Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вибране із дарів

     Бібліотека ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду.


2017

Грудень

Дарувальник: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

 
Криленко В. І. Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та забезпечення : монографія / В. І Криленко. - Миколаїв : Шамрай В. П., 2014. - 468 с.
 
У монографії викладені результати досліджень теоретичних та методологічних засад регулювання та забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Висвітлено сучасний стан і тенденції змін регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах сучасної України. Розкрито пріоритетні напрями розвитку регуляторних важелів забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в Україні.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Економічні системи : [монографія] / [за ред. Г. І. Башнянина]. - Львів : Ліга-Прес, 2006.
           Т. 6.- 2015-2016. - 466 с.
 
Продовжується аналіз економічних систем розвиненого і перехідного типів. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку метаекономії як загальної теорії економічних систем, теоретичної економії як спеціальної теорії економічних систем, емпіричної економії як прикладної економії.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Шевчик Б. М. Григорій Башнянин: внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць : присвяч. 65-річчю з дня народж., 40-річчю наук.-пед. діяльності Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу засн. Львів. торг.-екон. ун-ту / Б. М. Шевчик. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 1565 с.
 
Подається науково-популярна характеристика всіх наукових досягнень Г. І. Башнянина й оцінюється його внесок у розвиток економічної науки, зроблений ним упродовж останніх сорока років. Г. І. Башнянин розглядається як фундатор трьох-чотирьох найфундамен-тальніших новітніх версій економічної науки: економічної метаметодологїї як надметодології і надточної методології економічного аналізу та альтернативи традиційній методології; метаекономїї або метатеоретичної економії як загальної теорії економічних систем, надтеорії і надточної версії економічної науки та альтернативи традиційній політичній економії; економічної метрології та метрологічної економії як загальної теорії економічного вимірювання, теорії кількісно-якісного (метрологічного) аналізу в економіці, надтеорії і надточної версії економетричної науки та альтернативи традиційній економетрії і математичній економії.

Листопад

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ С. М. Аржевітін

 
Кредитний менеджмент у банку : підручник / [С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред.: С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-тім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 499 с.
 
У підручнику викладено сучасні підходи до організації в банку процесу прийняття кредитних рішень, адміністрування та супроводу кредитів для здійснення моніторингу кредитного ризику та кредитного портфеля, формування й використання резервів за кредитними операціями, управління проблемними кредитами та стратегічного кредитного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням іноземного досвіду кредитного менеджменту, вимог національного регулятора та практики вітчизняного банківництва у сфері кредитної діяльності.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ С. М. Аржевітін

 
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 182, [2] с.
 
Монографія присвячена гострим методологічним проблемам оцінки системних ризиків, які обговорюються у міжнародних дослідженнях, що стимулювала глобальна фінансова криза; найважливішим для України практичним питанням аналізу механізмів і причин системної кризи банківського сектору, проблемам монетарної і валютної політики, банківського регулювання НБУ протягом 2014-2016 років. Запропоновані стратегічні підходи до розробки Нового економічного курсу України і розвитку банківської системи як інструменту його реалізації. Основні ідеї і положення монографії широко обговорювались на наукових форумах, конференціях, круглих столах, у ЗМІ, у Верховній Раді України, отримали підтримку Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради.

Жовтень

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ С. М. Аржевітін

 
Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження : монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 407 с.
 
У монографії досліджуються особливості формування макроекономічного середовища діяльності вітчизняних банків. Аналізуються актуальні проблеми теорії і практики банківського кредитування в Україні в умовах виходу з кризи. Методологічні аспекти антикризового регулювання кредитної діяльності банків розглядаються на макро- й мікроекономічному рівнях. Обґрунтовуються теоретико-концептуальні засади та методичні підходи до оптимізації управління кредитним портфелем банку.

Дарувальник: автор Э. В. Чекотовский

 
Чекотовский Э. В. Статистические методы на основе Microsoft Excel 2013: учеб. пособие / Э. В. Чекотовский. - Киев : Знання, 2017. - 384 с.
 
