Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вибране із дарів

     Бібліотека ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду.


2017

Травень

Дарувальник: ДННУ "Академія фінансового управління"

 
Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст : монографія / Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ АФУ, 2016. - 496 с.
 
У колективній монографії розкриваються актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами в контексті євроінтеграції. Розглядаються стратегічні орієнтири реформування державних фінансів та їх стабілізації, фіскальна децентралізація і мо­дернізація міжбюджетних відносин, упровадження міжнародних стандартів управління, обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення бюджетного інвестування та управління залученими фінансовими ресурсами.

Дарувальник: Видавництво "Знання"

 
Чекотовський Е. В. Статистичні методи: Історія і теорія : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Е. В. Чекотовський. - Київ : Знання, 2016. - 192 с.
 
Висвітлено історичні й теоретичні аспекти зародження, становлення та розвитку основних понять, категорії найважливіших статистичних методів: табличного, графічного, абсолютних і відносних показників, методу статистичних групувань. На сучасній методологічній основі критично проаналізовано й узагальнено наявні в економіко-статистичній літературі підходи до тлумачення понятійного апарату цих методів. Значна частина історичного матеріалу, залученого автором до навчального посібника, не відома широкому загалу читачів.

Квітень

Дарувальник: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001. - ISBN 966-02-2074-X.
     Т. 16: Куз — Лев / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2016. - 712 с.
 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001. - ISBN 966-02-2074-X.
     Т. 17: Лег—Лощ / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2016. - 712 с.

Дарувальник: Українська бібліотечна асоціація

 
Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; [наук. ред. В. Склокін ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишкова, Т. Радіонова]. - Київ : Медуза, 2017. - 394 с.
 
Ґрунтовне дослідження історика Тімоті Снайдера, що вже встигло стати світовим бестселером, пропонує новий погляд на великий злочин XX століття й водночас розкриває ризики, з якими ми стикаємося в XXI столітті. На основі нових джерел зі Східної Європи і забутих свідчень вцілілих, «Чорна земля» визначає Голокост як подію, яка є нам ближчою і зрозумілішою, ніж здається на перший погляд і від того ще страшнішою. Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор «Чорної землі» підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост це не лише історія, але й застереження.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ Т. М. Циганкова

 
Управління сталим розвитком бізнесу : монографія / [І. О. Тихомирова та ін.] ; за заг. ред. М. А. Гольцберга ; Міжнар. ін-т менеджменту. - Київ : Задруга, 2017. - 336 с.
 
Колективна монографія є завершеним дослідженням актуальних проблем управління сталим розвитком бізнесу, у якому висвітлені такі науково-практичні питання: управління сталим розвитком бізнесу на сучасному етапі, нормативно-правові аспекти управління сталим розвитком бізнесу, фінансові, маркетингові та організаційні аспекти управління бізнесом. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені в окремих розділах, мають достатній ступінь обгрунтованості й базуються на результатах особистих досліджень авторів.

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
Світова гібридна війна: український фронт : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. К. Горовенко та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - 496 с.
 
У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

Дарувальник: доцент КНЕУ К. В. Безверхий

 
Звітність підприємств : навч. посіб. (для студентів вищ. навч. закл. за спец. "Облік і оподаткування") / [В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. Курило та ін.] ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики та аудиту. - Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. - 431 с.
 
У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання. Звітність підприємств базується на основі сучасних облікових систем, унаслідок чого забезпечується відповідне відображення у ній головних характеристик господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Дарувальник: доцент КНЕУ О. А. Брегеда

 
Брегеда ОАЗабезпечення ліквідності комерційного банку : монографія / Брегеда О. А. - Київ : Задруга, 2016. - 396 с.
 
Монографія присвячена дослідженню джерел та механізмів забезпечення ліквідності комерційних банків. Окремо від платоспроможності, виділено поняття ліквідності банків, яке визначається збалансуванням вхідних та вихідних грошових потоків банків. Здійснена класифікація ризику ліквідності, який піднятий на вер­шину піраміди ризиків банківської діяльності. Досліджено «трикутник» передумов забезпечення ліквідності банків: регулювання - менеджмент - джерела ліквідності. Розглянуті надбання закордонних банків щодо управління їх ліквідністю та причини втрат ліквідності окремих банків.

Дарувальник: автор В. І. Тимошенко

     Тимошенко В. И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХIХ-начало ХХ вв.) : монография / В. И. Тимошенко. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 624 с.

У монографії викладаються теоретико-методологічні засади дослідження держави, що розроблялися представниками юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядаються історичні і теоретичні витоки вказаних теорій. На основі різних методологічних підходів досліджується поняття держави та її сутність. Акцентується увага на проблемах державної влади, взаємозв'язку держави і суспільства.

Дарувальник: автор О. Фадєєв

     Фадєєв О. Долітописна історія України / Олександр Фадєєв ; [пер. з рос. В. Шовкошитний]. - Київ : Укр. пріоритет, 2016. - 421 с.

2004 року, намагаючись показати українцям, що західняки і східняки - генетично різні етноси, кремлівські карлики замовили своїй РАН ДНК-дослідження 4-х груп українців: галичан і закарпатців, подолян, наддніпрянців і слобожанців. Результати шокували й дослідників, і замовників: українці - генетично єдиний народ! Генетичний аналіз вказує на Україну як на прабатьківщину для західних, східних і частини південних слов'ян, а сама Ерефія виявилась за поребриком слов'янства... Натомість литовці, латиші, молдовани й частково румуни - слов'яни, а серби й болгари - лише політично. Літописний Рюрик - не норман, а ятвяг! Ця інноваційна книга перевертає з голови на ноги всі уявлення про давню історію України, Білорусі й цілої індоєвропейської спільноти, адже біля її витоків стояла Кукутень-Трипільська Цивілізація, 60% території якої - Україна. За допомогою методів ДНК-генеалогії, топонімії, археології, лінгвістики та логіки автор подає реальну, а не міфологізовану історію України з часів Чорноморського потопу до наших днів.

Дарувальник:  автор Л. С. Гринів

     Гринів Л. C. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 424 с.

Наукова монографія є одним з перших видань з новітньої фізичної економії в Україні. У книзі розкриваються природничі засади розвитку сучасної економіки. Розкрито актуальність ідей фізичної економії в системі формування економіки сталого розвитку. Обгрунтовано фізико-економічну теорію природного капіталу та сталого розвитку  екологосоціогосподарських систем та запропоновано нові концептуальні підходи до становлення просторової макроекономіки. Викладено практичні завдання новітньої фізичної економії, що полягають у запровадженні альтернативних систем державного менеджменту, моніторингу та моделей органічного землеробства в Україні.

Березень

 Дарувальник:  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
     Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. / редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - Київ : Парлам. вид-во. 
     Т. 1: Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [відп. ред. і      упоряд. М. Кармазіна] ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - 2016. - 656 с.
 

Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріаль­ного апарату, а також теоретико-методологічними підходами до дослі­джень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на про­цес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проана­лізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці XX ст. й до сьогодення.

Дарувальник:  Інститут політичних і етнона-ціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

      Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. / редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - Київ : Парлам. вид-во.
     Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних        досліджень / [відп. ред. і упоряд. О. Майборода] ; редкол.: О. Рафальський (голова)      та ін. - 2016. - 704 с.
Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямова­ність політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад віт­чизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирі­шення суспільно-політичних проблем, які поставати в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки — спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства та рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національ­ного політичного буття.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Дікань. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 331 с.

Розглянуто проблеми теорії та практики контролю в бюджетних установах. Висвітлено проблемні та дискусійні питання стосовно контролю в бюджетних установах, запропоновано напрями його реформування, що сприятимепокращенню якості контрольних заходів і забезпеченню більш результативноїдіяльності суб'єктів контролю в бюджетних установах.

Дарувальник:  колектив авторів

     Костирко Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи : монографія / Л. А. Костирко, Н. Ю. Велентейчик. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2016. - 280 с.

У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади механізму регулювання міжбюджетних відносин в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду регулювання міжбюджетних відносин сформовано рекомендації щодо вдосконалення фінансового вирівнювання в Україні. Викладено концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено моніторинг сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми їх регулювання. Доведено значущість комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів як джерела актуальної інформації, необхідної для вибору інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Сформовано новий підхід до оцінки ступеня узгодженості інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин. Особливу увагу приділено сценарному прогнозуванню доходів івидатків місцевого бюджету з урахуванням ризику зниження фінансової стійкості. Запропоновано підхід до інтегральної оцінки ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин і визначено пріоритетні напрями щодо його вдосконалення.

Лютий

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     Історія української літератури : у 12 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Віталій Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. Віталія Дончика. - Київ : Наук. думка, 2013
     Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. П. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та      ін.] ; наук. ред.: М. Бондар, Ю. Кузнецов. - 2016. - 749 с.
У третьому томі дванадцятитомної «Історії української літератури» розглянуто період розвитку національного письменства від останніх років XVIII ст. (прикметних виходом у світ перших частин поеми «Енеїда» І. Котляревського) до кінця 30-х років XIX ст. — період, коли українська література постає як література нова, у питомій художній якості, з новочасним змістом, перебазована на народну мову, яка стає мовою літературною. З-поміж широкої палітри напрямів і стилів цієї доби домінантне місце посідають романтизм та ранні форми реалізму. Від попередніх розглядів зазначеного періоду третій том відрізня­ється істотним розширенням аналізованих літературних явищ і фактів, інтерпретаційним оновленням.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     Покляцький С. А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / С. А. Покляцький ; НАН України, Ін-т географії. - Київ : Наук. думка, 2016. - 184 с.

У монографії викладено теоретико-методологічні основи та методику суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст. Проаналізовано досвід досліджень великих міст у рамках різних наук, у тому числі географії. Із суспільно-географічних позицій розкрито сутність категорії «умови життя населення великого міста». Обгрунтовано методику дослідження умов життя, яка грунтується на поєднанні статистики і результатів анкетного опитування. На цій підставі проведено типізацію 45 великих міст України за специфікою формування економічної, соціальної, екологічної та соціокультурної складових умов життя. Визначено пріоритетні напрями поліпшення умов життя населення у великих містах України, розкрито шляхи вдосконалення організаційного механізму управління їх розвитком.

Дарувальник:  НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     Лапій М. М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та "молодої музи": Семантика й поетика : [монографія] / Марія Лапій ; [наук. ред.: Є. К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т Івана Франка. - Київ : Наук. думка, 2016. - 276 с.

У монографії здійснено поліаспектне і комплексне дослідження пробле­ми поетики й семантики прозового пейзажу у творчості Івана Франка й «молодомузівців» М. Яцкова, Б. Лепкого, В. Бірчака. Уперше визначено ху­дожні особливості психологічного пленеру Франкової прози. Розглянуто ін­дивідуально-авторські форми побудови психологічної дескрипції природи в художній практиці «молодомузівців». Осмислено трансформацію міметичного способу пейзажотворення у літературі кінця XIX — початку XX ст. в аспекті співіснування, контамінації та дифузії «старих» (етнографічних, фольклор­но-романтичних, реалістичних, натуралістичних) і «нових» (ранньомодерністських) принципів і моделей зображення природи й людини. Виявлено по­дібності та відмінності дескриптивної манери І. Франка та змалювання при­роди у текстах «молодомузівців» та інших письменників «перехідної доби» (Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Михайла Коцюбинського, Ва­силя Стефаника).

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках: навч. посіб. [для студентів напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит"] / І. М. Чмутова, К. М. Азізова, О. В. Лебідь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 358 с.

Розкрито теоретичні (сутність, функції, принципи, методики, підходи) і практичні (бухгалтерські проведення, формування звітності, ведення обліку в автоматизованій банківській системі) основи фінансового обліку в банках. Викладено особливості системи фінансового обліку в банках України з посиланням на чинні законодавчі та нормативні акти, враховано Положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Охоплено питання ведення обліку основних видів банківських операцій. Наведено методику обліку капіталу банку, операцій за безготівковими розрахунками, з готівковими коштами, депозитних та кредитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій в іноземній валюті, доходів і витрат банку.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     Лебідь О. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / О. В. Лебідь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 200 с.

Розкрито теоретичні та практичні основи міжнародних розрахунків і про­ведення валютних операцій з урахуванням вітчизняного та міжнародного норма­тивно-правового забезпечення, а також світового досвіду таких операцій. Подано матеріал, що складається з двох тісно взаємопов'язаних частин, перша з яких присвячена валютним операціям та відносинам в Україні, друга - практиці здійснення міжнародних розрахунків. Розглянуто питання щодо ризиків валютних операцій та міжнародних розрахунків.

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.

Викладено та систематизовано основні теоретичні засади розвитку й ре­гулювання міжнародної економічної діяльності України. Широко використано новий статистичний матеріал щодо тенденцій сучасного розвитку міжнародної економічної діяльності України. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання для самодіагностики.

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     Сергієнко В. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 124 с.

Розкрито систему знань про охорону права інтелектуальної власності. Здійснено історичний огляд розвитку системи охорони інтелектуальної влас­ності. Наведено характеристику основних об'єктів інтелектуальної власності, розкрито сутність авторських прав.

Січень

Дарувальник: проректор КНЕУ Т. Є. Оболенська

     Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана : іст.-презент. вид. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голова), Д. Г. Лук'яненко, А. М. Колот та ін.]. - Київ : Логос Україна, 2016. - 343 с.

Історично-презентаційне видання присвячене одному з найкращих і найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої держави, який ось уже 110 років творить, зберігає і примножує наукові та освітні традиції, безперервно готує нові покоління висококваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, загартовує силу і характер, виховує еліту України. Книга висвітлює найважливіші та найяскравіші віхи шляху становлення вишу від моменту його заснування до сьогодення.

Усіх, хто мав честь здобувати вищу освіту та професійний досвід у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (до 1992 р. - Київський інститут народного господарства), об’єднує спільна професійна гордість, адже саме в стінах цього величного навчального закладу формуються перспективи розвитку економічної галузі України.

Дарувальник: Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

     Гаврилишин Б. Д. Залишаюсь українцем: спогади / Богдан Гаврилишин. - К. : Пульсари, 2011. - 288 с. 

Професор Богдан Гаврилишин - один із відомих у світі вчених, радників і консуль­тантів з питань управління та міжнародних відносин. До його думки дослухаються по­літики й економісти багатьох країн. Він змінив кілька професій, набувши багатого практичного досвіду з функціонування різноманітних організацій, а також з аналізу ефективності суспільств. Серед найяскравіших прогнозів розвитку різних націй-держав - його передбачення про розпад СРСР більш ніж за 10 років до події.

У цій книжці Богдан Гаврилишин розповідає про свій цікавий і надзвичайно наси­чений жиггєвий шлях, перед читачем постають впливові особистості й важливі події, активним учасником яких був автор.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ М. М. Коцупатрий

    Гуцаленко Л.В. Обліково-контрольне забезпечення управління виробництвом кормів : монографія / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, Л. А. Чудак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2016. - 188 с.

