Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Терещенко Н. Ціннісно-інтеграційні орієнтири сучасних систем проектного управління

Терещенко Надія,ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-402

naddiyka@gmail.com

Ціннісно-інтеграційні орієнтири сучасних систем проектного управління

Терещенко Надежда

TereshchenkoNadiya

Ценностно-ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

VALUABLE AND INTEGRATION REFERENCE POINTS OF MODERN SYSTEMS OF PROJECT MANAGEMENT

Актуальність. Роль проектного менеджменту стрімко зростає, оскільки проекти стають невід'ємною складовою діяльності компаній, як проектно-орієнтованих, що використовують системний підхід до управління проектами, так і тих, яким раніше не притаманна була така діяльність (сфери послуг, інтертейменту, АПК та інших). Це підвищує значення системного розвитку проектного управління.

Постановка проблеми. Метою цього дослідження є виявлення ціннісних та інтеграційних орієнтирів систем проектного управління, які сьогодні активно використовуються в проектній діяльності.

Результати дослідження. Досить влучним є визначення сучасного проектного менеджменту як синтезу науки, мистецтва і бізнесу. Наука – тому, що він спирається на фундаментальні знання; мистецтво – тому, що управління і менеджмент – це управління з урахуванням людських факторів; бізнес – тому, що проектне управління стає окремим напрямом бізнес-діяльності, яка оцінюється в термінах бізнесу [3].

На сьогоднішній день існує багато стандартів і моделей, спрямованих на систематизацію базових засад в управлінні проектами. Досить відомими є американський РМВоК, міжнародний ICBIPMA, японський P2M, британський PRINCE2 та ін. Всі вони, хоч і описують ключові моменти проектного управління, але відрізняються один від одного в тій чи іншій мірі. Самою «молодою» моделлю з них є японська Р2М (Project and Program Management for Enterprise Innovation), в якій знайшли відображення як глобально-цивілізаційні тенденції, так і особливості саме японських підходів до управління.

Згідно із даною методологією, проект – це дії, направлені на створення цінності проекту, що володіють унікальністю, власними відмітними характеристиками інноваційності, які створюють цінність активів (включаючи інтелектуальну цінність), цінність інновацій і цінність володіння для всіх зацікавлених сторін. Які ж саме дії здійснюються для формування цінності проекту?

Ключові поняття Р2М – створення цінності для організації, як в комерційній, так і в соціальній діяльності, з орієнтацією на місію і систему цілей, через стратегію до реалізації проектів і програм, що забезпечують успіх її проектної діяльності. Як бачимо, досить нова (порівняно з іншими стандартами) японська методологія орієнтована не на продукт, а на те, як поєднувати виконувані проекти і програми з бізнес-стратегією компанії і використовувати отриманий в результаті виконання проектів досвід для розвитку і просування до стратегічних цілей. В цьому і полягає її інтеграційний підхід.

Цікаво, що за PMBoK(A Guide to the Project Management Body of Knowledge) галузь знань про управління інтеграцією проекту включає в себе процеси і операції, необхідні для виявлення, визначення, об'єднання, уніфікації та координації різних процесів і операцій управління проектами в рамках груп процесів управління проектами. Мета інтеграції – це перш за все ефективне інтегрування процесів в групах процесів управління проектами, необхідних для досягнення цілей проекту в рамках певних процедур, прийнятих в організації [1]. Що ж стосується Р2М, то тут розглядається інтеграція саме програм. У основі поняття «інтеграція програми» лежить розвиток місії програми в групу проектів і подальше узгоджене управління цими проектами з метою отримання вигод і формування цінності програми. Інтеграція програми має три наступні специфічні аспекти:

  • інтеграція програми скеровує організаційну стратегію програми, визначає лінію поведінки організації в тому або іншому випадку управління програмою. Це досягається через управління профілями і породжує ситуативну розробку набору сценаріїв програми як вихід з ситуації, що склалася, або як визначення подальшого шляху розвитку програми;
  • інтеграція програми створює структуру програми за допомогою управління архітектурою програми і проектування групи проектів. Структура програми детально визначається в документі, що описує концепцію програми і групи проектів, що входять до її складу. Концептуальні документи включають: план управління конфігурацією проекту, формулювання місії проекту, документ, що описує взаємозв'язок проектів, концептуальний бюджет, фінансовий план і концептуальний графік програми;
  • стратегії поведінки організації контролюються виходячи з місії програми.