Это одно из первых пособий, в котором рассматриваются методология и технология использования статистических методов с применением программы Microsoft Ехсе1 2013 - новейшей версии этой программы. Изложены основные теоретические понятия и категории статистической науки. Подробно рассматриваются прикладные вопросы важнейших статистических методов: табличного и графического, метода обобщающих статистических показателей, метода статистических группировок, методов изучения взаимосвязей социально-экономических явлений и методов анализа рядов распределения и временных рядов. Книга содержит детальное описание методики и техники автоматической реализации указанных статистических методов с помощью средств программы Microsoft Ехсе1 2013. В связи с различиями в употреблении и толковании отдельных терминов и понятий в экономико-статистической литературе и программе Microsoft Ехсе1 2013 внесены предложения по их уточнению и изменению.

Дарувальник: А. А. Перебийніс

 
Жаворонкова Г. В. Менеджмент в інформаційній економіці: теорія та практика: монографія / Г. В. Жаворонкова. - Умань : Сочінський, 2014. - 352 с.
 
В монографії розглянуто наукові засади розвитку менеджменту в інформаційній економіці та формування інформаційного суспільства в Україні. Наведено результати аналізу функціонування інформаційного ринку та використання інформаційних технологій підприємствами. Здійснено обґрунтування використання електронного бізнесу. Запропоновано комплекс методичних і організаційних заходів щодо вибору системи електронного документообігу господарюючими субєктами.

Вересень

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 
Зернецька О. В. Глобальна комунікація : монографія / О. В. Зернецька ; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. - Київ : Наук. думка, 2017. - 351 с.
 
У монографії вперше у вітчизняній історичній та політичних науках комплексно досліджується феномен глобальної комунікації початку XXI ст. як визначальний фактор сучасного світового розвитку. В контексті революційних змін у галузі новітніх технологій, стрімкої диджиталізації, розвитку мережі Інтернет, глобальної блогосфери, соціальних медіа, мобільної телефонії тощо висвітлюється роль глобальної комунікації у таких сферах життєдіяльності людства, як культура, політика, економіка та кібербезпека. Визначаються головні актори глобального управління комунікацією; осмислюється експансія медіа-корпорацій глобального і регіонального масштабу; розроблена типологія глобальної медіакратії. Аналізуються стан і тенденції розвитку медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та надаються пропозиції щодо їх удосконалення.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова , Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : Наук. думка.
          Т. 1: Теорія розвитку економічних систем. - 2017. - 351 с.
 
Монографія присвячена висвітленню основних етапів творчої біографії та наукових здобутків видатного вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори в США Всеволода Сергійовича Голубничого (1928-1977). На основі дослідження унікальних архівних матеріалів та неопублікованих праць В. Голубничого подано систематизований виклад наукових поглядів ученого на закономірності розвитку економічних систем.

Дарувальник: ТОВ "Кондор-Видавництво"

 
Паливода О. М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Паливода. - Київ : Кондор, 2017. - 359 с.
 
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих структур в економіці України. На основі емпіричного матеріалу проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережеві структури, проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та управлінські бар'єри на шляху їх розвитку. Розроблено методологічний підхід до ідентифікації мережевих структур на регіональному, галузевому та міжгалузевому рівнях. Запропоновано систему організаційно-управлінських заходів, що спрямовані на підтримку міжгалузевої кооперації у розробці інновацій, що мають проривне значення для промисловості з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Запропоновано методологічний підхід до виявлення джерел генерування синергії мережевої взаємодії та оцінки їх потенціалу з метою формування найбільш оптимальних економічних та соціальних взаємозв'язків між компаніями.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 
Тімонін О. М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О. М. Тімонін, К. В. Діхтяренко. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 188 с.
 
Розглянуто проблему процесу комплексного оцінювання розвитку підприємства з метою створення довгострокових позитивних взаємовідносин зі споживачем. Подано історію появи поняття розвитку, проаналізовано види розвитку та специфіку його оцінювання. Наведено основні методики оцінювання розвитку промислового підприємства.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 
Назарова Г. В. Аудит персоналу на підприємстві : монографія / Г. В. Назарова, О. С. Лебединська. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 163 с.
 