У монографії узагальнено теоретико-методологічні, методичні, організаційні і практичні аспекти обліку та контролю виробництва кормів у сіль­ськогосподарських підприємствах. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку виробництва кормів і калькулювання їх собівартості, а також внутрі­шньогосподарського контролю виробництва кормів.

Дарувальник: доцент КНЕУ П. В. Сацький

      Омельчук В. В.  Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського : монографія / Володимир Омельчук ; [передм. І. М. Мищака ; наук. ред. П. В. Сацький ; відп. ред. Л. Й. Булаєв] . - Київ : Золотi ворота, 2016. - 438, [16] с.

Монографія “Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського” присвячена взаєминам козацької влади та монастиря у 1750 - 1764 рр. Насамперед, це стосується участі Гетьмана в обранні архімандрита, судових процесів Лаври з козацькою старшиною та іншими монастирями. Автор розглядає представництво монастиря у цих процесах, зокрема повноваження її повірених, особливості прийняття та оскарження судових рішень тощо.

 

Досліджено особливості розгляду справ, пов’язаних з Києво-Печерською лаврою в адміністративно-судових органах Гетьманату на центральному та місцевому рівнях на широкому тлі політико-правової модернізації тогочасної Української Держави.

Дарувальник: доцент КНЕУ П. В. Сацький

     Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Київ, 2016 р.]. - Київ : Леся, 2016. - 348 с.

У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві.

Автори статей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі ро­сійської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Дарувальник: ВНЗ "Київський міжнародний університет"

     Савченко Л. А. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 192 с.

Монографію присвячено питанням реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі. У ній з’ясовано сутність правових принципів фінансо­вого контролю, їх ознаки та види; уточнено поняття «фінансово-контрольний процес» та «стадії фінансово-контрольного процесу»; окреслено стадії фінансово-контрольного процесу, на яких реалізуються принципи фінансового контролю та форми їх реалізації; розкрито сутність реалізації принципів фінансового контролю на підготовчій стадії фінан­сово-контрольного процесу, під час проведення контрольних заходів та оформлення їх результатів; визначено гарантії реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі; охарактеризовано таку юридичну гарантію дотримання та реаліза­ції принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі, як оскарження рішень, дій чи бездіяльності учасників фінансово-контрольного процесу в рамках адмініс­тративної юстиції; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі; подано авторське бачення відповідних статей законопроекту «Про фінансовий контроль».

Дарувальник: Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України

     Кужелєв М. О. Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків : монографія / М. О. Кужелєв, М. О. Житар ; Wyzsza Szkola Gospodarki, Ун-т держ. фіскальної служби України. - Київ - Бидгощ : Центр учб. літ., 2016. - 175 с.

У монографії досліджується комплекс проблем, пов’язаних з забезпеченням фінансової гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків. На основі теоретико-методологічних підходів представлено трактування поняття фінансової гнучкості прийняття рішень, визначені її види та запропонована класифікація інституційних, ринкових та адміністративних обмежень. В рамках розробленої концепції запропоновані науково-методичній підхід до вибору інвестиційної стратегії банків, науково-методичний підхід до оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням ринкової гнучкості, науково-методичний підхід до оцінювання та регулювання орга­нізаційної гнучкості і прийняття рішень в інвестиційній діяльності банку.

 


2016

Грудень

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

     Розумний М. М. Виклики національного самовизначення: монографія / М. М. Розумний ; [передм. В. Горбуліна] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2016. - 194 с.

Національне самовизначення тлумачиться як складний процес самоор­ганізації спільноти, що стала на шлях модернізації. Цей процес включає в себе націоналізацію колективної свідомості, демократизацію політич­ного життя та інтеграцію в існуючі міжнародні зв’язки і комунікації. Кож­не з цих завдань вимагає від національних лідерів та еліт інноваційно­го підходу, волі та унікальних інтелектуальних рішень. Деякі з таких ідей та рішень пропонуються автором для публічного обговорення та апроба­ції. В основу книги лягли авторські публікації в періодичних виданнях та фахових наукових виданнях.

Дарувальник: автор – Т. В. Манжос

     Манжос Т. В. Ймовірнісні моделі управління запасами на підприємствах холдингового типу : монографія / Т. В. Манжос ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 255 с.

Монографію присвячено побудові економіко-математичних моделей функціонування систем управління запасами підприємств холдингового типу. При розв’язанні задач ефективного управління запасами враховано ймовірнісну при­роду попиту на ресурс компанії та проаналізовано різні види невизначеностей, що впливають на побудову оптимальних стратегій.

Дарувальник: автор – Соловйова Н. І.

     Соловйова Н. І. Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі : монографія / Н. І. Соловйова. - Херсон : Айлант, 2010. - 387 с.

Книга присвячена проблемам формування інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі. Розкриваються логіко- історичні закономірності формування теоретичного базису сучасної економічної прогностики. Значну увагу приділено методології оцінки та прогнозування багатофакторного фінансового ризику, а також проблемам ідентифікації специфічних ризиків у середовищі реалізації державних програм розвитку аграрного сектору. Обгрунтовуються шляхи інституційного регулювання розвитку інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі, розроблено механізм її інфокомунікаційного забезпечення, здійснено сценарне моделювання середовища її реалізації.

Дарувальник: НВП "Видавництво"Наукова думка" НАН України"

     Матвєєва ОО"Щоденник" (1911-1951) Володимира Винниченка: художньо-онтологічні моделі : [монографія] / Ольга Матвєєва ; [наук. ред. Валентина Хархун] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 2016. - 223 с.

У монографії проаналізовано художньо-онтологічні моделі - соціальну, національну, індивідуальну, створені Володимиром Винниченком у «Щоденнику» (1911-1951). У дослідженні доведено, що рушійним чинником Винниченкового експериментування була ідея «всебічного визволення». З’ясовано, що специфіка соціальної моделі буття полягає в апробуванні філософії марксизму та створенні концепції «світового громадянства». Логіку створення національної художньо-онтологічної моделі зумовлено домінуванням україноцентричності в мисленні В. Винниченка 1910-1920-х років, а в період останньої еміграції - конкордистського проекту колектократії. Особливість художньої моделі індивідуального буття визначають концепції «чесності з собою» та конкордизму, покликані подолатидисгармонію людського буття.
На матеріалі щоденникових записів розглянуто специфіку художньої репрезентації буттєвих проектів, виявлено засадничі онтологічні категорії та їхнє художнєвтілення, досліджено особливості художньо-образного мовомислення В. Винниченка в аналізі проблем буття (філософічність, релятивність, експериментальність, утопічність, парадоксальність, амбівалентність, дискусійність). У монографії з’ясовано контекстуальний зв’язок «Щоденника» із художньою творчістю митця у проекції на онтологічну проблематику, що дало змогу розглянути щоденниковінотатки як творчу лабораторію і «претекст» художньої спадщини письменника.

Дарувальник:  НВП "Вид-во "Наукова думка" НАН України"

      Лозова Н. Є. Іменник: граматичний довідник / Н. Є. Лозова ; [наук. ред. В. Б. Фридрак] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Наук. думка, 2016. - 286 с.

Довідник покликаний дати відповідь на складні питання, що постають перед мовцями при вживанні іменника. Це стосується як визначення роду іменників, відмінкових закінчень та відміню­вання, так і сполучення іменників із числівниками.

Дарувальник:  НВП "Вид-во "Наукова думка" НАН України"

     Бурова О. І. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз : [монографія] / О. І. Бурова ; НАН України, Ін-т соціології. - Київ : Наук. думка, 2016. - 195 с.

Монографія присвячена проблемі життєвого комфорту населення України за умов урбанізації. Життєвий комфорт розглядається як стійкі, довготривалі емоційні стани людини, які формуються в результаті неодноразово звіданого відчуття зручності у різних сферах життя. У західноєвропейських країнах простежується тенденція зростання показників життєвого комфорту зі зменшенням розміру населеного пункту, а у постсоціалістичних — зі збільшенням. Життєвий комфорт у найбільших і великих містах України більшою мірою пов’язаний із соціально-психологічними та екологічними чинниками, у великих і середніх містах — із самооцінкою соціального становища та матеріального рівня життя, у найменших населених пунктах — із макрорівневими інституційними  та соціально-психологічними чинниками.

 


Листопад

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства : [монографія] / [А. М. Єрмоленко, О. О. Лазоренко, О. І. Вєдров та ін. ; відп. ред. А. М. Єрмоленко] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наук. думка, 2016. - 302, [1] с.
У монографії досліджені концепції соціальної відповідальності як ос­новної вимоги та фундаментальної цінності, розкриті особистісні, корпора­тивні та універсалістські аспекти відповідальності. На основі дослідження обгрунтовано філософію соціальної відповідальності та співвідповідальності як синтезу соціальної теорії та етики, розкриті ціннісно-нормативні засади та процедури інституціалізації соціальної відповідальності в сучасному ук­раїнському суспільстві, показані шляхи сталого розвитку та ствердження со­ціально та екологічно спрямованого справедливого суспільства в Україні.

Дарувальник:  ТЗОВ "Видавництво "Ірбіс Комікси"

     Гатто Д. ТПрихована історія американської освіти. Глибоке дослідження в'язниці сучасного шкільного навчання/ Джон Тейлор Гатто ; [голов. ред. О. Єлагіна ; пер. з англ. М. Плесак ; адапт. та літ. оброб. Н. Ільїна]. - [Ред., зі змінами та допов.]. - Львів : ДІОР-К, 2016. - XXXVI, 412, [1] с.
 
«Прихована історія американської освіти» розповідає про систему шкільного навчання у США від самих її витоків до сьогодення. Автор Джон Тейлор Гатто надзвичайно грунтовно аналізує різні періоди і філософські течії як безпосередньо в освіті, так і в американській (а почасти і світовій) історії загалом, адже всі процеси, що відбуваються у суспільстві, є тісно пов’язаними між собою. Він викриває проблеми сучасної освіти і показує, як, коли і чому саме вони виникли. Усі твердження пана Ґатто підкріплені численними фактами як з власного досвіду, так і з досвіду його учнів і колег, а також історичними прикладами.
Окремі частини різних розділів публікувалися на сторінках таких видань, як Harper’s, The Wall Street Journal, UTNE Reader, The Sun, The Whole Earth Review, YES! Ajournai of Sustainable Futures, Skôle, The Journal of Family Life, Homefires, The Link, The Independent Family, The Maine Scholar, DESIGNER/ builder, San Francisco Chronicle, Miami Herald, Pittsburgh Post-Gazette та інших. Деякі частини тексту були попередньо розкриті у радіопередачах Pacifica, National Public Radio і під час майже800 публічних виступів, — здійснених протягом дванадцяти років, що передували виходу книги,  у кожному американському штаті й у восьми інших країнах.

Дарувальник: НВП "Вид-во "Наукова думка" НАН України"

     Гергун А. В. Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та партикуляризму: [монографія] / А. В. Гергун ; [відп. ред. А. М. Єрмоленко] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наук. думка, 2016. - 213 с.

Монографія присвячена систематизації та реконструкції теорії справедливості у кореляції із соціально-онтологічними вимірами проблеми глобальної справедливості. Розкрита релевантність кому­нікативної практичної філософії до розв’язання контроверзи уні­версалізму та партикуляризму у контексті морально-нормативного обгрунтування глобальної справедливості. Доведено, що глобальна справедливість неможлива без формально-прагматичної реконструк­ції практичних дискурсів.
Встановлено, що у світлі етики дискурсу контроверза універса­лізму та партикуляризму усувається завдяки відмові від аксіоматичної концепції морального обгрунтування норм та через вирішення проблеми пріоритету права над добром у термінах теорії комунікативної дії. Універсальна дискурсивна етика у контексті обгрунтування глобальної справедливості уможливлює ціннісний плюралізм, легітимуючи ті практики справедливості, які не суперечать універсальним визначенням.

 Жовтень

Дарувальник :  автор – О. С. Ткачук

   Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинствімонографія / О. С. Ткачук. - Харків : Право, 2016. - 600 с.

Монографія присвячена проблемам реалізації судової влади у цивільному судочинстві, її європеїзації, що забезпечує ефективність правосуддя, справедливий судовий розгляд та універсалізацію принципу верховенства права. Автором виявлені та запропоновані до розв’язання деякі принципові проблеми розвитку цивільного судочинства у контексті конституційних змін щодо правосуддя, виходячи з доктринальних положень відносно єдності судової влади та гармонізації процесуального законодавства, судової юрисдикції, модернізації статусу судді, тенденцій у розвитку досудових процедур, інформаційних технологій та їх впли­ву на традиційні процесуальні цінності.

Дарувальник : ВНЗ Укоопспілка "Полтавський університет економіки і торгівлі"

     Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / за заг. ред. Н. В. Карпенко. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 252 с.

У монографії представлені результати комплексного дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем маркетингу на ринку товарів та послуг. Проаналізовано та висвітлено методологію і практику сучасного управління маркетинговою діяльністю підприємств України.

Дарувальник :  автор – М. М.Стефанчук

     Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики : монографія / М. М. Стефанчук ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Ін Юре, 2016. - 502 с.

Монографія присвячена дослідженню питань діяльності прокуратури щодо реалізації конституційної функції представництва інтересів громадя­нина або держави в суді.
У роботі розглядаються поняття та генеза функції представництва, діяльності прокуратури як різновиду юридичної діяльності в контексті реалізації цієї функції, суб’єктів та об’єкта такої діяльності, її підстав, умов і правової сутності. Досліджується світовий досвід у контексті діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстицїї та пропонується авторське бачення щодо формування її вітчизняної моделі в умовах реформування прокуратури. Особливу увагу приділено питанням організації такої діяльності - прокурорському менеджменту, зокрема його тектологічним, аксеологічним і праксеологічним засадам.

Дарувальник : Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     Пономаренко В. С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева ; за заг. ред. В. С. Пономаренка. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 404 с.

Теоретично обгрунтовано концепцію комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємства, що відображає перехід від окремих аспектів оцінювання до системи умов, які формують системну ефективність розвитку підприємства. Визначено систему умов виникнення та відтворення економічних ефектів: наявний потенціал, функціональну організованість і результативність розвитку підприємства. Запропоновано структуру та модель системи умов у процесі оцінювання системної ефективності розвитку промислових підприємств. Здійснено агрегування складових системи умов в інтегральний показник системної ефективності розвитку машинобудівних підприємств України.

Дарувальник : Одеський національний економічний університет

 

Сотніков Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2016. - 145 с.

Мета даного посібника - допомогти активному засвоєнню основних методів проведення маркетингових досліджень з використанням програмного комплексу SPSS. Посібник містить короткий опис основних методів статистичного аналізу, застосовуваних при обробці маркетингової інформації. Розглянуто приклади практичного використання кожного методу аналізу, наводяться детальні покрокові інструкції користування програмою SPSS, показано, як проводити поетапну інтерпретацію отриманих результатів. 