Цими аспектами представлено управління інтеграцією на стадії виконання програми, яке націлене на те, щоб інтегровані проекти і їх компоненти виконувалися автономно, у напрямі досягнення своїх цілей. Управління інтеграцією також повинне забезпечувати спрямованість векторів проектів, які виконані зовнішніми сторонами, на реалізацію місії програми, і пронизувати місією компоненти і етапи кожного проекту програми.

Цінність проекту визначається вигодою, яку надає продукт проекту при виконанні вимог, що містяться в місії проекту. Існує дві необхідні умови, які гарантують створення цінності проекту. Перша – практична здатність проектного менеджера виконати проект відповідно до плану; друга – знаходження способу гармонізувати цінність проекту для всіх зацікавлених сторін через властивості продукту проекту. Перша умова є обов'язковою, тоді як друга – достатньою умовою створення цінності проекту.

Проект, який задовольняє таким умовам, може збільшити цінність активів організації, створити інтелектуальну цінність і цінність інновації в результаті своєї реалізації, оскільки його продукт створює нову соціальну цінність для суспільства і цінність для власників, також названо цінністю балансування інтересів зацікавлених сторін, яка виділяє цінність володіння проектом для кожної зацікавленої сторони і проводить синергію для майбутньої вигідної співпраці або нової моделі кросс-індустріального бізнесу, де при виконанні проекту необхідно уміло балансувати інтереси учасників.

У Р2М закладена наступна логіка формування доданої цінності через використання програмного і проектного менеджменту [2]:

а) Впровадження «креативного механізму» в «проектування виробничих або будівельних потужностей». «Креативний механізм» повинен розвивати «виробничі і будівельні потужності, а також потужності проектування», засновані на передових технологіях, впровадженням і застосуванням яких відрізняється Японія, в нову бізнес-модель, за допомогою механізму досягнення більшої доданої цінності завдяки застосуванню структурного управління програмою.

б) Стандарт для «розвитку професіоналів, націлених на досягнення місії» з метою впровадження, розвитку і підтримки «креативного механізму». Р2М є керівництвом з розвитку здібностей для перетворення менеджерів середньої ланки організацій з адміністративно-командним типом управління в лідерів, націлених на досягнення місії, здатних створювати і впроваджувати програми і проекти, об'єднуючи різні механізми інновацій і механізми збільшення доданої цінності.

в)  Запуск «реорганізованої організації» з «професіоналами, націленими на досягнення місії». Розвиток здібностей професіоналів, націлених на досягнення місії, допоможе реалізувати модель програмного типу управління на підприємствах, що сприятиме підвищенню цінності активів корпорації.

Висновки. Отже, можна сказати, що Р2М сьогодні – широко застосовується як модель інтегрованого підходу до розвитку цінності проектів і організацій, який підтримує постійні вдосконалення в діяльності компаній. Цінність проекту визначається вигодою, яку надає продукт проекту при виконанні вимог, що містяться в місії проекту. Роль інтеграції програми полягає в розробці і контролі групи проектів для забезпечення автономного виконання кожного із них, а їх сукупне виконання зводиться до досягнення зумовленої місії програми.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Руководство к своду знаний по управлению проектами / четвертое издание PMBоK. –  Project Management Institute, Inc.– 2008. – 241 с.
  2. Ярошенко Ф.О. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: Монографія. // Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О. / К.: Новий друк, 2010. –160 с. http://edu.minfin.gov.ua/P2M/Pages/Codex.aspx
  3. Електронний ресурс: http://www.pmprofy.ru/content/rus/260/2602-article.asp

Переглянути презентацію

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263717

Остання редакція: 11.04.12