Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вакаренко Л. Фінансова діагностика підприємства: вибір методів та економічна інтерпретація результатів

Вакаренко Любов,ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-404

Lubochka.chery@gmail.com

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ВИБІР МЕТОДІВ ТА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вакаренко Любов

Vakarenko Liubov

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: ВЫБОР МЕТОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

FINANCIAL DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE: CHOOSING OF METHODS AND ECONOMIC INTERPRETATION OF RESULTS

Актуальність. У сучасних умовах господарювання фінансова діагностика слугує основним інструментом прийняття управлінських рішень на підприємстві, спрямованих на досягнення його стратегічних та тактичних цілей. Якість результатів фінансової діагностики залежить від обраних методів, кваліфікації фахівців, що здійснюють діагностичні процедури, інформаційного та програмного забезпечення. При проведені фінансової діагностики використовують велику кількість різноманітних методів. Науково необґрунтований вибір тих чи інших методів залежно від певних особливостей підприємств зумовлює необ’єктивну економічну інтерпретацію результатів діагностики.

Постановка проблеми. Напрацьований арсенал методів фінансової діагностики, які використовуються у сучасній практиці не дає відповіді на питання на підставі яких критеріїв вибирати або адаптувати певні методи фінансової діагностики для конкретного підприємства залежно від його особливостей?Окрім того, недостатньо вивченою залишається проблема щодо того, а що безпосередньо робити після проведення фінансової діагностики, як правильно інтерпретувати отримані результати аби прийняти економічно обґрунтовані рішення управлінцем?

Метою даної статтіє систематизація існуючих методів фінансової діагностики, визначення ключових чинників, які доцільно враховувати при виборі адекватних ситуації методів фінансової діагностики та можливостей уникнення двозначності в економічній інтерпретації результатів фінансової діагностики задля прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Результати дослідження. Для відображення найчастіше застосовуваних методик у сучасних умовах зведено типові методики фінансової діагностики підприємства, які використовуються в Україні [6, с.32; 3, с.1-2; 5, с.56-58; 1]. Проведене дослідження методик фінансової діагностики за різними науковцями, засвідчило про наявність або недостатньої кількості або, навпаки, широкої палітри фінансових коефіцієнтів; значні коливання у нормативних значеннях; відсутність фактично повної оцінки ефективності відповідних методик та умов їх застосування. Зазначені недоліки зумовлюють однобічність та суб’єктивність результатів фінансової діагностики. Це дало підстави припустити, що фінансова діагностика підприємств в Україні здебільшого не виконує притаманні їй функції. А на практиці  розповсюджені методики не завжди працюють без належної адаптації.

У практичній діяльності вибір фахівцямипідприємств певних методів фінансової діагностики відбувається різними шляхами: за популярністю і поширеністю методу;за аналогією;випадково, тобто без певнихпопередніх міркувань;аналітичним шляхом.

На основі узагальнення літературних джерел та дослідження практики функціонування підприємств встановлено, що виокремлюють наступний перелік ключових чинників, які доцільно враховувати при виборі адекватних ситуації методів фінансової діагностики: цілі, завдання та об’єкт діагностики, інформаційне забезпечення, кваліфікація задіяних у діагностиці фахівців, технічне та програмне забезпечення, стабільність середовища функціонування, досвід та традиції діагностики, ресурсне забезпечення, горизонт та спрямування діагностики, рівень її деталізації, призначення фінансової діагностики, описові характеристики підприємства, параметри застосування методів фінансової діагностики [4, с.123; 3, с.3-4]. Варто зазначити, що на підприємстві може одночасно використовуватись певна сукупність методів як для досягнення однієї діагностичної цілі, так і для досягнення комплексу цілей діагностики.

Іншим важливим аспектом проведення фінансової діагностики, є те, що для її реалізації недостатньо лише розрахувати значення фінансових показників, слід уміти інтерпретувати ситуацію та оцінити параметри існуючого фінансового стану. З огляду на це, можна використати інтерпретаційну матрицю фінансової діагностики промислового підприємства, яка дозволить ідентифікувати його характеристики та прийняти адекватні управлінські рішення [2, с.196]. Інтерпретаційна матриця дозволяє визначити наявний певний тип фінансового стану, виявити «вузькі місця» у функціонуванні підприємства, віднайти зв'язок між коефіцієнтами, може слугувати основою щодо з’ясування причин змін при порівнянні показників, розроблення заходів з поліпшення фінансового стану підприємства.

Однак, проведені дослідження показали, що варто з обережністю застосовувати інтерпретаційну матрицю у якості орієнтира для прийняття управлінських рішень. Оскільки, по-перше: реалізуючи аналітичну функцію, фахівці різного профілю, які залучені до процесу фінансової діагностики роблять вплив на систему діагностики, прогнозування і управління в цілому, тому виходячи з цього різні фахівці, з наявними їм кваліфікаційними рівнями та посадовими обов’язками по-своєму будуть інтерпретувати результати фінансової діагностики і, відповідно, надавати рекомендації управлінцю щодо прийняття можливих рішень, тому з метою прийняття якісних управлінських рішень необхідно враховувати людський фактор – як активний елемент фінансової діагностики; по-друге, для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень необхідно проводити не лише фінансову діагностику, але й – аналізувати інші аспекти господарської діяльності підприємства, враховувати стратегічні орієнтири подальшого розвитку підприємства з метою уникнення двозначності в економічній інтерпретації отриманих результатів; по-третє, важливо відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки між показниками з метою ідентифікації проблем, які погіршують фінансовий стан підприємства.

Висновки. Отже, систематизація існуючих методів фінансової діагностики, які використовуються на вітчизняних підприємствах виявила ряд проблем щодо їх практичного застосування. Зметою запобігання невідповідного використання методів фінансової діагностики необхідно враховувати певні ключові чинники при виборі адекватних ситуації тих чи інших методів залежно від специфіки підприємства. Для якісної економічної інтерпретації результатів фінансової діагностики можна застосовувати інтерпретаційну матрицю, однак для підвищення ефективності її використання доцільно враховувати зазначені рекомендації. Таким чином, впровадження процесу обґрунтування управлінських рішень засобами фінансової діагностики надасть керівнику підприємства системне, комплексне бачення для підвищення ефективності господарської діяльності та формування подальшої стратегії розвитку підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Альгин В.А. Финансовая диагностика развития компаний: фундаментальная оценка на основе BSC / Альгин В.А. // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – №3. – С. 16-22

2. Андросова О. Ф., Губарь А. О. Нормативно-критеріальне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства / Андросова О. Ф., Губарь А. О. // Економічний простір. – 2011. – № 46. – С. 186 – 200.

3. Гилка У.Л. Специфіка застосування методів фінансово-економічного аналізу / Гилка У.Л. // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3 (14). – С. 143-147.

4. Мельник О.Г.Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства / Мельник О.Г.// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 120-124.

5. Лащик І. І., Грибик І. І., Любомудрова Н. П. Аналіз методик діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємств: переваги, недоліки, напрями, вдосконалення // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – №5 (46). – С. 54-59.

6. Швиданенко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. Посібник /Швиданенко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. – К.: КНЕУ, 2008. – 344 с.

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:
http://vk.com/topic-36835937_26269585

Остання редакція: 11.04.12