Вирішено науково-практичне завдання, що стосується аудиту персоналу на підприємстві. Уточнено зміст аудиту персоналу та класифікацію його напрямів. Узагальнено та систематизовано принципи аудиту персоналу. Обгрунтовано технологію організації аудиту персоналу на промислових підприємствах. Виявлено тенденції зміни основних якісних та кількісних показників. Розроблено методичний підхід до аналізу функціонування системи аудиту персоналу. Обгрунтовано змістове наповнення організаційного забезпечення аудиту персоналу на промислових підприємствах. Удосконалено процедуру аудиту персоналу за його основними складовими.

Серпень

Дарувальник: автор Кот О. О.

 
Кот О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. - Київ : "Правова єдність". - [Б. м.] : Алерта, 2017. - 493 с.
 
Представлена монографія є спробою проведення системного аналізу засад здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав з метою формування цілісного уявлення про ці категорії в науці цивільного права, що rрунтується на теоретичних засадах та судовій практиці застосування цивільного законодавства України. У процесі аналізу суб'єктивного права як базисної категорії цивільного права значну увагу було приділено дослідженню поняття здійснення суб'єктивних прав, його природи, а також межам здійснення суб'єктивних прав. Зловживання матеріальними правами та процесуальними правами автор розглядає окремо, виділяючи спільні риси цього правового явища. Більша частина монографії присвячена проблематиці захисту суб'єктивних цивільних прав, зокрема поняттю та правовій природі захисту прав, співвідношенню поняття «захисту прав» із суміжними поняттями, формам захисту суб'єктивних цивільних прав. У монографії висвітлено існуючі в цивілістичній науці підходи до класифікації способів захисту прав, проаналізовано загальні та спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав.
Особлива практична цінність роботи полягає у проведеному автором аналізі величезного масиву судової практики застосування законодавства про здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на рівні актів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

Дарувальник: автор Махсма М. Б.

 
Махсма М. Б. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання : монографія / М. Б. Махсма ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. – 383 с.
 
Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження зайнятості та рівня життя сільського населення України. Висвітлено сучасні проблеми та перспективи розвитку аграрного ринку праці та підвищення рівня життя населення сільських територій. Запропоновано інноваційні інструменти підвищення трудової зайнятості та рівня життя сільського населення України. Обгрунтовано концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної сільської зайнятості.

Липень

Дарувальник: автор Силантьєв С. О.

 
Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 399, [1] с.
 
Монографію присвячено дослідженню післякризового розвитку теоретичних засад трансформації фундаментальної парадигми визначення цін похідних фінансових інструментів, практики застосування їх за умов імплементації міжнародного регуляторного законодавства щодо регулювання світових ринків фінансових інструменгів у нових нормалях фінансової економіки. Схарактеризовано післякризовий систематизований розвиток трансформації фундаментальних теоретичних, практичних і міжнародних регуляторних засад світового ринку похідних фінансових інструментів та фінансової економіки загалом. Наведено низку оригінальних результатів автора, що мають важливе теоретичне та прикладне значення для розвитку фінансової системи України та післякризової трансформації її у напрямі гармонізації зі світовим ринком похідних фінансових інструментів.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонуван-ня, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Растр-7.
        Ч. 1- 2016. - 458 с.
 
Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлено основні аспекти, закономірності й проблеми функціонування
та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного і людського видів потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та ін. Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами і категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України та її інтеграції в глобальну і регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки в контексті стабілізаційної політики та політики стимулювання економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [у 2 ч.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Растр-7.
        Ч. 2- 2017. - 400 с.
 
В монографії розглядаються принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлюються  основні аспекти, закономірності і проблеми функціонування та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного та людського потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та інше. Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами та категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до соціально орієнтованої ринкової системи господарювання, регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Червень

Дарувальник: ДННУ "Академія фінансового управління"

 
Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст : монографія / Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ АФУ, 2016. - 496 с.
 
У колективній монографії розкриваються актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами в контексті євроінтеграції. Розглядаються стратегічні орієнтири реформування державних фінансів та їх стабілізації, фіскальна децентралізація і мо­дернізація міжбюджетних відносин, упровадження міжнародних стандартів управління, обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення бюджетного інвестування та управління залученими фінансовими ресурсами.