Дарувальник : колектив авторів

     Пантелеев В. П. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / В. П. Пантелеев, К. В. Безверхий. - К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016.-429 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур. Основу посібника утворює викла­дення методичних засад підготовки, визнання та заповнення статей усіх форм консолідованої фінансової звітності, а саме: Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к; Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к; Консолідованого звіту про рух грошових кошті, форми № 3-к та № 3-кн; Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к, що передбачені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Розкриваються призначення, інформаційні джерела та порядок наповнення кожної форми звітності, викори­стання статей форми для аналізу й управління економікою. Крім «бланкових» форм у навчаль­ному посібнику висвітлюється методика формування приміток до консолідованої фінансової звітності, правила виправлення помилок, консолідація фінансової звітності холдингів а також консолідація звітів в іноземних валютах. При підготовці посібника використано багатий досвід викладання авторами дисципліни «Консолідація фінансової звітності» у ВНЗ України.

Дарувальник : автор – Я. В. Олійник

      Олійник Я. В. Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції : монографія / Я. В. Олійник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 320 с.

 

У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні в умовах міжнародної інтеграції. Автором на засадах послідовного дотримання інституціонального та системного підходів та наукового осмислення  онтологічних аспектів організації бухгалтерського обліку досліджено теоретичні основи організації бухгалтерського обліку як галузі наукового знання, висвітлено особливості історичного розвитку організації бухгалтерського обліку. У монографії наводиться авторське бачення концептуальних засад організації бухгалтерського обліку на загальнодержавному рівні та рівні окремого суб’єкта господарювання з урахуванням впливу змін оточуючого соціально-політичного та економічного середовища та тенденцій розвитку суспільства.

Дарувальник: Одеський національний економічний університет

     Жарська І. 0. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи: навч. посіб. / І. О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : [б. в.], 2016. - 263 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів. Охарактеризовано елементи комплексу маркетингу, приділено увагу показникам оцінки ефективності маркетингової діяльності.
У кожній темі пропонується комплекс тестів, ситуаційних та розрахункових завдань.

Дарувальник: колектив авторів

 

     Ющенко Н. Л. Статистика : навч. посіб. / Н. Л. Ющенко, Т. Л. Ющенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 344 с.

 

У навчальному посібнику розкриті усі етапи статистичного дослідження та відповідні специфічні статистичні методи: масових спостережень, групувань - поділ за відмінними рисами і об’єднання за схожістю складних і різноманітних суспільних явищ на найважливіші типи, характерні групи і підгрупи за істотними ознаками, та аналізу зведених матеріалів на основі узагальнюючих статистичних показників з метою виявлення закономірностей розподілу, структурних зрушень, взаємозв’язку і розвитку у досліджуваних явищах і процесах. Застосування статистичних методів проілюстровано на прикладах, які є відображенням реальної соціально-економічної ситуації у Чернігівській області, що має величезний потенціал, але характеризується депопуляцією населення і потребує прийняття виважених і ефективних управлінських рішень. Крім викладення матеріалу теорії статистики, посібник містить питання для самоконтролю, орієнтовну тематику навчально-дослідних робіт студентів до кожної теми, словник основних категорій статистики, приклади завдань для модульного контролю знань студентів за тематикою курсу, список рекомендованих джерел та інформаційних ресурсів і змістовно наповнені додатки. Значна увага приділена історичним аспектам розвитку статистики і її методології.

 


Вересень

Дарувальник : колектив авторів

     Савченко Л. А. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю : монографія / Л. А. Савченко, І. М. Ярмак. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 171 с.

Монографiю присвячено комплексному аналiзу принципiв фiнансового контролю. У нiй висвiтлено доктринальнi пiдходи до принципiв фiнансового контролю; визначено особливостi нормативного закрiплення принципiв фiнансового контролю у мiжнародних документах, законодавствi України та зарубiжних країн; запропоновано тлумачення понять «принципи фiнансового контролю», «публiчний фiнансовий контроль» та визначення бюджетного, податкового, митного, банкiвського, валютного контролю; проаналiзовано наявнi класифiкацiї принципiв фiнансового контролю та запропоновано їx подiл; розкрито сутнiсть загальних принципiв фiнансового контролю та окреслено спецiальнi принципи бюджетного, податкового, митного, банкiвського i валютного контролю, аргументовано потребу внесення змiн i доповнень до Бюджетного кодексу України, законiв України «Про аудиторську діяльність» i «Про Рахункову палату»; подано авторське бачення законопроекту «Про принципи фiнансового контролю».

Дарувальник : колектив авторів

     Карлін М. І. Податкові системи країн Азії : навч. посіб. / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська- Маковецька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 280 с.

У посiбнику проаналiзовано особливостi податкових систем країн Aзiї, зокрема й держав з iсламською моделлю економiки. Значну увагу придiлено також висвiтленню специфiки податкових систем офшорних юрисдикцiй Aзiї.

Дарувальник : колектив авторів

     Карлін М. І. Податкові системи країн Америки : навч. посіб. / М. І. Карлін, Н. І. Ліповська- Маковецька ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 232 с.

У посiбнику проаналiзовано особливостi податкових систем країн Пiвнiчної, Центральної·та Пiвденної Америки. Значну увагу придiлено висвiтленню специфiки податкових систем офшорних юрисдикцiй Америки.

Дарувальник : автор - Дорошук Г. А.

     Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком : теоретичні та концептуальні основи: монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2016. - 196 с.

У монографiї розгорнуто теоретичнi положения та концетуальні основи управлiння органiзацiйним розвитком.
Уточнено поняття органiзацiйного розвитку та визначено його мiсце в розвитку пiдприсмства, розроблено концепцію управлiння органiзацiйним розвитком; методи та iнструменти органiзацiйного розвитку; кадрове забезпечення органiзацiйного розвитку; стратегiю органiзацiйного розвитку в системi «стадiя життєвого циклу - рiвень конкурентоспроможності».

Дарувальник : Львівський торговельно-економічний університет

     Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп ; Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Растр-7, 2016. - 268 с.

У монографiї обгрунтовано теоретико-методичнi положення та розроблено npaктичнi рекомендацiї з удосконалення бухгалтерського обліку нематерiальних активiв. Розкрито економiчну природу та сутнiсть нематерiальних активiв у контекстi iнтелектуального капiталу, що дозволило уточнити категорiально-­понятiйний апарат вiтчизняної системи бухгалтерського облiку нематерiальних активiв. Виявлено проблемнi аспекти облiкового вiдображення нематерiальних активiв у межах чинної класифiкацiї та запропоновано методологічний пiдxiд до їхнього облiкового вiдображення. Удосконалено методику бухгалтерськоrо облiку витрат на eтaпi дослiдження щодо створення пiдприємством нематерiального активу власними силами. Запропоновано документальне забезпечення нематерiальних активiв на етапах первинного, поточного i пiдсумкового облiку, а також розширено змiст їхньої облiкової політики. Розроблено для сучасних пiдприємств органiзацiйне забезпечення i адаптовано методики переоцiнки нематерiальних активiв, для яких iснує та не iснує активний ринок. Розкрито концепцiю управлiння вартiстю нематерiальних активiв за використанням технiк та прийомiв комунiкацiйного та репутацiйного менеджменту.

Дарувальник : автор Козарезенко Л. В.

     Козарезенко Л. В. Фiнансова полiтика розвитку людського потенцiалу : [монографiя] / Л. В. Козарезенко. – Київ : Центр учбової лiтератури, 2016. - 412 с. - ISBN 978-617-673-456-7.

У монографії дослiджено теоретико-методологiчнi засади державного фiнансового регулювання розвитку людського потенцiалу. Узагальнено теоретичнi пiдходи щодо сутностi поняття людський потенцiал та запропоновано його авторське бачення. Вивчено сутнiсть механiзму державного фiнансового регулювання розвитку людського потенцiалу. Розглянуто можливостi непрямого оподаткування як iнструменту впливу на розвиток людського потенцiалу (на прикладi взаємозалежностi мiж ставками акцизного податку на тютюновi вироби та рiвнем тютюнопалiння в Українi). Обгрунтовано синергетичний взаємозв'язок бюджетних iнструментiв та оподаткування в контекстi впливу на розвиток людського потенцiалу (на прикладi можливостi формування фiнансового ресурсу для надання соцiальної·адресної грошової допомоги за рахунок вдосконалення оподаткування ПДВ). Доведено соцiальну ефективнiсть використання пiльгових ставок податку на додану вартiсть для соцiальних товарiв i послуг. Розкрито роль державно­приватного партнерства як iнструмента державного фiнансового регулювання для забезпечення розвитку людського потенцiалу. Запропоновано наукову концепцiю державного фiнансового регулювання розвитку людського потенцiалу в Українi.
 
Видання рекомендовано для фахiвцiв у сферi людського розвитку та соцiальної полiтики, науковцiв, викладачiв та студентiв вищих навчальних закладiв, а також для широкого загалу читачiв, якi цiкавляться питаннями розвитку людського потенцiалу.

Дарувальник : автор Шкворець Ю. Ф.

     Шкворець Ю. Ф. Програмно-цiльове управлiння формуванням і реалiзацiєю державних прiоритетiв науково-технiчного та iнновацiйного розвитку (методологiя, методи та iнституцiйнiмеханiзми) : монографiя. - К.: ПП «Сердюк В.Л.», 2016.- 804 с. - ISBN978-617-7047-14-7

Висвiтлено теоретико-методологiчнi, методичні iнституцiйнiта практичнiпроблеми програмно-цiльового управлiння науково-технологiчним та iнновацiйним розвитком, дослiджено його еволюцiю в Українi. Розроблено теоретичнi основи координацiї науково-дослiдних робiт i обгрунтовано посилення їх ролi при формуваннi i peaлiзaцiї цiльових програм. Запропоновано новiметодичнi пiдходи до формування цiльових програм державного рiвня. Розвинуто методологiю та методи визначення їх економiчної ефективностi. Обгрунтовано рекомендацiї щодо удосконалення координацiйних та монiторингових механiзмiв розроблення та управлiння виконанням державних цiльових програм у науково-технiчнiй та iнновацiйнiй сферах, механiзмiв їx фiнансування, внесения змiн та доповнень до чинного законодавства i нормативних актiв вiдносно регулювання процесiв у цiй царинi.
Здiйснено теоретико-методологiчнi розробки щодо адаптацiї iнституцiональної тeopiї до проблем iнновацiйної економiки. Дослiджено сутнiсть органiзацiй, їx взаємовiдносини з iнститутами на прикладах системи державних органiв управлiння науково-технiчною та iнновацiйною сферою, iнновацiйної iнфраструктури, зокрема, технологiчних паркiв. Розкрито основнi методологiчнi пiдходи та обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення органiзацiйно-правових засад прогнозування, оцiнки i вiдбору прiоритетних напрямiв науково-технологiчного та iнноваційного розвитку економiки. Отримали подальший розвиток методи вiдбору проблем для програмного вирiшення i економiчного прогнозування параметрiв нової технiки i технологiї.
Розраховано на наукових працiвникiв, керiвникiв i фахiвцiв-менеджерiв органiв державного управлiння, викладачiв, аспiрантiв, студентiв та читачiв, не байдужих до проблем програмно-цiльового управлiння iнновацiйним розвитком.

Дарувальник : Львівський торговельно-економічний університет

     Ковтун О. І., Вербова О. С., Мисловський П. Й., Шевчик Б. М., Сухий О. О. Методологiчнпроблеми метрологiчного аналiзу економiчних систем : Наукава школа доктора економiчних наук, професора, Заслуженого дiяча науки технiки України Г. І. Башнянина / за наукавою редакцiєю Г. І. Башнянина. -1-е видання.- Львiв : Лiга-Прес, 2016. - 1096 с.- ISBN978-617-397-103-4.

Дається загальна характеристика наукової школи Г. І. Башнянина. Визначається програмна концепцiя школи, мета та головнi завдання. Аналiзуються основнi результати роботи школи за останнi 25 рокiв становлення. Мiститься перелiк захищених докторських i кандидатських дисертацiй, основних праць, опублiкованих по проблематицi школи, а також наводиться коротка наукова характеристика iз зазначенням наукових досягнень найактивнiших членiв школи. Визначаються основнi досягнення наукової школи у сферi становления та формування таких новiтнiх версiй економiчної науки, як «Економiчна метаметодологiя», «Метаекономiя», «Економiчна метрологiя» та «Метрологiчна економiя».
 
Для студентiв, аспiрантiв, викладачiв, практичних працiвникiв, а також широкого кола читачiв, якi цiкавляться методологічними проблемами метрологiчного аналiзу економiчних систем.
 

Серпень

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки : [колект. монографія] / [О. В. Шубравська, Б. Й. Пасхавер, Л. В. Молдаван та ін.] ; за ред. О. В. Шубравської ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [Б. в.], 2014. - 456 с.

Досліджені тенденції та чинники сучасного агропродовольчого розвитку України і світу в контексті забезпечення національної продовольчої безпеки. Запропоновані методологічні підходи щодо оцінки розмірів аграрного ресурсного потенціалу, ефективності використання основних ресурсів сільськогосподарського і харчопереробного виробництв, відповідності існуючої моделі аграрного господарювання України концепції сталого розвитку.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення : монографія / [А. І. Даниленко, В. В. Зимовець, О. С. Білоусова та ін.] ; за ред. А. І Даниленка ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. в.], 2014. - 520 с.
 

У монографії викладено результати, що висвітлюють теоретико-методологічні проблеми розвитку державного регулювання економіки та формування державної політики оздоровлення фінансів підприємств реального сектора в Украіні. Розглянуті основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку; обгрунтовується необхідність переходу домоделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів. Особливу увагу приділено: оцінці впливу кризи на фінанси підприємств; фінансовим важелям та інструментам фінансового забезпечення стабілізації, податковимі кредитним факторам зміцнення фінансів підприємств; амортизаційній політиці; питанням формування, використання та відтворення капіталу; проблемам приватизації та управління державними корпоративними правами; напрямам розвитку фінансового планування та внутрішнього контролюу контексті забезпечення процесів оздоровлення фінансів підприємств.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : колект. наук. моногр. / [У. Є. Письменна, Р. З. Подолець, Г. С. Трипольська та ін.] ; за ред. Р. З. Подольця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - Київ : [б. в.], 2014. - 212 с.

Монографія присвячена методології та методам вдосконалення державного регулювання розвитку ПЕК України в умовах міжнародних зобов'язань України у сфері енергетики, що зумовлені уніфікацією мотиваційних факторів реалізації структурних реформ в енергетиці та розширенням зовнішнього виміру політики міжнародних інтеграційних утворень, спрямованоїна досягнення колективних цілей економічного розвитку і підпорядкованої чіткій ієрархії стратегічних та оперативних завдань.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Засади модернізації виробничої інфраструктури України : колект. монографія / [І. К. Чукаєва, Б. З. Піріашвілі, Б. П. Чиркін та ін.] ; за заг. ред.: Б. З. Піріашвілі та О. І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - Київ : [б. в.], 2014. - 276 с.

Розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструктури як інтеграційного чинника продуктивних сил. Висвітлена особливість взаємного впливу модернізації виробничої інфраструктури та комплексного оновлення продуктивних сил країни як одного із засобів забезпечення сталого розвитку економіки країни на основі узгодження відтворювальних процесів у інфраструктурних секторах і суміжних з ними основних виробництвах. Визначені проблеми та напрями модернізації виробничої інфраструктури із виокремленням загальних тенденцій і специфічних обставин, які притаманні розглянутим інфраструктурним секторам. Сформульовано засади державної політики модернізації виробничої інфраструктури.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Швець С. М. Короткострокове прогнозування валової доданої вартості : монографія / С. М. Швець ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2013. - 136 с .: табл., рис. ISBN978-966-02-6999-6
 
Проведено дослідження методів і моделей короткострокового прогнозування у площині еволюції теоретичних підходів та економіко-математичного апарату. Розроблено методичний підхід до побудови короткострокової моделі прогнозування валової доданої вартості на основі використання багатофакторного моделювання і виробничої функції у поєднанні з елементами параметричного аналізу. Подано аналіз та розроблено прогноз розвитку промисловості України на 2013-2014 рр. Для науковців, державних службовців, фахівців у галузі моделюваннята прогнозування, викладачів, аспірантів спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет : монографія / Тетяна Борисівна Лебеда ; НАН  України, ДУ "Інститут екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2014. -296 с.: табл., рис. ISBN978-966-02-7367-2

Монографія приснячена дослідженню впливу бюджетно-податкової політики на макроекономічну динаміку. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід державного регулювання з використанням засобів бюджетно-податкової політики, зокрема в період фінансово-економічної кризи, у тому числі з використанням економіко-математичних моделей: проаналізовано тенденції економічноrо розвитку Украіни з визначенням основних факторів та впливів; розроблено методологічні підходи та сконструйовано економіко-математичні моделі оцінки впливу бюджетно-податкової, валютної, грошово-кредитної та інвестиційної політики на динаміку макроекономічних показників розвитку України, на базі яких реалізовано прогнозно-імітаційні розрахунки за ймовірними сценаріями розвитку подій. Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів і студентів ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М. І. ; НАН України, ДУ "Ін- економіки та прогнозування НАН України". - К, 2015. - 544 с. ISBN 978-966-02-7506-5

У монографії обгрунтовано теоретичні засади і методолопчні підходищо до виявлення небезпечних макроекономічних дисбалансів в Україні за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки. Формалізовано специфіку взаємодії основних факторів формування значних розривів у макроекономічних балансах України та здійснено кількісний аналіз індикаторів визначення критичних дисбалансів, які сигналізують про наявність загальної макроекономічної незбалансованості в Україні у 2013-2014 рр. та у прогнозному періоді 2015 року. 
Дпя науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. моногр. / [Балакірєва О. М., Середа Ю.В., Дмитрук Д. А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2014. - 288 с.: табл., рис. ISBN 978-966-02-7426-6

У монографії розкрито вплив ключових чинників системних трансформацій, які є визначальними для сучасного стану процесів соціальної мобільності в Україні, та показано нові різновиди соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві, створені під впливом соціально-економічних трансформацій; проаналізована мобільність працюючого населення та її зв'язок з економічними стратегіями та поведінкою; виявлені нові тенденції освітньо-компетентнісної мобільності та освітньої міграції; досліджено виховний потенціал організацій громадянського суспільства та їх можливості як соціального ліфта.
Дпя фахівців, науковців та широкого кола читачів, які цікавпяться питаннями соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві під час економічних перетворень.

Дарувальник : Національна парламентська бібліотека України

     Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Тамара Вилеrжаніна ; добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна ; Нац. парлам. б-ка України. -Киів, 2015. - 272 с. ISBN978-966-754 7-66-0

У збірнику представлено вибрані статті генерального директора Національної парламентської бібліотеки України, заслуженого працівника культури України, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня, головного редактора журналу «Бібліотечна планета», що опубліковані в різних часописах і розкривають багатогранну діяльність бібліотек України за часів незалежності нашої держави.
Матеріали збірника розміщено в 5 розділах, у середині розділів - за абеткою назв статей із зазначенням у кінці статті джерела публікації.
Видання розраховано на науковців, працівників бібліотек різних типів і форм власності, керівників галузі культури, студентів та усіх, небайдужих до розвитку бібліотечної галузі.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнароднимиорганізаціями та транснаціональними компаніями : кол. наук. моногр. /заред. чл.-кор. НАН України T. І.Єфименко ; НАН України, ДУ "Інекон. та прогнозув. НАН України". - К, 2015. - 444 с. ISBN 978-966-02-7773-1

Досліджено проблеми формування та розвитку публічно-приватного партнерства у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями в контексті створення умов для конкурентоспроможного економічного зростання, заснованого на модернізації механізмів державного управління економікою, інтенсифікації процесів трансферу технологій, розвитку інфраструктурних систем економіки, формування конкурентних відносин та розвитку екосистемного управління. Розроблено методологічні засади формування стратегії співробітництва держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями на засадах публічно-приватного партнерства.
Для науковців, працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою державного регулювання економіки.

Дарувальник : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

     Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів : монографія /за ред. д-ра екон. наук проф. Л.І. Федулової ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2013. - 724 с.: табл., рис. ISBN 978-966-02-6998-9

Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних систем України в умовах євроінтеграційних викликів. Здійснено оцінювання стану формування економіко-технологічного потенціалу регіонів та визначено детермінанти його реалізації. Значну увагу приділено технологічній конкурентоспроможності та технологічній безпеці регіонів. Розроблено механізми активізації процесу формування сучасних регіональних інноваційних систем в Україні, серед яких фінансовий, організаційно-мережевий, механізм інвестиційного забезпечення. Запропоновано напрями реалізації сучасної парадигми регіональної інноваційної політики.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дарувальник : Національний авіаційний університет

     Вавіленкова А. І. Теоретичні основи аналізу електронних текстів монографія. - К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАІНА», 2016. - 192 с. ISBN 978-617-7092-79-6

Викладено теоретичні основи комп'ютерної обробки текстової інформації у розрізі моделей та алгоритмів формалізації, аналізу і порівняння електронних документів. Запропоновано методологію автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації як основного засобу екстракції знань зречень природної мови. Розкрито основні принципи порівняльного аналізу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови. Розроблено концепцію автоматизованого лінгвістичного аналізу електронних текстів. Усі наведені результати належать автору особисто.
Для студентів та науковців, які займаються аналітичною обробкою електронних документів, спеціалізуються у галузі інформаційних технологій, комп'ютерної та структурної лінгвістики.

Дарувальник : автор - Кучерова І. М. 

     Кучерова І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій [Монографія] за науковою редакцією доктора економічних наук, профессора Рогача О. І. / І.М. Кучерова. - Київ: Центр учбової літератури, 2016. - 192 с. ISBN 978-617-673-454-3

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів. Автор обгрунтовує ключові поняття еволюійної трансформації систем оподаткування доходів ТНК - повну податкову конвергенцію, повну податкову дивергенцію та податкову глокалізацію. У роботі розкриваються сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів ТНК у розвинутих країнах ОЕСР, Європейському Союзі та визначаються шляхи адаптації системи оподаткування доходів ТНК в Україні до умов Євросоюзу.

 


Липень

Дарувальник : Національний інститут стратегічних досліджень

     Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні = Green paper on Critical Infrastructure Protection in Ukraine : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов ; за заг. ред. О. М. Суходолі]. - Київ : НІСД, 2016. - 176 с.

Представлено низку аналітичних матеріалів з питань захисту критичної інфраструктури в Україні, висвітлено актуальні питання створення нормативних, організаційних і методологічних основ у цьому безпековому напрямі. У частині І видання представлено Зелену книгу з питань захисту критичної інфраструктури в Україні, підготовлену в НІСД із залученням вітчизняних та іноземних експертів у зазначеній сфері. До частини II видання увійшли окремі доповіді та повідомлення учасників міжнародних експертних нарад із питань захисту критичної інфраструктури, організовані НІСД протягом 2014-2015 рр„ а також створеної при Національному інституті стратегічних досліджень Міжвідомчої експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов’язаних з ними терористичних загроз і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.
Дарувальник : ДННУ "Академія фінансового управління"


     Єфименко Т. ІІнформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : [монографія] / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ АФУ, 2015. - 400 с.

Монографія є результатом багаторічних досліджень питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в сучасних умовах господарювання в Україні й у країнах із розвинутою ринковою економікою. Наведено пропозиції щодо інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення національної бухгалтерської системи в контексті запровадження глобальних стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стандартів бухгалтерського обліку задля забезпечення прозорості діяльності компаній. Узагальнено досвід запровадження наукових ідей авторів стосовно моделі визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності із застосуванням податкових різниць, а також створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору на основі міжнародних стандартів.

Дарувальник : СПД Арефьев В. Н.

     Діамандіс ПітерПереможець: [як досягти колосального успіху і вплинути на світ : пер. з англ.] / Пітер Діамандіс, Стівен Котлер. - Київ : FUND, 2016. - 253 с.

Ця книжка є посібником з використання експонентних технологій, нестандартного мислення й інструментів, керованих натовпом, для того, хто прагне досягти успіху та змінити життя мільярдів людей на краще.
Наразі експонентні технології підривають авторитет компаній зі списку Fortune 500 та допомагають молодим підприємцям перейти з рівня «у мене є ідея» на рівень «я управляю багатомільярдною компанією» набагато швидше, ніж будь-коли раніше. Автори розкривають суть сили технологій 3D-друку, штучного інтелекту, робототехніки, мереж і давачів та синтетичної біології. Спираючись на досвід підприємців-мільярдерів Ларрі Пейджа, Ілона Маска, Річарда Бренсона і Джеффрі Безоса, книга пропонує найкращі методи колективної взаємодії для власної вигоди.
Автори навчають створювати і використовувати спільноти та стимулювальну конкуренцію, а також організовувати краудфандинг. «Переможець» - одночасно маніфест і керівництво. Для сучасного експонентного підприємця ця книга стане настільною.

Дарувальник : професор КНЕУ Л. В. Гнилицька

      Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; за ред. О. В. Черевка, Л. В. Гнилицької, І. П. Мігус. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 196 с.

У монографії розкрито теоретичні та методологічні підходи до управління економічною безпекою суб'єктів господарювання. Приділено увагу вивченню економічної безпеки як практичного напряму діяльності, так і актуального курсу викладання. Запропоновано грунтовні пропозиції щодо обліково-аналітичного та обліково-контрольного забезпечення управління економічною безпекою суб'єктів господарювання.

 


Червень

Дарувальник : СПД Арефьев В. Н.

     Бріньолфссон Ерік. Друга епоха машин : [робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій : пер. з англ.] / Ерік Бріньолфссон, Ендрю Макафі. - Київ : FUND, 2016. - 236 с.

Книга-бестселер за версіями кращих західних видань The New York Timmes, The Wall Street Journal і The Washington Post досліджує вплив технологій на наше життя. Ерік Бріньолфссон та Ендрю Макафі з Массачусетського університету вводять поняття «Друга епоха машин» на позначення науково-технічних досягнень, що трансформують реальність. Серед них - поява комп’ютера та цифрових рішень як каталізаторів збільшення фізичних та інтелектуальних можливостей людства. Вже стали реальністю машини-безпілотники, надпотужні технології, які обігрують людину у шахи та конкурують з лікарями у діагностиці захворювань.
Автори книжки є визнаними фахівцями у дослідженні високих технологій та інноваційного розвитку. Почавши з історичного екскурсу, вони ретельно дослідили сили, які впливатимуть на наші життя та економіку у найближчому майбутньому. Не буде жодної людини, яку зазначені зміни обійдуть стороною.
Наше завтра - це битва з машинами за робочі місця. Виграє той, хто воло­дітиме унікальними навичками та швидко адаптуватиметься до змін. Ця книга саме про те, як вижити у Другу епоху машин та примножити свої здобутки.

Дарувальник : колектив авторів

     Галіцин В. КТеорія керування : навч. посіб. / В. К. Галіцин, О. П. Суслов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 349 с. 

У навчальному посібнику на підставі сучасних наукових досягнень у сфері економічної теорії, кібернетики, системного аналізу, теорії математичного моделювання, методів оптимізації та інформаційних технологій викладено методологію та прикладні питання теорії керування: теоретичні засади керування, механізми реалізації функцій керування (планування, організації, мотивації та контролю), інформаційні аспекти керування, ефективність системи керування.

Дарувальник : автор - В. А. Касьянов.

 

    Касьянов В. А. Энтропийная парадигма в теории активных систем. Субъективный анализ : [монография] / В. А. Касьянов. – Киев : Приорітети, 2016. – Ч. 1. – 2016. – 346 с.

   

 

 

     Касьянов В. А. Энтропийная парадигма в теории активных систем. Субъективный анализ : [монография] / В. А. Касьянов.  Киев : Приорітети, 2016 – Ч. 2. - 2016. - С. 348-657. 

 
Монография представляет собой междисциплинарное исследование. Содержит разработки, направленные на создание количественных методов описания психических процессов субъектов активных систем. Вводится субъективная энтропия, субъективная информация, субъективный риск.
Математический аппарат строится на основе принципа максимума субъективной энтропии. Изучаются предметные и рейтинговые предпочтения. Дается определение активной системы, определяется стоимость субъективной информации, этические императивы, конфликты предпо­чтений, энтропия в иерархических системах. Приведены принципы моделирования микро и мак­роэкономической динамики с учетом психологических факторов, динамики конфликтов, процес­сов, связанных с безопасностью активных систем, в том числе, с безопасностью полетов, динами­ки рейтингов.
Предлагается вариант теории взаимной полезности, гибрид теории вероятностных процес­сов Феллера-Колмагорова и принципа максимума субъективной энтропии; критерий субъективно­го риска, энтропийные пороги, понятие эластичности и жесткости психики.

Дарувальник : автор Ю. В. Кіндзерський

    Кіндзерський Ю. ВПромисловість України : стратегія і політика структурно-технологічної модернізаці ї : монографія / Ю. В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. в.], 2013. - 536 с. 

Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напра­цьовані у світі підходи до формування промислової політики як засобу технологічної модернізації. Представлено еволюцію моделей політики на різних етапах суспільного прогресу. Виявлено протилежність тенденцій у розвитку промисловості світу та Украї­ни і розкрито вади вітчизняної промислової політики, і дозумовили деіндустріалізацію країни. З'ясовано інституційні обмеження модернізації, пов'язані з інститутами держа­ви і власності. Показано можливості використання інститутів розвитку і державного замовлення в активізації структурно-технологічних змін у виробництві. Викладено ос­новні положення стратегії розвитку української промисловості, обґрунтовано модель і заходи державної політики її реалізації.

Дарувальникнавчально-методичний відділ КНЕУ

     МСФО : точка зрения КПМГ : практ. рук. по междунар. стандартам финансовой отчетности : в 2 ч. : пер. с англ. / Эксперт. группа КПМГ по Междунар. стандартам финансовой отчетности. - 8-е изд. 2011/12. - Москва : Альпина Паблишер. - Ч. 1. - 2012. - XV, 1231 с.

Практика применения Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) к конкретным операциям и соглашениям сопряжена с толкованием требований стандартов и разъяснений, что зачастую требует применения суждения. Настоящее руководство имеет толковательный характер и направлено на то, чтобы простым и доступным языком, используя примеры из практики, раскрыть логику МСФО с позиций практического применения их требований. Однако применение МСФО к собственным операциям предприятия во многих случаях требует дополнительного анализа с учётом конкретных фактов и обстоятельств и специфических условий сделок. Также следует учесть, что некоторые положения, содержащиеся в книге, отражают текущую трактовку требований МСФО членами экспертной группы КПМГ по Международным стандартам, и с развитием практики и выходом новых указаний по применению МСФО эта трактовка может измениться. Соответственно, данную публикацию следует использовать вместе с текстом самих стандартов и разъяснений, а также получить профессиональную консультацию при решении вопроса о порядке отражения в учёте той или иной конкретной операции. Экспертная группа КПМГ по Международным стандартам входит в состав организации KPMG IFRG Limited.

Дарувальник : колектив авторів

     Петрашко Л. ПЄвропейські моделі   відповідального інвестування : адаптація в Україні : монографія / Л. П. Петрашко, С. В. Андрос, Т. В. Романьок ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 262,[2] с.
 
Монографія містить наукове обґрунтування теоретичних і методологічних засад становлення відповідального інвестування в транснаціональному бізнесі. Базовою ідеєю монографії є науково-аналітичні підходи до оцінювання особли­востей європейських моделей корпоративного відповідального інвестування. Розроблено стратегічні орієнтири розвитку відповідального інвестування в кор­поративному секторі української економіки. Запропоновано портфель регулятив­них вимог для імплементації європейських стандартів відповідального інвесту­вання в Україні.
Дарувальник : автор - С. О. Цимбалюк
 

     Цимбалюк С. ОУправління брендом роботодавця : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 258, [6] с.

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв'язок бренду роботодавця зі стратегією розвитку підприємства та процедуру розроблення концепції бренду роботодавця. Схарак­теризовано внутрішні та зовнішні інструменти формування позитивного бренду роботодавця серед основних цільових груп, а також технології просування брен­ду роботодавця на ринку праці. Розглянуто питання визначення рентабельності інвестицій у формування бренду роботодавця.
  Дарувальник : професор КНЕУ  І. Б. Івасів
 
     Чмутова І. МСучасні технології фінансового менеджменту банку: методологія формування на стадіях життєвого циклу : монографія / І. М. Чмутова. - Харків : Лібуркіна Л. М., 2015. - 468 с.
 
У монографії розроблено методологічне забезпечення формування сучасних техно­логій фінансового менеджменту банків з урахуванням стадій їх життєвого циклу. Обґрун­товано технологічний підхід до фінансового менеджменту банку; розроблено концепцію формування технологій фінансового менеджменту банку з урахуванням циклічності його розвитку; розроблено емпіричну модель життєвого циклу банку; удосконалено науково-методичні положення щодо визначення домінант фінансової стратегії банку на стадіях його життєвого циклу; сформовано теоретико-методичне забезпечення вибору технологій фінансового менеджменту банку на стратегічному й операційному рівнях.

 


Травень


Дарувальник: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку

     Глібко С. ВАктуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні : монографія / С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку. - ХаркІв : Право, 2016. - 186 с.

Монографія присвячена дослідженню проблем господарсько-правового регулювання відносин на ринках фінансових послуг. Розглянуто теоретичні питання розмежування державного регулювання ринків фінансових послуг, контролю та нагляду за діяльністю на цих ринках. Проаналізовано компетенцію НКЦПФР та її відповідність міжнародним принципам регулювання нагляду на ринку цінних паперів. Розглянуто питання інвестування та удосконалення законодавства, що регулює діяльність на фондовому ринку, при колективному інвестуванні. Приділено увагу компенсаційним схемам як засобу захисту інтересів інвесторів.

Дарувальник : автор - О. Ю. Бусол

     Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ін Юре, 2014. - 564 с.
 

Монографія присвячена проблемам протидії корупційній злочинності в Україні як одній з найбільш небезпечних загроз національній безпеці держави. У праці здійснено аналіз розвитку антикорупційного законодавства за часів незалежності України. Розкрито характеристику сучасного стану корупції в правоохоронних органах та органах судової влади в Україні. Висвітлено основні проблеми протидії корупційній злочинності в сучасних умовах. Акцентовано увагу на проблемах корупційної злочинності в окремих сферах суспільного життя України, вдосконалення заходів протидії корупції на державній службі в Україні. Визначені основні шляхи протидії корупційній злочинності в державі інвесторів.

 


Квітень

Дарувальник: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

   
    Населення України: демографічні складові людського розвитку : монографія / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; [за ред. О. М. Гладуна]. - Умань : Сочінський, 2015. - 179 с.
 
Монографія підготовлена колективом фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Мета роботи всебічно розглянути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Але демографічні процеси є найбільш інерційними та такими, що багато у чому визначають хід усіх інших процесів. У монографії розглядаються такі демографічні складові як народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні відносини, міграція. Монографія призначена для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Дарувальник: Українська Гельсінська спілка з прав людини

 
     Бущенко А. "Precedent UA — 2015" / [А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко] ; Укр. Гельс. спілка з прав людини. - Київ : Квіц, 2015. - 415 с.
 
У цій збірці представлені результати дослідження «Precedent UA  2015», проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими судами рішень Європейського суду з прав людини на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України в 2015 році. Дослідження розраховане на суддів, адвокатів, прокурорів, юристів, правозахисників, аспірантів та студентів юридичних факультетів, науковців, дослідників, широку громадськість.

Дарувальник: автор - Г. Г. Філоненко

 
     Філоненко Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств: [монографія] / Г. Г. Філоненко. - Київ : Юстініан, 2014. - 259 с.
 
У монографії сформовано теоретичні положення та вироблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності розкриття і розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в Україні.
Автором надано дефініції, визначено зміст та розкрито особливості структурних елементів методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, а також криміналістичної характеристики цієї категорії злочинів. Значну увагу автором приділено висвітленню особливостей виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначенню типових слідчих ситуацій початкового та подальшого етапів розслідування, а також тактико-організаційним засадам проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Зроблено акцент на аналізі правових засад здійснення міжнародного співробітництва при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначено напрями його подальшого удосконалення. Проведено компаративне дослідження досвіду окремих зарубіжних країн із розслідування ухилення від сплати податків.
Монографія адресована практичним працівникам правоохоронних органів, практикуючим юристам, керівникам і власникам підприємств, установ та організацій, студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, а також всім, хто зацікавлений в протидії податковим злочинам.

Дарувальник: ДННУ "Академія фінансового управління"

   
   Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / [А. М. Соколовська, Р. Л. Балакін, В. Й. Башко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; ДННУ "Акад. фін. упр.". - Київ : ДННУ АФУ, 2015. - 446 с.
 
Розкрито найбільш проблемні аспекти удосконалення управління державними фінансами - бюджетними видатками, державними інвестиціями, державним боргом, підприємствами державного сектору економіки. Запропоновано напрями забезпечення стабілізації державних фінансів в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Сформульовано теоретичні принципи управління податковими реформами та особливості їх реалізації в Україні. Обґрунтовано шляхи подальшого реформування податкової системи України.
Для спеціалістів у галузі управління державними фінансами, науковців, працівників фінансової системи, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

   
   Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах : [монографія] / [Д. В. Бусуйок, П. Ф. Кулинич, М. Л. Муравська та ін. ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Наук. думка, 2015. - 304 с.
 
У монографії досліджуються становлення та шляхи вдосконалення правового регулювання публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах у контексті світового досвіду та вітчизняної практики. Розкриваються особливості правового забезпечення публічно-приватного партнерства при здійсненні органами влади управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель. Досліджуються правові форми публічно-приватного партнерства у сфері використання земель для будівництва й експлуатації лінійних об’єктів та об’єктів трубопровідного і залізничного транспорту, а також у земельно-водних відносинах.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 
     Півторак Г. ПІсторико-лінгвістична славістика : вибрані пр. / Григорій Півторак ; [відп. ред. В. Г. Скляренко ; авт. вступ. ст. Т. Б. Лукінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наук. думка, 2015. - 512 с.
 
Збірник містить найважливіші наукові праці вченого різних років — деякі монографічні дослідження та окремі статті з етно- і глотогенезу східних слов’ян, загальнославістичної проблематики, історії української мови, діалектології, білорусистики і т. ін., опубліковані окремими виданнями, а також у збірниках матеріалів міжнародних конгресів та конференцій і в науковій періодиці.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і широкого кола зацікавлених читачів.

Березень

Дарувальник: ВД "Академперіодика" НАН України

 
    Роздобудько М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам'ятки / М. В. Роздобудько ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 303 с.
 
У книзі розповідається про різночасові археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого. Питання, що постають під час дослідження цих пам’яток та археологічних культур, до яких вони належать, не менш цікаві й захоплюючі, аніж таємниці загадкових культур далеких екзотичних країн. Відповіді на ці та багато інших питань можуть суттєво змінити деякі усталені погляди на нашу прадавню історію. Справжня історія набагато цікавіша найпатріотичніших вигадок, котрих тепер не бракує.

Дарувальник: ВД "Академперіодика" НАН України

 
    Ковальчук Г. ІУкраїнський науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г. І. Ковальчук ; [наук. ред:. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2015. - 688 с.
 
Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книго­знавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 p., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників.

Дарувальник: автор - О. М. Мельник

 
      Мельник О. М. Економічний розвиток: логіка господарського прогресу : навч. посіб. / О. М. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2013. - 463 с.
 
Даний навчальний посібник присвячений вивченню такого надзвичайно важливого суспільного процесу як економічний розвиток. Проте у посібнику подається характеристика лише однієї з ліній розвитку — лінії господар­ського прогресу. При цьому в межах цієї лінії вивчаються лише внутрішні закономірності цього процесу, які й характеризують його логіку.
Навчальний посібник подає теоретичні основи логіки господарського прогресу. Він охоплює всі основні питання навчальної програми. Ці питання поєднані у 16 тем, які, у свою чергу, згруповані у п’ять розділів.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та докторантів, наукові дослідження яких пов’язані з вивченням загального напрямку господарського прогресу суспільства та способами його прискорення.

Дарувальник: кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ

     
     Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред.: А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 295 с.
 
Монографію присвячено теоретико-методологічним засадам та науково-прикладним рекомендаціям щодо дальшого розвитку інституту зайнятості. Окреслено та доведено визначальні тренди сучасного світу праці як теоретико-концептуальну платформу для об’єктивного, неупередженого дослідження соціально-трудової сфери, виявлення характерних тенденцій, виокремлення домінант соціально-трудового розвитку. Здійснено аналіз особливостей українських реалій крізь призму глобальних викликів та сучасних ризиків у контексті трансформаційних змін ринку праці, механізмів зайнятості в забезпеченні збалансованого соціально-трудового розвитку, передумов становлення ринку інноваційної праці в українській економіці, розв’язання проблеми молодіжного безробіття, нових тенденцій і напрямів розвитку зайнятості сільського населення. Автори мають надію, що матеріали монографії сприятимуть утвердженню парадигмальних зрушень як у розумінні інституту зайнятості в умовах становлення різновекторної нової економіки, так і в опануванні сучасного теоретико-прикладного інструментарію регулювання ринку праці та формування здорових соціально-трудових відносин зайнятості.

Дарувальник: ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"

 
      Вестлі БйорнВійна мого батька / Бйорн Вестлі ; [пер. з норвез.: Д. Нікандров, М. Щирба ; наук. ред. пер.: М. Тяглий]. - Київ : [б. в.], 2014. - 260 с. - Пер. вид.: Fars krig / Bjorn Westlie. - Oslo, 2008.
 
Під час Другої світової війни молодий норвежець Петтер Вестлі був прихильником нацистських поглядів, як доброволець Ваффен-СС воював на боці Німеччини на Східному фронті. Коли його син Бйорн подорослішав достатньо, аби усвідомити дії батька, то розірвав із ним стосунки. Лише через багато років Бйорн відчув, що у батька нарешті з’явилося бажання розповісти сину про своє минуле. Врешті-решт Петтер Вестлі записав для сина свою історію на аудіокасетах. Ця історія – розповідь про незвичайні стосунки між чоловіком та його батьком, а також про досвід молодих норвежців, набутий упродовж військової служби після нападу Німеччини на Радянський Союз. Автор ретельно дослідив усі доступні йому історичні джерела, щоби порівняти розповідь батька з відомими фактами про трагічне минуле. Він також здійснив подорож слідами свого батька – по тих місцях України, де бойові загони загарбників, до яких належав, зокрема, і Петтер Вестлі, скоїли злочини проти сотень тисяч мирних місцевих жителів, передусім – євреїв України.

       Світло в темряві. Розповідь Сімона Стерлінга, який пережив Голокост, розказана ним Філліс Стерлінг Якобс : [пер. з англ.]. - Київ : Бліц, 2012. - 120 с.
 
Історій, подібних до тої, яку читач тримає в руках - українською, на жаль, видано замало. Окрім півтора мільйонів євреїв - мешканців українських земель, які загинули за часів нацизму, була горстка тих, кому пощастило вижити. Саме завдяки тому, що деякі з них у повоєнні часи спромоглися розповісти світові про набутий досвід, про відчуття, про боротьбу за життя, саме тому ми можемо нині уявити собі пережиті ними страждання та жагу до подолання обставин, а часто-густо і людей, які були вкрай ворожими до них.
Останніми роками в Україні вже почала формуватися традиція видання спогадів тих, хто пережив Голокост. У своїй повноті ці свідчення спроможні надати всебічне уявлення про тих, хто колись жив поруч й кого сьогодні більше немає. Вони розповідають про те, яким може бути поведінка як тих, кому було призначено бути жертвами, так і тих, хто опиняється поруч як спостерігач, або діє як злочинний виконавець. Врешті-решт, ці історії покликані допомогти нам краще зрозуміти самих себе.
 
