Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Орішко Т.В. Застосування аутсорсингу для підвищення ефективності підприємства

Орішко Тетяна, ФЕтаУ, 4 курс, 6 група, спец. 6504

t.orishko@gmail.com

ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Татьяна Оришко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Tetiana Orishko

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISES USING OUTSOURCING

Актуальність.В умовах глобалізації світової економіки та загострення конкурентної боротьби актуальними стають проблеми підвищення економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Підприємства повинні швидко та адекватно реагувати на зміни та непередбачувані ситуації, які виникають в ході діяльності. Утримання та посилення позицій на ринку вимагає виготовлення якісної продукції для споживачів та постійне впровадження в процеси виробництва результатів науково-технічних досліджень. З точки зору менеджменту підприємницької структури, дане завдання є проблемним для виконання, оскільки вимагає залучення значних економічних ресурсів, що призводить до збільшення собівартості продукції. В якості інструменту зниження операційних та фінансових витрат на підприємстві може бути використаний аутсорсинг.

Постановка проблеми.Проте ринкові механізми, що сприяють формуванню господарських зв’язків на основі аутсорсингу, є вразливими до впливу кризових явищ, особливо при недостатньо сформованих ринкових відносинах. Через це підприємства часто відмовляються від застосування цього інструменту, недооцінюючи, або навіть не розглядаючи його потенціальних переваг. Це обмежує нарощування конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Метою роботиє дослідження теоретико-методичної бази аутсорсингу; обґрунтування вибору передачі бізнес-процесів підприємства на аутсорсинг.

Результати дослідження.  Аутсорсинг – це передача частини функцій з обслуговування діяльності підприємства стороннім контрагентам на умовах гарантування ними відповідного рівня якості та ефективності їх виконання на основі трансформації чи оновлення бізнес-процесів і технологій.[2]

Основними мотивами, якими керується керівництво підприємства, при виборі «за/чи проти» аутсорсингу є [1]:

1. Необхідність підприємства сконцентруватись на профільних видах виробництва (головній діяльності);

2. Підвищення якості обслуговування;

3. Зниження витрат.

Серед науковців чиняться дискусії з приводу переваг та недоліків аутсорсингу. Головним мотивом відмови від аутсорсингу є ненадійність компанії, яка надає дані послуги. Також, до вищенаведених причин можна віднести наступні: ноу-хау (технології) знаходяться за межами підприємства; зменшення контролю над якістю створення ланцюга доданої вартості; втрата близькості до ринку і контакту з клієнтами; залежність від постачальників.

Процес прийняття рішення щодо аутсорсингу складається з 3 стадій: підготовка, порівняння та прийняття рішення. [4]

Існує багатометодик для оцінкита вибору рішень. Зосередимо свою увагу на розробці кількісних показників оцінки використання аутсорсингових послуг. Дана процедура проводиться на етапі порівняння, коли визначається, що більш вигідно: виробництво власними силами чи аутсорсинг. [5]

В короткостроковому періоді за умови значного зростання попиту на продукцію та неможливості його задоволення самостійно, доцільним для обґрунтування рішення є використання коефіцієнту аутсорсингу:

Де КСО – собівартість одиниці продукції (лише прямі витати), ЦЗ – ціна закупівлі у аутсорсера, Т – час, за який одиниця продукції може бути виготовлена власними силами.

Продукти або послуги, для яких Ка>0, доцільно передати на аутсорсинг. Таким чином, тимчасово високий попит на ринку буде задоволений. Якщо Ка<0 – вигідніше виробництво власними силами.

В довгостроковому періоді перед підприємством постає вибір: інвестувати кошти в розширення власних виробничих потужностей, штату співробітників тощо, чи скористатися аутсорсингом.

Для оцінки дилеми скористаємося 2 показниками: «ціна одиниці виробу» та «кількість виробів», виготовлених на умовах аутсорсингу. Під ціною одиниці продукції маємо на увазі «виробничу» ціну одиниці продукції (ціна одиниці продукції на підприємстві; включаються витрати на матеріали, заробітну плату та ін..). В розрахунок включаються також інвестиційні витрати на будівлі та спороди (розраховуються за принципом ануїтету).

де, І – сума інвестицій, А – ануїтетні платежі, ДВ – додаткові витрати, які можуть виникнути в процесі збільшення потужностей, УВ – витрати на управління процесом збільшення потужності, К – кількість одиниць продукції, Св – собівартість одиниці продукції.

Отже, загальна вартість закупки одиниці продукції у аутсорсера буде розрахуватись за такою формулою:

де, ЦЗ – ціна закупки одиниці, ТВ – транзитивні витрати.

Отже, можна зробити висновок, Якщо КЦ>ЗЦЗ – виробництво передаємо на аутсорсинг, якщо навпаки – виробляємо самі.

Кількість виробів, яку можна віддати на аутсорсинг, розраховується за формулою:

Використання данихпоказників дасть змогу оцінити доцільність передачі бізнес-процесів на аутсорсинг.

Висновок.В результаті застосування механізмів аутсорсингу буде досягнуто зниження собівартості виробництва та покращення якості надаваних послуг. Підприємствам варто створювати стратегічні альянси для підвищення надійності їх технологічної кооперації. Це, в свою чергу, сприятиме кластеризації економіки. Таким чином, дані переваги зможуть підвищити конкурентоспроможність підприємств, ефективність функціонування кооперованих ланцюгів та ринків, а також рівень економічного розвитку територій.

ЛІТЕРАТУРА

1.        Плахута Г.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування// Вісник СНУ ім. В. Даля. - № 11 (153). Ч.2.  - 2010. – С. 129-132

2.        Кузьмінов М.О. Місце аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств//Управління розвитком - № 7 – 2010 – с. 207 – 208

3.        Поповиченко І.В. Обґрунтування рішень щодо переведення на аутсорсинг окремих бізнес-процесів будівельного підприємства//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - № 3 – 2011 – с. 151 – 154

4.        Шашко В.О. Аутсорсинг функцій обслуговування промислового підприємства//Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – № 23 – 2011 – с. 147 – 151

5.        Шмиголь Н. М. Аутсорсинг як метод оптимізації суб’єкта господарювання // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - №4 – 2011 - с.194-197

Переглянути презентацію

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263710

Остання редакція: 11.04.12