Дарувальник: Видавництво "Знання"

 
Чекотовський Е. В. Статистичні методи: Історія і теорія : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Е. В. Чекотовський. - Київ : Знання, 2016. - 192 с.
 
Висвітлено історичні й теоретичні аспекти зародження, становлення та розвитку основних понять, категорії найважливіших статистичних методів: табличного, графічного, абсолютних і відносних показників, методу статистичних групувань. На сучасній методологічній основі критично проаналізовано й узагальнено наявні в економіко-статистичній літературі підходи до тлумачення понятійного апарату цих методів. Значна частина історичного матеріалу, залученого автором до навчального посібника, не відома широкому загалу читачів.

Травень

Дарувальник: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001. - ISBN 966-02-2074-X.
     Т. 16: Куз — Лев / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2016. - 712 с.
 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001. - ISBN 966-02-2074-X.
     Т. 17: Лег—Лощ / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2016. - 712 с.

Дарувальник: Українська бібліотечна асоціація

 
Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; [наук. ред. В. Склокін ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишкова, Т. Радіонова]. - Київ : Медуза, 2017. - 394 с.
 
Ґрунтовне дослідження історика Тімоті Снайдеращо вже встигло стати світовим бестселеромпропонує новий погляд на великий злочин XX століття й водночас розкриває ризикиз якими ми стикаємося в XXI століттіНа основі нових джерел зі Східної Європи і забутих свідчень вцілілих, «Чорна земля» визначає Голокост як подіюяка є нам ближчою і зрозумілішоюніж здається на перший погляд – і від того ще страшнішоюГолокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор «Чорної землі» підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост – це не лише історія, але й застереження.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ Т. М. Циганкова

 
Управління сталим розвитком бізнесу : монографія / [І. О. Тихомирова та ін.] ; за заг. ред. М. А. Гольцберга ; Міжнар. ін-т менеджменту. - Київ : Задруга, 2017. - 336 с.
 
Колективна монографія є завершеним дослідженням актуальних проблем управління сталим розвитком бізнесу, у якому висвітлені такі науково-практичні питання: управління сталим розвитком бізнесу на сучасному етапі, нормативно-правові аспекти управління сталим розвитком бізнесу, фінансові, маркетингові та організаційні аспекти управління бізнесом. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені в окремих розділах, мають достатній ступінь обгрунтованості й базуються на результатах особистих досліджень авторів.

Квітень

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
Світова гібридна війна: український фронт : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. К. Горовенко та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - 496 с.
 
У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

Дарувальник: доцент КНЕУ К. В. Безверхий

 
Звітність підприємств : навч. посіб. (для студентів вищ. навч. закл. за спец. "Облік і оподаткування") / [В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. Курило та ін.] ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики та аудиту. - Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. - 431 с.
 
У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання. Звітність підприємств базується на основі сучасних облікових систем, унаслідок чого забезпечується відповідне відображення у ній головних характеристик господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Дарувальник: доцент КНЕУ О. А. Брегеда

 
Брегеда ОАЗабезпечення ліквідності комерційного банку : монографія / О. А. Брегеда. - Київ : Задруга, 2016. - 396 с.
 
Монографія присвячена дослідженню джерел та механізмів забезпечення ліквідності комерційних банків. Окремо від платоспроможності, виділено поняття ліквідності банків, яке визначається збалансуванням вхідних та вихідних грошових потоків банків. Здійснена класифікація ризику ліквідності, який піднятий на вер­шину піраміди ризиків банківської діяльності. Досліджено «трикутник» передумов забезпечення ліквідності банків: регулювання - менеджмент - джерела ліквідності. Розглянуті надбання закордонних банків щодо управління їх ліквідністю та причини втрат ліквідності окремих банків.

Дарувальник: автор В. І. Тимошенко

 
Тимошенко В. И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХIХ-начало ХХ вв.) : монография / В. И. Тимошенко. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 624 с.
 