      Бартов ОмерСтерті: Зникаючі сліди єврєїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. С. Коломійця. - Київ : Зовнiшторгвидав України, 2010. - 298 с.
 
Книга "Стерті" відомого американського історика Омера Бартова присвячена певним аспектам формування історичної пам'яті про Голокост в сучасній Україні. Основним її акцентом є стирання матеріальної спадщини та пам'яті єврейського життя на теренах Західної України (Східної Галичини). Для того, щоб підкреслити значущість такого стирання, а також вказати на деякі його причини, книга спершу подає коротку історію життя євреїв у багатьох містах та селах Галичини до початку Другої світової війни, а потім оповідає про те, яким чином їх було знищено під час німецької окупації регіону. Автор під час подорожі Східною Галичиною пережив свій власний шок: його вразила майже повна відсутність згадок про вбивство галицьких євреїв. Кардинальним питанням праці О. Бартова є питання про готовність чи неготовність сьогоднішньої української держави та суспільства бачити історію Голокосту, загалом історію та культуру євреїв України частиною власної історії, національної спадщини, з усіма позитивними та негативними сюжетами в історії українсько-єврейських взаємин.и нам краще зрозуміти самих себе.

Лютий

Дарувальник: колектив авторів

   
    Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : кол. монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2015. - 195 с.
 
В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти модернізації системи управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення корпоративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в нашій країні.

Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.

Дарувальник: автор - М. М. Руженський

 
     Руженський М. МСоціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М. М. Руженський ; Ін-т підгот. кадрів держ.служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2013. - 318 с.
 
У монографії досліджуються сутнісні характеристики соціального захисту населення, методологічні засади його системного аналізу, інституційні механізми функціонування та розвитку, місце в системі суспіль­них відносин. Головну увагу зосереджено на пріоритетних напрямках вдосконалення інститутів соціального захисту населення в умовах соціально-економічних трансформацій.
Для науковців, викладачів, аспірантів, працівників соціальних служб та всіх, хто цікавиться процесами, що відбуваються у сфері соціального захисту населення.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

   
     Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення : монографія / [Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Т. О. Крівцова та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Дікань. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 220 с.
 
Розглянуто питання, пов'язані з дослідженням теоретичних положень і концептуальних засад реформування фінансового контролю в Україні. Запропоновано теоретичні та методичні розробки для проведення фінансового контролю з урахуванням його змістових особливостей. Розроблено методичні підходи до оцінювання стану внутрішнього аудиту бюджетних установ, ризиків і загроз, пов'язаних із корпоративним шахрайством.
Рекомендовано для науковців, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальнотей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі аудиту.

Дарувальник: автор - Н. М. Краус

 
     Краус Н. МСтановлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Ммколаївна Краус ; М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 596 с.
 
У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціонального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу. Розкрито гносеологічні аспекти й антропологічний вимір інституціонального базису інноваційної економіки та тенденції інституціональних змін, рушійні сили становлення економіки інноваційного типу. Виявлено соціально-економічні й інституціональні детермінанти формування інноваційної економіки в глобалізованому світі.
Проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в Україні відповідно до різних рівнів економічної агрегації. Запропоновано умовну модель еволюційно-біфуркаційного просторово-часового становлення "нових" інститутів інноваційного розвитку. За допомогою фрактально-фасеточного моделювання визначено інституціональну проекцію кластеризації економіки України на базі інноваційних хабів, вказано параметри порядку їх функціонування в умовах інституціонально-структурних змін. Охарактеризовано потенційні можливості інноваційної глокалізації національної економіки за рахунок інституціоналізації електронної інноваційної бізнес-платформи України. Здійснено процесно-просторове моделювання інституціонального забезпечення інноватизації економіки України шляхом застосування програмних стандартів IDEF. Обгрунтовано рекомендації щодо пришвидшення інноватизації економіки України за допомогою дії регуляторів "інноваційного ліфту" та подолання існуючого "інституціонального вакууму" в сфері інновацій.

Дарувальник: кафедра обліку підприємницької діяльності КНЕУ

   
    Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Обл-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2015. - 291 с.
 
У збірнику представлені тези доповідей учасників II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку». Матеріали конференції висвітлюють актуальні питання обліку, аналізу та аудиту в контексті розвитку економічної науки та практики.
В збірнику окреслене коло проблем та запропоновані пропозиції щодо механізму удосконалення якості обліково-аналітичної інформації, що буде цікавим та корисним для студентів та молодих науковців для подальших наукових досліджень з обліку й аудиту.

Дарувальник: колектив авторів

 
    Лопух К. ВСучасний монетаризм : монографія / К. В. Лопух, В. М. Фещенко, П. І. Юхименко ; за заг. ред. П. І. Юхименка. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 272 с.
 
У монографії на основі використання методології науково-дослідних програм І. Лакатоса досліджено тенденції розвитку сучасного монетаризму як цілі­сної теоретичної системи наукових поглядів. З позицій еволюційного підходу та системного аналізу проаналізовано ґенезу, становлення та розвиток класичного монетаризму, відображено його еволюцію в останній третині XX - на початку XXI ст. Висвітлено модифікацію класичних та появу нових монетаристських теорій під впливом змін у функціонуванні світової господарської системи у цей період. Перспективи розвитку сучасного монетаризму пов’язуються з інтеграцією його наукових ідей, із теоретико-методо-логічними положеннями основних напрямів сучасної економічної думки (кейнсіанством, неокейнсіанством та інституціональною теорією). У монографії дається оцінка результативності монетаристських заходів в економічній політиці ряду провідних країн Заходу.
Буде корисною економістам, фінансистам, філософам, викладачам курсу сучасних економічних теорій та магістрам за напрямом "Економіка", оскільки допоможе не тільки краще зрозуміти природу сучасного монетаризму, але й більш усвідомлено приймати власні монетарні рішення.

Дарувальник: автор - О. М. Кудласевич

 
    Кудласевич О. М. Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О. М. Кудласевич ; [наук. ред. В. В. Небрат] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : ІЕП НАН України, 2014. - 256 с.
 
Монографія присвячена історико-теоретичному дослідженню ґенези підприємництва в наукових працях українських економістів другої половини XIX - початку XX ст. Розглянуто визначення сутності та організаційних форм підприємницької діяльності, роль підприємця як вирішального суб’єкта господарської системи, вплив держави на розвиток підприємництва у висвітленні українських вчених лореформеного періоду. Узагальнено внесок представників української економічної думки другої половини XIX - початку XX ст. у формування концептуальних засад теорії підприємництва.
Книгу адресовано науковцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальнотей вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться економічною історією та історією економічної думки України.

Дарувальник: автор - Т. О. Окландер

 
    Окландер Т. ОМодернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. - Донецьк : Ноулидж, 2013. - 292 с.
 
Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми розробки теоретико-прикладних положень формування маркетингових механізмів адаптації до зовнішнього середовища підприємств на ринку світлопрозорих конструкцій в контексті зниження ризикованості. Розглянуто стан наукової думки з питань теорії маркетингу. Сформульована сучасна концепція маркетингу. Запропонована періодизація теорії маркетингу. Виявлено специфіку маркетингової діяльності на ринку світлопрозорих конструкцій. Удосконалена класифікація маркетингових ризиків. Сформовано пакет маркетингових досліджень ідентифікації внутрішніх маркетингових ризиків, досліджено Статистичний інструментарій їх оцінки. Обгрунтований вплив цифрових технологій і інновацій на підвищення ефективності маркетингової діяльності. Для науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

Дарувальник: колектив авторів

     
     Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків : монографія / [Р. А. Слав'юк, М. О. Гасюк, О. О. Глущенко та ін.] ; за ред. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи НБУ (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2015. - 308 с.
 
У монографії досліджено світовий і вітчизняний досвід використання методів оцінки фінансових інструментів і розроблено рекомендації щодо застосування цих методів для розкриття інформації у фінансовій звітності банків.
Результати дослідження будуть цікаві для фахівців, які працюють над теоретичними і прикладними проблемами оцінки фінансових інструментів та особливостями їх відображення у фінансовій звітності банків.
З метою формування висококваліфікованих спеціалістів монографія містить виклад основних положень Концептуальної основи фінансової звітності та Міжнародних стандартів, що подають вимоги до визнання, методики оцінки основних видів фінансових інструментів та розкриття інформації про фінансові інструменти, що становлять основу частину балансу банків.

Дарувальник: автор - А. В. Озеран

 
    Озеран А. ВТеорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А. В. Озеран ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 471 с. - Існує електрон. версія друк. вид.
 
Методологія формування фінансової звітності, її теоретичні основи — це питання, які набули особливої актуальності у складних економічних умовах, ко­ли важливість інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень важко переоцінити. У монографії розглянуто концептуальні основи формування фінансової звітності, проаналізовано сучасний стан вітчизняної системи фінансової звітності підприємств і визначено можливі напрями її удосконалення, спрямовані на підвищення її прозорості, інформативності та корисності в умовах глобалізації економічних відносин та змін ринкової кон’юнктури. Важливе місце у роботі посідають розробки, спрямовані на удосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств України.
Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавить проблематика формування фінансової звітності підприємств та її розвитку, а також практикуючих бухгалтерів, фінансових менеджерів, аудиторів і консультантів, що використовують звітну інформацію у своїй професійній діяльності.

Дарувальник: співробітник бібліотеки КНЕУ Н. В. Кошелева

 
      Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Знання. - Кн. 2. - 2016. - 687 с.
 
Підручник “Фондовий ринок” є логічним продовженням виданого раніше підручника “Цінні папери” за редакцією професора В.Д. Базилевича. У пропонованому виданні ґрунтовно висвітлюються теоретичні засади функціонування фондового ринку, його інституційна структура та інфраструктура, особливості проведення різноманітних торговельних операцій з цінними паперами, здійснення різних видів професійної діяльності. За глибиною висвітлення тем, урахуванням сучасних реалій, специфіки функціонування міжнародного та вітчизняного фондових ринків підручник є якісно новим явищем серед навчальних видань з цієї тематики. Він може бути надійним джерелом знань для фахівців з питань фондового ринку, здатних професійно діяти в сучасних умовах.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків, державних службовців, підприємців, усіх, кого цікавлять особливості функціонування фондового ринку.

Січень

Дарувальник: директор бібліотеки КНЕУ Т. В. Куриленко

 
    Гальчинский АМаркс и современный мир: Гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. С. Головко]. - Киев : Лыбидь, 2015. - 328 с.
 

У книзі акцентується гуманістична домінанта теоретичної спадщи­ни Маркса. Системна логіка цієї парадигми використовується як мето­дологічний ключ до наукового аналізу складних і суперечливих проце­сів сучасності, пов’язаних зі зростаючою самодостатністю людської особистості. Під таким кутом зору висвітлюється проблема нового прочитання Маркса, його переосмислення в контексті реалій нашого часу.

Для віх, хто цікавиться глобальними проблемами сучасності.

Дарувальник: ректор КНЕУ А. Ф. Павленко

   
   Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб / [Н. І. Балдич, О. В. Берданова, К. М. Бліщук та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : К.І.С., 2014. - 128 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM).
 
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи економічного прогнозу­вання розвитку територій, методи, принципові підходи до його здійснення; описано по­казники, структуру та логіку моделі економічного прогнозування, базу економічних да­них та її оновлення, джерела економічної інформації, процес формування економічних прогнозів; розкрито суть припущень, суджень, визначено роль сценаріїв, подано реко­мендації щодо інтерпретації та аналізу результатів економічного прогнозування. До на­вчального посібника додається компакт-диск із моделями економічного прогнозування для областей і міст, розробленими в межах Проекту «Розбудова спроможності до еконо­мічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП). Навчальний посібник адресований слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також студентам вищих навчаль­них закладів, усім, хто цікавиться теоретичними та практичними аспектами економіч­ного прогнозування.

Дарувальник: автор - В. М. Попович

 
   Попович В. МТеорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку : монографія / В. М. Попович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
 
У монографії досліджено і обґрунтовано ідею, що навчальний курс «Проб­леми теорії держави і права» не розвивається сам і не пропонує розвиток держави і права, оскільки самоізолювався від вивчення реальних проблем прак­тики державно-правових перетворень у країні. Дублювання теорії та історії дер­жави і права, соціології та філософії права і т. ін., повторення у школі, на пер­шому і випускному курсах вузів гасел-мантр «правова», «соціально-правова», а по-суті — олігархічно-кланова держава, викликають у науковців ідеї щодо необхідності заміни самої теорії держави і права на енциклопедію права і т. ін.
Сумніви про відсутність у теорії держави і права гносео-методологічного потенціалу, здатного адекватно реагувати на проьлеми реформаційного державотворення, правотворення і правозастосування, є безпідставні. В межах тематично уточненого, проблемного навчального курсу методологія теорії держави і права здатна дати поштовх до розвитку і адекватно реагувати на руйнацію держави і права. Однак у навчальному курсі "Проблеми теорії держави і права" слід вивчати: праксеологічний досвід, методологічні проблеми розвитку та порушення її принципів у процесі державотворення, правотворення і правозастосування; не лише досвід, а й проблеми правових систем держав романо-германської, англо-американської і міжнародної конвенційно-договірної системи права ООН, РЄ, ЄС як критерії визначення меж імплементації в законодавство України; фактори сучасної деформації держави і права, чинники відтворення перманентних криз, тінізації відносин, корупції, кратного зростання традиційної та виникнення нової, раніше невідомої злочинності. Тобто дослідження проблем, превентивне визначення і роз'язання яких має стати критерієм ефективності чи деградації теорії, методології і практики розвитку держави і права.

Дарувальник: автор - Л. М. Курченко

 
       Курченко Л. МЧасові форми дієслова: граматичні вправи з поясненнями = Zeitformen von Verben. Kommentierte Übungsgrammatik : [навч. посіб.] / Ліна Курченко ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 81 с.
 
Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів немовних спеціальностей, які починають вивчати німецьку мову як основну або вивчають її як другу іноземну. Посібник орієнтований на володіння німецькою мовою на рівні А1-В1 згідно загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти CEFR і будується на загальномовному лексичному матеріалі з незначним вкрапленням елементів економічної лексики. Посібник містить коментарі і впра­ви щодо різноманітних аспектів часової парадигми німецького дієслова. Мате­ріали можуть використовуватися для самостійного вивчення на дистанційній формі навчання і для контролю знань.

Дарувальник: кафедра стратегії підприємств КНЕУ

     
     Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 398 с.
 
У монографії узагальнено наукові погляди на проблеми стратегічного вибору підприємств у контексті глобальних викликів сучасної економіки. Розкрито окремі аспекти сучасної парадигми та визначальних напрямів розвитку підприємств цостшдустріальної епохи. Висвітлено український і зарубіжний досвід розрблення та реалізації управлінських рішень з урахуванням інноваційних імперативів сучасного бізнесу. Визначено роль бізнесаналітики та системного аналізу в процесі прийняття на підприємстві стратегічних рішень. Представлено бачення місця дослідного університету в розбудові постіндустріальної парадигми управління підприємством.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дарувальник: колектив авторів

   
     Організація та нормування праці : навч. посіб. / Н. С. Данилевич, А. В. Калина, Т. Б. Твердушка [та ін.] ; [редкол.: А. М. Поручник (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 388 с.
 
Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямку 0501 «Економіка і підприємництво».
Навчальний посібник містить теоретичні та методичні положення організації та нормування праці, сучасні підходи до їх функцій, що дасть можливість набути теоретичних та практичних навичок і вмінь вирішувати завдання організації та нормування праці на підприємстві.
Призначено для студентів і викладачів, може бути корисний фахівцям підприємств для підвищення кваліфікації.

Дарувальник: колектив авторів

 
       Галіцин В. К. Системи моніторингу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, Н. К. Самченко ; [редкол.: О. Д. Шарапов (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 409 с.
 
У навчальному посібнику з огляду на сучасні наукові досягнення у сфері економічної теорії, системного аналізу, теорії управління, теорії економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій викладено теоретичні та прикладні питання побудови систем моніторингу. Наведено концептуальні засади моніторингу, його класифікацію, функції, задачі, принципи організації, види забезпечення,технологія побудови та оцінювання його якості та ефективності. У межах побудови соціально-економічного моніторингу розглянуто управлінський моніторинг, моніторинг тенденцій розвитку економіки та її структури, індикативний моніторинг структурного розвитку економіки та моніторинг соціально- економічного розвитку регіону. Викладено матеріал щодо побудови окремих спеціалізованих систем моніторингу та моніторингу IT.
Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують освітньо-професійні програми за напрямом підготовки бакалавра "Системний аналіз" галузі знань "Системні науки та кібернетика", а також підготовки магістра за спеціальностю "Економічна кібернетика" галузі знань "Економіка і підприємництво".

Дарувальник: колектив авторів

     
     Управління безпекою небанківських фінансових установ : колект. монографія / М. І. Диба, А. В. Бєгун, О. В. Білошицький, Є. А. Поліщук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2015. - 486 с.
 
У монографії досліджується актуальна проблема — управління безпекою небанківських фінансових установ. Автори торкнулися найбільш важливих теоретичних аспектів діяльності таких установ, здійснили аналіз системи індикаторів безпеки фінансового сектору, визначили основні тенденції безпеки та межі їх впливу. Методологічні засади виникнення небезпеки у фінансовому секторі економіки виокремили особливості управління безпекою страхових компаній, визначили моделі управління фінансовою стабільністю небанківських фінансо­вих установ. У процесі управління запропоновано використання нечітко-множинних і нейронних моделей, технологію нейронного моделювання фінансової стабільності страхової компанії, нетрадиційних методів розрахунку комплексних показників безпеки.
Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського фаху.

Дарувальник: колектив авторів

 
      Дибкова Л. МІнформатика : практикум на основі аналітико-реконструктивного методу / Л. М. Дибкова, Ю. М. Красюк ; [редкол.: О. Д. Шарапов (голова) та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Шарапова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 216 с.
 
У практикумі подано комплекс оригінальних навчальних завдань, що відповідають сучасному тренду реформування освітнього простору — активізації студентів у навчальній діяльності. Наведені завдання можуть використовуватись як під час проведення навчальних занять, так і в процесі самостійної роботи студентів.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, а також для всіх, хто використовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології, цікавиться освітніми новаціями.

Дарувальник: факультет економіки АПК КНЕУ

 
      Стан та перспективирозвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. - Київ : КНЕУ. - Вип. 3. - 2015. - 300 с.
 
У збірнику представлено наукові прані студентів, присвячені еко­номічним і соціальним проблемам стану та розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК. Збірник призначено для нау­кових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в еко­номічній науці.

Дарувальник: автор - І. П. Васильчук

 
       Васильчук І. ПФінансове забезпечення сталого розвитку корпорацій : монографія / І. П. Васильчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 516 с.
 
У монографії вперше системно досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти фінансового забезпечення сталого розвитку корпорацій у постіндустріальний період. Наведено теоретичні засади функціонування сучасних корпорацій, розглянуто сутність концепції сталого розвитку як імперативу постіндустріальної економіки та роль соціальної відповідальності бізнесу у забезпеченні сталого економічного розвитку. Вивчено теоретичні та практичні підходи до імплементації засад сталого розвитку в діяльність корпорацій. Розглянуто прояви соціалізації економіки і фінансів, що спричиняють трансформацію сутності фінансових відносинах в умовах сталого розвитку і зумовлюють явище соціальних фінансів. Досліджено роль фінансового ринку в системі фінансового забезпечення розвитку корпорацій, вивчено кращі практики фінансування сталого розвитку, запропоновано концептуальні засади формування механізму трансформації фінансового капіталу у сталий розвиток і суспільне благо. Особливу увагу приділено інноваційним методам та інструментам фінансування сталого розвитку корпорацій. Висвітлено роль ринку альтернативного фінансування у підтримці сталого розвитку, проаналізовано особливості діяльності фондів приватного капіталу в контексті фінансування сталого розвитку корпорацій, досліджено сутність краудфандингу як фінансової інновації та інструменту ринку альтернативного фінансування.
Для науковців, працівників державних органів влади, викладачів, аспірантів і студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами сталого розвитку.

Дарувальник: кафедра економіки підприємств КНЕУ

     
      Управління ресурсами підприємства : колект. монографія / [Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. П. Кукоба та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 418 с.
 
Монографію присвячено висвітленню сучасного бачення ресурсної теорії та потенціалу прирощення ефективності на засадах управління ресурсами в новій інформаційній економіці.
Охарактеризовано генезис та складові сучасної ресурсної теорії, розкрито методичний базис управління ресурсами, включаючи процесно- та ціннісно-орієнтований підходи, узагальнено інструментарій та досвід ресурсного забезпечення розвитку підприємств як функціонального, так і загального спрямування, включаючи емпірично отримані результати. Визначено особливості формування та використання ресурсів інноваційного розвитку підприємств, досліджено інтеграцію аспектів управління знаннями в систему менеджменту ресурсів підприємств. Розкрито ресурсні аспекти кліенторієнтованої та соціально відповідальної діяльності підприємства.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, менеджерів і спеціалістів різних ланок управлінської діяльності.

2015

Грудень

Дарувальник: автор - Б. В. Корнейчук

 
    Корнейчук Б. ВЭкономика. Деловые игры : [учеб. пособие] / Б. В. Корнейчук. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 205 с.
 
Книга содержит подробное описание 34 деловых игр, построенных на теоретическом материале основных разделов экономической теории: производство и потребление, несовершенная конкуренция, рынок труда, финансовая и бан­ковская системы, международная экономика, история экономической мысли. Каждая игра содержит краткое описание, теоретический раздел, цели и правила, раздаточный материал, этапы подготовки и проведения, наглядный пример игры с анализом действий игроков, выводы и рекомендации для преподавателя. Игры могут быть использованы в преподавании прикладных экономических дисциплин. Рекомендуется для преподавателей вузов, которые используют деловые игры в учебном процессе либо ищут подходящее пособие для освоения актив­ных методов обучения.

Дарувальник: колектив авторів - И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская

 
   Литовченко И. ЛИнтегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. - Киев : Наук. думка, 2015. - 212 с.
 
Монография посвящена обоснованию научно-методических положений формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятиях рынка гелиоэнергетического оборудования. Рассмотрены современные направле­ния и научные школы в проблематике коммуникаций на промышленных рынках инновационных товаров. Проведено маркетинговое исследование гелиоэнергети­ческого оборудования в Украине. Изложены тенденции развития мирового и ук­раинского рынков гелиотехники. Определены основные сегменты спроса и моти­вы для приобретения гелиоустановки. Для научных сотрудников, преподавателей, студентов высшей школы эконо­мических специальностей, руководителей предприятий и сотрудников отделов маркетинга.
Монографія присвячена обгрунтуванню науково-методичних засад форму­вання інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) на підприємствах ринку ityiioeHepi етичного обладнання. Розглянуто сучасні напрями і наукові школи з проблематики комунікацій на промислових ринках інноваційних товарів. Вико­нано маркетингове дослідження геліоенергетичного обладнання в Україні. Викла­дено тенденції розвитку світового і українського ринків геліотехніки. Визначено головні сегменти попиту та мотиви для придбання геліообладнання. Для наукових співробітників, викладачів і студентів вишів економічного фаху, а також для керівників підприємств і співробітників відділів маркетингу.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

 
    Кулєшова Н. ВМаркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 220 с.
 
Розроблено комплекс моделей формування маркетингової стратегії туристичного підприємства, що, на відміну від наявних, базується на використанні методів кореляційно-регресійного, кластерного і факторного аналізу, нейронних мереж, нечіткої логіки, панельних даних та дозволяє отримати науково обґрунтовану маркетингову стратегію. Запропоновано комплекс моделей, який дозволяє вирішити такі основні завдання, як: аналіз маркетингового середовища; визначення основних конкурентів туристичного підпри­ємства; оцінювання конкурентної позиції; оцінювання основних споживачів; аналіз обсягу наданих послуг; визначення основних маркетингових цілей і стратегій; вибір, розробка варіантів реалізації; оцінювання ефективності та прийняття маркетингової стратегії. Рекомендовано для керівників туристичних підприємств, менеджерів, науковців, магістрів, аспірантів економічних спеціальностей.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

 
    Іванов Ю. БПодатки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи : монографія / Ю. Б. Іванов, О. С. Віннікова. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 256 с.
 
Розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан споживання енергоресурсів, розглянуто світовий і вітчизняний досвід стимулювання раціонального споживання енергоресурсів за допомогою податків. На основі проведеного оцінювання альтернативних інструментів та імітаційного моделювання обґрунтовано напрями та інструментарій податкового регулювання раціонального енергоспоживання.
Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також працівників державних органів влади, аудиторів і податкових консультантів.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

 
   Назарова Г. ВМотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Г. В. Назарова, Е. Р. Степанова. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 176 с.
 
Вирішено науково-практичне завдання формування ефективного механізму мотивування трудової діяльності з урахуванням регіональних та галузевих аспектів. Визначено науково-теоретичні засади матеріального мотивування трудової діяльності. Запропоновано організаційно-методичне забезпечення регулювання винагороди за працю в матеріальному мотивуванні трудової діяльності із використанням системи ключових показників та методики Performance ManagementРекомендовано для керівників і фахівців промислових підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Дарувальник: автор - І. В. Лебедєв

 
  Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці : колект. монографія / І. В. Лебедєв. - Одеса : Атлант, 2014. - 376 с.
 
Розглянуто теоретико-методологічні основи концепцій корпоративної соціальної відповідальності і гідної праці. Запропоновано методологічний підхід до комплексної оцінки стану КСВ і ГП. Проведено аналіз впровадження КСВ і ГП в Україні, виявлені існуючі проблеми і сформульовано практичні рекомендації щодо їх вирішення. Обґрунтована концептуальна модель і соціально-економічний механізм забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Для науковців, фахівців з управління, підприємців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дарувальник: видавництво "Дуліби"

 
    Снайдер ТКровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. - Київ : Дуліби, 2015. - 583 с.
 
С 1933-го по 1945 год в Восточной Европе было уничтожено 14 мил­лионов человек. Книга профессора Йельского университета (США), бле­стящего историка и искусного рассказчика Тимоти Снайдера, «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» посвящена трагическим стра­ницам в истории Восточной Европы. Украинский Голодомор, сталинские массовые экзекуции, Холокост, расстрелы немцами гражданского населения в ходе антипартизанских операций, преднамеренное морение голодом со­ветских военнопленных, послевоенные этнические чистки... Две тотали­тарные системы совершали одинаковые преступления в одно и то же время, в одних и тех же местах, содействуя друг другу и подстрекая друг друга. Книга Тимоти Снайдера мгновенно стала мировым бестселлером, пережила 29 изданий на 26 языках мира. На русском языке публикуется впервые.

Дарувальник: колективу авторів - Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. B. Кліх, Т. С. Кіщак, С. П. Паламарчук, А. В. Шостак, О. В. Познанська, Ю. В. Рибалко

   
   Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. для студентів ОКР "Бакалавр", "Магістр" та аспірантів вищ. навч. закл. / [Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. В. Кліх та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 344 с.
 
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вивченні дисциплін «Основи наукової діяльності», «Методологія наукових досліджень» та ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.

Дарувальник: колектив авторів - О. В. Скалецька, В. М. Домрачев

 
    Скалецька О ВБанківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління : монографія / О. В. Скалецька, В. М. Домрачев. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 198 с.
 
У монографії досліджено теоретико-методичні питання щодо управління, механізму та особливостей банківського кредитування агроформувань, а також, проаналізовано тенденції його розвитку. Здійснено оцінку управління банківським кредитуванням сільськогосподарських підприємств. Визначено основні напрями удосконалення управління кредитним ризиком банку при кредитуванні підприємств сільського господарства, здійснено аналіз та авторське бачення управління інвестиційним кредитуванням, а також способи активізації банківського кредитування підприємств аграрного сектору з урахуванням особливостей функціонування позичальника.
Результати дослідження, викладені у монографії, мають наукову та практичну цінність і можуть бути використані науковцями та спеціалістами, предметом діяльності яких є банківське кредитування сільського господарства. Матеріали монографії можуть зацікавити студентів економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів і усіх бажаючих ознайомитись із сучасним станом управління банківським кредитуванням сільського господарства.

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
   Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. О. М. Суходоля ; за заг. ред. О. М. Суходолі]. - Київ : НІСД, 2014. - 168 с. - (Національна безпека. : засн. у 2013 р. ; вип. 9).
 
Збірник містить тексти виступів учасників науково-практичної кон­ференції «Основні засади, завдання й механізми реалізації політики енергетичної безпеки», проведеної 23 грудня 2014 р. Національним ін­ститутом стратегічних досліджень. Висвітлено проблеми й перспективи забезпечення енергетичної безпеки України в сучасних умовах, стан і ме­ханізми реалізації державної політики в цій сфері. Проаналізовано теоре­тичні засади та практику формування енергетичної стратегії України як довгострокового механізму реалізації політики енергетичної безпеки. Збірник також містить проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, розроблений авторським колективом у складі працівників НІСД, НАН України, інших наукових закладів і профільних експертів з усіх видів діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу. Розраховано на представників органів виконавчої влади, науковців, фахівців у галузі енергетики у сфері державного управління, викладачів вищих навчальних закладів та експертів з енергетичної безпеки.

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

   
     Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України
: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич, А. В. Шевченко, А. І. Сухоруков та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 84 с. - (Економіка : засн. у 2013 р. ; вип. 20).
 
