Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тищенко А., Кокодій В. Моделювання системи управління бізнес-процесами підприємства (на матеріалах комплексного тренінгу "Zigam-Market")

Тищенко Анна, Кокодій Вікторія,ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-408

tishchann@rambler.ru

victoria_125@ukr.net

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ"ZIGAM-MARKET")

Тищенко Анна, Кокодій Вікторія

TyshchenkoAnna, Kokodiy Victoria

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ"ZIGAM-MARKET"

MANAGMENTSYSTEM MODELING OF THE COMPANY BUSINESS PROCESSES (BASED ON COMPLEX TRAINING MATERIALS OF "ZIGAM-MARKET")

Актуальність. Бізнес-процес являє собою набір взаємозалежних бізнес-процедур у результаті яких виробляється певна група продуктів і послуг [2]. Усі бізнес-процеси існують для виконання функцій підприємства й повинні відповідати встановленій на підприємстві ієрархії цілей.Ефективна реалізація бізнес-процесів - це мета й завдання будь-якого підприємства.

В сучасних умовах господарювання значно зростає рольуправління діяльністю підприємств.Це пояснюється, насамперед, тим, що саме ефективне управління забезпечує успішне функціонування всіх бізнес-процесів, впливає на конкурентоспроможність, результативність, активність діяльності підприємства в цілому. Раціональне управління підприємством вимагає не тільки теоретичних знань, а й практичного досвіду. На наш погляд, випускники ВНЗ, особливо гуманітарних, добре володіють теоретичним матеріалом, проте не знають як застосувати його на практиці. Завдяки інноваційному розвитку навчального закладу на комплексному тренінгу з управління бізнес-процесами підприємства створюються конкурентні віртуальні підприємства, які стають основою моделювання системи управління бізнес-процесами підприємства.[1]

Постановка проблеми. Метою цієї роботи є, по-перше, аналіз отриманого під час тренінгових занять практичного досвіду з комплексного управління бізнес-процесами підприємства. По-друге, розгляд з методичної точки зору проблем, які зустрічаються в цілому при проектуванні процесів з урахуванням функцій управління. По-третє, визначення основних переваг моделювання системи управління бізнес-процесами підприємства на матеріалах комплексного тренінгу "Zigam-Market".

Результати дослідження. Моделювання бізнес-процесів дозволяє не тільки визначити, як компанія працює в цілому, як взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками й постачальниками, але і як організована діяльність на кожним бізнес-процесом. Моделювання бізнес-процесів - це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування й мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу й всім бізнес-процесам організації в сукупності [3]. На основі моделювання бізнес-процесів можна дослідити діяльність організацій та практично перевірити методологію моделювання на конкретній установі (організації).

Моделювання системи управління бізнес-процесами підприємства відтворюється у тренінговій діловій грі "Zigam-Market".

В процесі ділової гри "Zigam-Market" було здійснено:

 • дослідження та управління процесами виробництва і реалізації продукції;
 • розроблення та управління програмою логістики;
 • управління маркетингом;
 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • управління фінансовими ресурсами підприємства;
 • аналіз діяльності конкурентів;
 • оптимізація бізнес-процесів.

Основні переваги моделювання системи управління бізнес-процесами підприємства на матеріалах комплексного тренінгу "Zigam-Market":

 • поєднання глибоких теоретичних знань з різних дисциплін економічного та управлінського спрямування, які вивчались протягом третього та четвертого курсів в університеті;
 • використання набутих теоретичних знань в практичній діяльності моделювання бізнес-процесів;
 • розвиток логіки, аналітичних здібностей та раціонального мислення;
 • поглиблення навичок комунікації та презентаційних здібностей;
 • отримання досвіду управлінням бізнес-процесами підприємства у конкурентному середовищі.

Здобуті знання під час комплексного тренінгу засвідчують важливість розробки "Zigam-Market",що й ставилося метою роботи.

Висновки. Таким чином, можна впевнено говорити про те, що тренінгова ділова гра "Zigam-Market" – це поєднання теорії, практики та інновацій. Головна ж перевага ідеї моделювання управління бізнес-процесів підприємства – це допомога засвоїти процесний підхід до управління підприємством та набути певний досвід в управлінні. По-перше, моделювання бізнес-процесів це відповідь практично на всі питання, що стосуються вдосконалення діяльності підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. По-друге, керівник або керівництво підприємства, що впровадили у себе конкретну методологію управління бізнес-процесами підприємства, буде мати інформацію, яка дозволить розвивати своє підприємство, застосовуючи основний інструментарій прийняття рішень з маркетингу, фінансів, виробництва і логістики, і прогнозувати його майбутнє відповідно до стратегічної поведінки конкурентів на олігополістичному ринку.

Література:

1. Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: навч. посіб. / [П. Г. Банщиков, В. М. Гордієнко, О. О. Кизенко, Г. С. Скитьова]. – К.: КНЕУ, 2010

2. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в би знесе. Хаммер М., Чампи Дж. Издательство: "Манн, Иванов и Фербер", — 2011

3. Старинский Б. Процессное управление. Система автоматизации бизнеса . Електронний документ. Режим доступу http://www.intalev.ua/index.php?id=17210

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:
http://vk.com/topic-36835937_26263733

Остання редакція: 11.04.12