У монографії викладаються теоретико-методологічні засади дослідження держави, що розроблялися представниками юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядаються історичні і теоретичні витоки вказаних теорій. На основі різних методологічних підходів досліджується поняття держави та її сутність. Акцентується увага на проблемах державної влади, взаємозв'язку держави і суспільства.

Дарувальник: автор О. Фадєєв

 
Фадєєв О. Долітописна історія України / Олександр Фадєєв ; [пер. з рос. В. Шовкошитний]. - Київ : Укр. пріоритет, 2016. - 421 с.
 
2004 року, намагаючись показати українцям, що західняки і східняки - генетично різні етноси, кремлівські карлики замовили своїй РАН ДНК-дослідження 4-х груп українців: галичан і закарпатців, подолян, наддніпрянців і слобожанців. Результати шокували й дослідників, і замовників: українці - генетично єдиний народ! Генетичний аналіз вказує на Україну як на прабатьківщину для західних, східних і частини південних слов'ян, а сама Ерефія виявилась за поребриком слов'янства... Натомість литовці, латиші, молдовани й частково румуни - слов'яни, а серби й болгари - лише політично. Літописний Рюрик - не норман, а ятвяг! Ця інноваційна книга перевертає з голови на ноги всі уявлення про давню історію України, Білорусі й цілої індоєвропейської спільноти, адже біля її витоків стояла Кукутень-Трипільська Цивілізація, 60% території якої - Україна. За допомогою методів ДНК-генеалогії, топонімії, археології, лінгвістики та логіки автор подає реальну, а не міфологізовану історію України з часів Чорноморського потопу до наших днів.

Дарувальник:  автор Л. С. Гринів

 
Гринів Л. C. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 424 с.
 
Наукова монографія є одним з перших видань з новітньої фізичної економії в Україні. У книзі розкриваються природничі засади розвитку сучасної економіки. Розкрито актуальність ідей фізичної економії в системі формування економіки сталого розвитку. Обгрунтовано фізико-економічну теорію природного капіталу та сталого розвитку  екологосоціогосподарських систем та запропоновано нові концептуальні підходи до становлення просторової макроекономіки. Викладено практичні завдання новітньої фізичної економії, що полягають у запровадженні альтернативних систем державного менеджменту, моніторингу та моделей органічного землеробства в Україні.

Березень

 Дарувальник:  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

   
Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. / редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - Київ : Парлам. вид-во. 
        Т. 1: Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна] ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - 2016. - 656 с.
 
Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріаль­ного апарату, а також теоретико-методологічними підходами до дослі­джень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на про­цес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проана­лізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці XX ст. й до сьогодення.

Дарувальник:  Інститут політичних і етнона-ціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

   
Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. / редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - Київ : Парлам. вид-во.
  Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / [відп. ред. і упоряд. О. Майборода] ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - 2016. - 704 с.
 
Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямова­ність політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад віт­чизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирі­шення суспільно-політичних проблем, які поставати в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки — спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства та рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національ­ного політичного буття.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Дікань. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 331 с.
 
Розглянуто проблеми теорії та практики контролю в бюджетних установах. Висвітлено проблемні та дискусійні питання стосовно контролю в бюджетних установах, запропоновано напрями його реформування, що сприятимепокращенню якості контрольних заходів і забезпеченню більш результативноїдіяльності суб'єктів контролю в бюджетних установах.

Дарувальник:  колектив авторів

     
Костирко Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи : монографія / Л. А. Костирко, Н. Ю. Велентейчик. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2016. - 280 с.
 
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади механізму регулювання міжбюджетних відносин в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду регулювання міжбюджетних відносин сформовано рекомендації щодо вдосконалення фінансового вирівнювання в Україні. Викладено концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено моніторинг сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми їх регулювання. Доведено значущість комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів як джерела актуальної інформації, необхідної для вибору інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Сформовано новий підхід до оцінки ступеня узгодженості інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин. Особливу увагу приділено сценарному прогнозуванню доходів івидатків місцевого бюджету з урахуванням ризику зниження фінансової стійкості. Запропоновано підхід до інтегральної оцінки ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин і визначено пріоритетні напрями щодо його вдосконалення.

