • проведенням індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій за науками та дисциплінами, міжпредметного тренінгу на базі навчально-тренувального банку кредитно-економічного факультету, участю студентів в наукових конференціях із актуальних питань подальшого розвитку банківського менеджменту.

Випускники програми можуть займати такі посади:

 • Економіст (головний економіст) в підрозділах банків;
 • Економіст (головний економіст) в підрозділах НБУ;
 • Менеджер  (керівник) підрозділу банку;
 • Фінансовий аналітик, інженер;
 • Керівник відділення, філії, представництва банку;
 • Оцінювач нерухомого майна;
 • Науковий співробітник, викладач.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Банківський менеджмент"

Остання редакція: 04.10.16