Лютий

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     
Історія української літератури : у 12 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Віталій Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. Віталія Дончика. - Київ : Наук. думка, 2013
         Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. П. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: М. Бондар, Ю. Кузнецов. - 2016. - 749 с.
 
У третьому томі дванадцятитомної «Історії української літератури» розглянуто період розвитку національного письменства від останніх років XVIII ст. (прикметних виходом у світ перших частин поеми «Енеїда» І. Котляревського) до кінця 30-х років XIX ст. — період, коли українська література постає як література нова, у питомій художній якості, з новочасним змістом, перебазована на народну мову, яка стає мовою літературною. З-поміж широкої палітри напрямів і стилів цієї доби домінантне місце посідають романтизм та ранні форми реалізму. Від попередніх розглядів зазначеного періоду третій том відрізня­ється істотним розширенням аналізованих літературних явищ і фактів, інтерпретаційним оновленням.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     
Покляцький С. А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / С. А. Покляцький ; НАН України, Ін-т географії. - Київ : Наук. думка, 2016. - 184 с.
 
У монографії викладено теоретико-методологічні основи та методику суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст. Проаналізовано досвід досліджень великих міст у рамках різних наук, у тому числі географії. Із суспільно-географічних позицій розкрито сутність категорії «умови життя населення великого міста». Обгрунтовано методику дослідження умов життя, яка грунтується на поєднанні статистики і результатів анкетного опитування. На цій підставі проведено типізацію 45 великих міст України за специфікою формування економічної, соціальної, екологічної та соціокультурної складових умов життя. Визначено пріоритетні напрями поліпшення умов життя населення у великих містах України, розкрито шляхи вдосконалення організаційного механізму управління їх розвитком.

Дарувальник:  НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     
Лапій М. М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та "молодої музи": Семантика й поетика : [монографія] / Марія Лапій ; [наук. ред.: Є. К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т Івана Франка. - Київ : Наук. думка, 2016. - 276 с.
 
У монографії здійснено поліаспектне і комплексне дослідження пробле­ми поетики й семантики прозового пейзажу у творчості Івана Франка й «молодомузівців» М. Яцкова, Б. Лепкого, В. Бірчака. Уперше визначено ху­дожні особливості психологічного пленеру Франкової прози. Розглянуто ін­дивідуально-авторські форми побудови психологічної дескрипції природи в художній практиці «молодомузівців». Осмислено трансформацію міметичного способу пейзажотворення у літературі кінця XIX — початку XX ст. в аспекті співіснування, контамінації та дифузії «старих» (етнографічних, фольклор­но-романтичних, реалістичних, натуралістичних) і «нових» (ранньомодерністських) принципів і моделей зображення природи й людини. Виявлено по­дібності та відмінності дескриптивної манери І. Франка та змалювання при­роди у текстах «молодомузівців» та інших письменників «перехідної доби» (Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Михайла Коцюбинського, Ва­силя Стефаника).

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках: навч. посіб. [для студентів напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит"] / І. М. Чмутова, К. М. Азізова, О. В. Лебідь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 358 с.
 
Розкрито теоретичні (сутність, функції, принципи, методики, підходи) і практичні (бухгалтерські проведення, формування звітності, ведення обліку в автоматизованій банківській системі) основи фінансового обліку в банках. Викладено особливості системи фінансового обліку в банках України з посиланням на чинні законодавчі та нормативні акти, враховано Положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Охоплено питання ведення обліку основних видів банківських операцій. Наведено методику обліку капіталу банку, операцій за безготівковими розрахунками, з готівковими коштами, депозитних та кредитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій в іноземній валюті, доходів і витрат банку.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Лебідь О. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / О. В. Лебідь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 200 с.
 
Розкрито теоретичні та практичні основи міжнародних розрахунків і про­ведення валютних операцій з урахуванням вітчизняного та міжнародного норма­тивно-правового забезпечення, а також світового досвіду таких операцій. Подано матеріал, що складається з двох тісно взаємопов'язаних частин, перша з яких присвячена валютним операціям та відносинам в Україні, друга - практиці здійснення міжнародних розрахунків. Розглянуто питання щодо ризиків валютних операцій та міжнародних розрахунків.

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
 

Викладено та систематизовано основні теоретичні засади розвитку й ре­гулювання міжнародної економічної діяльності України. Широко використано новий статистичний матеріал щодо тенденцій сучасного розвитку міжнародної економічної діяльності України. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання для самодіагностики.

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Сергієнко В. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 124 с.
 
Розкрито систему знань про охорону права інтелектуальної власності. Здійснено історичний огляд розвитку системи охорони інтелектуальної влас­ності. Наведено характеристику основних об'єктів інтелектуальної власності, розкрито сутність авторських прав.

Січень

Дарувальник: проректор КНЕУ Т. Є. Оболенська

     
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана : іст.-презент. вид. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голова), Д. Г. Лук'яненко, А. М. Колот та ін.]. - Київ : Логос Україна, 2016. - 343 с.
 
Історично-презентаційне видання присвячене одному з найкращих і найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої держави, який ось уже 110 років творить, зберігає і примножує наукові та освітні традиції, безперервно готує нові покоління висококваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, загартовує силу і характер, виховує еліту України. Книга висвітлює найважливіші та найяскравіші віхи шляху становлення вишу від моменту його заснування до сьогодення.
Усіх, хто мав честь здобувати вищу освіту та професійний досвід у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (до 1992 р. - Київський інститут народного господарства), об’єднує спільна професійна гордість, адже саме в стінах цього величного навчального закладу формуються перспективи розвитку економічної галузі України.

Дарувальник: Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

     
Гаврилишин Б. Д. Залишаюсь українцем: спогади / Богдан Гаврилишин. - К. : Пульсари, 2011. - 288 с.
 
Професор Богдан Гаврилишин - один із відомих у світі вчених, радників і консуль­тантів з питань управління та міжнародних відносин. До його думки дослухаються по­літики й економісти багатьох країн. Він змінив кілька професій, набувши багатого практичного досвіду з функціонування різноманітних організацій, а також з аналізу ефективності суспільств. Серед найяскравіших прогнозів розвитку різних націй-держав - його передбачення про розпад СРСР більш ніж за 10 років до події.
У цій книжці Богдан Гаврилишин розповідає про свій цікавий і надзвичайно наси­чений жиггєвий шлях, перед читачем постають впливові особистості й важливі події, активним учасником яких був автор.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ М. М. Коцупатрий

    
Гуцаленко Л.В. Обліково-контрольне забезпечення управління виробництвом кормів : монографія / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, Л. А. Чудак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2016. - 188 с.
 
У монографії узагальнено теоретико-методологічні, методичні, організаційні і практичні аспекти обліку та контролю виробництва кормів у сіль­ськогосподарських підприємствах. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку виробництва кормів і калькулювання їх собівартості, а також внутрі­шньогосподарського контролю виробництва кормів.

Дарувальник: доцент КНЕУ П. В. Сацький

 
Омельчук В. В.  Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського : монографія / Володимир Омельчук ; [передм. І. М. Мищака ; наук. ред. П. В. Сацький ; відп. ред. Л. Й. Булаєв] . - Київ : Золотi ворота, 2016. - 438, [16] с.
 

Монографія “Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського” присвячена взаєминам козацької влади та монастиря у 1750 - 1764 рр. Насамперед, це стосується участі Гетьмана в обранні архімандрита, судових процесів Лаври з козацькою старшиною та іншими монастирями. Автор розглядає представництво монастиря у цих процесах, зокрема повноваження її повірених, особливості прийняття та оскарження судових рішень тощо.

Досліджено особливості розгляду справ, пов’язаних з Києво-Печерською лаврою в адміністративно-судових органах Гетьманату на центральному та місцевому рівнях на широкому тлі політико-правової модернізації тогочасної Української Держави.

Дарувальник: доцент КНЕУ П. В. Сацький

 
Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Київ, 2016 р.]. - Київ : Леся, 2016. - 348 с.
 

У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві.

Автори статей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі ро­сійської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

 

Остання редакція: 29.12.17