Проаналізовано сучасний стан інвестиційного забезпечення роз­витку промисловості України, визначено причини кризи та умови, за яких можливі мобілізація й ефективне спрямування значних ін­вестиційних ресурсів у розбудову промислового комплексу, що має стати рушійною силою економічного зростання в Україні. Зазначено, в чому мають полягати галузеві пріоритети інвестиційного забезпе­чення структурних зрушень у промисловості України. Розраховано на державних управлінців у галузі промисловості, широке коло експертів і науковців, які займаються питаннями інвестиційного забезпечення розвитку промисловості України.

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
  Собкевич О. В. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу траспортно-дорожнього комплексу України : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 88 с. - (Економіка : засн. у 2013 ; вип. 21).
 
Досліджено системні причини сучасного кризового стану транспортно-дорожнього комплексу України, зокрема такі, як порушення положень економічних законів, що регулюють процеси простого та роз­ширеного відтворення основних виробничих фондів; нерозвиненість ринкових механізмів, які досі не стали основним регулятором на ринку транспортних послуг, а також слабкість та неефективність державної по­літики щодо розвитку транспортної галузі, яка не відповідає сучасним викликам. Окремо висвітлюються здобутки і проблеми на шляху роз­витку та інституційного реформування залізничної галузі, дорожнього господарства, механізми регулювання ринку авіаційних послуг та ефек­тивного використання потенціалу річкового транспорту.

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
   Власюк О. САктуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 429 с.
 
Розглянуто сутність фінансової безпеки та її місце в системі економічної без­пеки держави. Проаналізовано теоретичне підґрунтя змісту фінансової безпеки та ідентифіковані зовнішні і внутрішні загрози національній безпеці України у фінан­совій сфері. Запропонована авторська методологія оцінки стану фінансової безпеки держави та сектору державних фінансів України. Визначена система показників фі­нансової безпеки і сектору державних фінансів України, формалізовані розрахунки, розроблена інформаційна база та обґрунтовані їхні порогові значення. Досліджені питання фінансової безпеки трансформаційних процесів у національній економіці, виклики й загрози стабільності фінансової системи, а також безпекові аспекти бю­джетної політики, зокрема її особливості в умовах існуючих зовнішніх і внутрішніх ризиків. Висвітлено фінансові механізми захисту внутрішнього ринку та фінансові аспекти детінізації економіки. Надані рекомендації щодо підвищення загального рівня фінансової безпеки держави. Запропоновані заходи щодо заохочення діяль­ності міжнародних фінансових організацій на кредитному ринку України, залучен­ня міжнародної технічної допомоги та підвищення кредитних рейтингів країни. Для працівників державних структур, фахівців і науковців у фінансовій сфері національної економіки, викладачів фінансових дисциплін у вищих навчальних закладах, аспірантів і студентів, які поглиблено вивчають проблеми фінансової безпеки.

Дарувальник: М. І. Савлук

   
     Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Ун-т банків. справи НБУ (м. Київ) ; [орг. ком.: С. М. Аржевітін (відп. ред) та ін.]. - Київ : УБС НБУ, 2015. - 143 с.
 
Збірник містить результати наукового аналізу кризового стану банківської системи, пошуку причин цієї кризи і шляху виходу з неї. Особливу увагу зосереджено на питаннях руйнації довіри як ключового інституту економічного і фінансового розвитку суспільства; системної незахищеності прав власності; критичної обмеженості монетарного і економічного суверенітету; критичного зниження впливу банківської системи на розвиток економіки; неадекватності монетарного, валютного і банківського регулювання умовам поточної кризи. Розраховано на широке коло науковців, економістів, підприємців, банкірів, працівників фінансово-кредитних установ, аспірантів і студентів.

Дарувальник: автор - С. О. Радзієвська

 
    Радзієвська С. ОГлобальна економіка : конспект лекцій для студентів екон. напрямів підгот. усіх форм навчання / С. О. Радзієвська ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., каф. "Екон. теорія". - Київ : Наш Формат, 2015. - 344 с.
 
Конспект лекцій доповнює основні підручники з дисципліни «Глобальна економіка» і призначений для самостійної роботи студентів. Курс містить дванадцять лекцій. Після теоретичних основ до кожної лекції подано питання для самостійної роботи, тести для самоперевірки, списки основної та додаткової літератури для подальшого опрацювання. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами глобальної економіки.

Дарувальник: Фонд Василя Хмельницького (К. Fund)

 
    Раджу НавіЕкономні інновації: [як створити більше з меншими ресурсами] : [пер. з англ.] / Наві Раджу, Джайдіп Прабху ; [передм. Пол Полмана]. - Київ : FUND, 2015. - 208 с. - (Economist Books). - Пер. за вид.: Frugal Innovation: How To Do More With Less / Navi Radjou, Jaideep Prabhu.
 
Нова книга із серії Economist Books розповідає про революційну тенденцію у глобальному бізнесі — економні інновації. За допомогою застосування цього підходу багато провідних компаній змінили своє управлінське мислення і навчи­лися створювати високоякісні продукти з обмеженими ресурсами. Вже сьогодні ринок товарів, що випускаються за принципом економних інновацій, оцінюється у трильйон доларів і зберігає величезний потенціал подальшого розвитку. Книга містить цінні приклади застосування економних інновацій і пропонує алгоритм їх впровадження у будь-якій компанії. Автори впевнені, що в недалекому майбутньому ці знання стануть необхідною умовою проведення будь-якої бізнес-активності.

Листопад

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

   
   М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець: до 150-річчя від дня народження : [монографія] / [В. М. Геєць, В. В. Небрат, Н. А. Супрун та ін. ; відп. ред. В. В. Небрат] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Наук. думка, 2015.
 
У монографії висвітлені життя, наукова та громадсько-політична діяльність видатного українського вченого і громадського діяча, співзасновника Української Академії Наук М.І. Туган-Барановського (1865—1919). Основна увага приділена аналізу системи теоретичних поглядів ученого, оцінці з позицій сьогодення його внеску в розроблення ключових проблем економічної науки та вирішення практичних завдань забезпечення економічного розвитку. Розкрито прогностичний потенціал та актуальність ідей М.І. Туган-Барановського у контексті сучасних суспільно-політичних та економічних викликів, що постали перед українським суспільством. Книгу адресовано науковцям-дослідникам української інтелектуальної спадщини, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всім, хто цікавиться історією науки та її видатними постатями.

Дарувальник: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

 
  Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : [монографія] / [В. С. Бігун, І. Й. Бойко, Т. І. Бондарук та ін.] ; за ред. І. Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Міжнар. асоц. істориків права. - Київ : Наук. думка, 2014. - 501 с. - (Проект "Наукова книга").
 
Монографічне дослідження присвячене одній із найактуальніших проблем іс­торії держави і права України. У контексті новітніх досягнень юридичної науки розглядаються сутність, зміст і конкретно-історичні форми здійснення судової влади у державах і подібних до них утвореннях, які в різний час існували на території су­часної України.
Аналіз історико-правової реальності тісно пов’язується з еволюцією теоретич­них і суспільно-політичних поглядів на призначення правосуддя та судової влади. Звертається особлива увага на історичний досвід, який доцільно врахувати у процесі сучасної судової реформи в Україні. Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами судової влади.

Дарувальник: Національний банк України

 
    Гетьман В. ПНаціональний банк у системі влади / В. П. Гетьман, Ю. В. Килимник. - Київ : [б. в], 1997. - 36 с. - (Бесіди про Конституцію).
 
У третій брошурі серії «Бесіди про Кон­ституцію» автори продовжують розпочату в двох попередніх — «Чи стане Україна соціальною держа­вою?» та «Що таке свобода і право у демократичній державі?» — розмову про окремі статті Основного Закону нової України. Тут від розглянутих раніше питань соціальних функцій держави, прав та обов'язків громадянина вони переходять до розгляду конче важливої теми щодо місця головної фінансової інституції країни — Національного банку в струк­турі державної влади і його домінантну роль в роз­витку ринкової економіки, а також про необхідні умови, що, як показує світовий досвід, забезпечують найефективніше його функціонування в інтересах суспільства і кожного громадянина. Адресується всім, хто цікавиться пробле­мами будівництва вітчизняної економіки і взаємовідносин Національного банку України з орга­нами державної влади.

Дарувальник: видавництво "Знання"

 
    Кудла Н. ЄМенеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. - Київ : Знання, 2012. - 344 с.
 
У підручнику систематизовано матеріал з основних напрямів управ­ління туристичним підприємством. Розглянуто типологію туристич­них підприємств, їх сутність і функції у підприємницькій діяльності в умовах конкурентного ринку. Досліджено особливості туристично­го попиту і пропозиції, формування туристичного продукту, специфі­ку управління людськими ресурсами. Викладені способи і методи визначення рівня якості туристичних послуг та використання сучас­них інформаційних технологій допоможуть пристосувати пропозицію до клієнта, місця і часу. Підручник стане у пригоді під час менеджер­ської оцінки використання засобів виробництва, дасть змогу прийма­ти ефективні рішення, які забезпечать надання якісних послуг відпо­відно до вимог і потреб споживачів. Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Туризм", викладачів, працівників туристичних підприємств і всіх, хто цікавиться проблематикою менеджменту туристичних підприємств.

Дарувальник: видавництво "Знання"

 
   Писаренко С. МЕкономіка і зовнішньоекономічні зв'язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Київ : Знання, 2015. - 398 с.
 
Розглянуто особливості формування та розвитку національної економіки України. Приділено значну увагу закономірностям і осо­бливостям розвитку світової економіки. Місце України в системі світового господарства визначено на основі аналізу напрямів і обсягів наявних зовнішньоекономічних зв’язків.
Запропонований підручник відповідає програмі дисципліни “Еко­номіка та зовнішньоекономічні зв’язки України”, що викладається для всіх спеціальностей факультету міжнародних відносин у вищих закладах освіти України (“міжнародні економічні відносини”, “між­народні відносини”, “міжнародний бізнес”, “міжнародне право”, “міжнародний туризм”, “країнознавство”). Підручник не має анало­гів в Україні, оскільки в ньому подано не лише сучасну характерис­тику української національної економіки, а й визначено її місце у світовому господарстві, висвітлено вплив процесів глобалізації, міжнародної економічної інтеграції, геополітичного положення на її формування і розвиток. Для студентів та викладачів вищих закладів освіти, фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться проблемами розвитку національної економіки Украї­ни, її інтеграції у світове господарство.

Дарувальник: П. В. Сацький

   

    Державне управління в країнах Стародавнього Сходу : навч. посіб. / [С. В. Адамович, О. Л. Апихтіна, Ю. В. Бондар та ін. ; авт. передм. Ю. С. Шемшученко]. - Київ : Леся, 2015. - 624 с. - (Світові традиції державного управління).

Навчальний посібник “Державне управління в країнах Стародавнього Сходу” присвячено розвиткові системи управлінсько-регулятивної діяльності країн Стародавнього Сходу.
Моделі розвитку державної політики розглядаються у контексті постійного розширення ойкумени та поступального розвитку управлінських парадигм. Простежуються еволюція засад і механізмів реалізації державного управління, його нормативно-правове забезпечення, безпосередня державотворча роль окремих інститутів.
Розраховано на студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, співробітників органів державної влади й місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться проблемами історії держави і права, історії державного управління, державної політики та державної служби.

Дарувальник: доцент КНЕУ В. А. Студінський

 
   Рудакевич О. МПолітична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження : монографія / О. М. Рудакевич ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 352 с.
 
У монографії розкриті теоретичні основи національної політичної культури та обгрунтовано методологію її дослідження на базі соцієтального підходу. Нація представлена як колективний суб’єкт, творець і носій політичної культури. З’ясовано зміст імперативів, функцій та інфраструктури національної політичної культури, досліджено загальнонаціональні політико-культурні форми, їх детермінуючий вплив на політичні процеси. Обґрунтовано засади типології національної політичної культури та розкрито сутнісні риси політичної культури українського народу, місце і роль в ній національної ідеї. Для політологів, політичних діячів, усіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку політичної культури національних спільнот.

Дарувальник: видавництво "Знання"

   
   Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло [та ін.] ; за ред. Д. М. Стеченка. - Київ : Знання, 2012. - 456 с.
 
У навчальному посібнику висвітлено найважливіші питання тео­рії і практики управління регіональним розвитком туризму, зокрема такі як інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму, ста­новлення регіональної екологічної політики у сфері туризму, форму­вання регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг, ство­рення кластерів у сфері туризму, формування регіональних ринків праці, розроблення стратегій активізації туристичної діяльності в єврорегіонах за участю України. До кожного розділу додаються пи­тання для обговорення на семінарських заняттях. У додатках наведе­но статистичні дані, необхідні для виконання завдань, пов’язаних із   управлінням регіональним розвитком туризму.
Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями туристичного спрямування, викладачів і аспірантів. Книга буде ко­рисною також науковцям, усім, хто цікавиться питаннями розвитку туризму.

Дарувальник: видавництво "Знання"

 
    Кіптенко В. КМенеджмент туризму : підручник / В. К. Кіптенко. - Київ : Знання, 2010. - 504 с.
 
У підручнику на сучасному рівні розглянуто сутність і найваж­ливіші сторони менеджменту туризму, історію розвитку управління туристичною діяльністю, визначено систему, об’єкти і суб’єкт управ­ління в туризмі, розкрито особливості управління внутрішнім і зов­нішнім середовищем, сполучними процесами, персоналом та проце­сами праці в туризмі, управління, орієнтованого на клієнта, функції, принципи і методи менеджменту туризму. Особливу увагу приділено управлінню туристичними територіями і регіонами. Теоретичні по­ложення підкріплено прикладами і практичними рекомендаціями. У кінці книги до кожного розділу наведено практикум, до складу якого входять тестові завдання, ситуаційні завдання і теми для об­говорення. Для студентів географічних, історичних та економічних факуль­тетів, які вивчають дисципліну “Менеджмент туризму”, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі туризму.

Дарувальник: видавництво "Знання"

 
   Лукашевич М. П. Соціологія туризму : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2015. - 304 с.
 
Соціологія туризму як наукова галузь ще досить молода і перебуває на стадії становлення. Відбувається процес визначення, оформлення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що описують цю галузь соціологіч­них знань. Продовжується уточнення визначення соціології туризму як науки і навчальної дисципліни, яке представлено у вітчизняних та іноземних джерелах з туризмології та соціології. Автори спозиціонували соціологію туризму як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує со­ціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму.
Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент ту­ристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, для соціологів та соціальних працівників. Книга буде корисною також тим, хто працює у галузі соціології та туризмології.

Дарувальник: О. Г. Мельник

 
  Мельник О. Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування : монографія / О. Г. Мельник ; Нац. акад. упр. - Київ : Нац. акад. упр., 2015. - 258 с.
 
У монографії запропоновано авторське визначення сутності інновацій на основі функціонального підходу в дослідженні характеру інноваційного відтворення. Запропоновано ряд методичних підходів до оцінки ефективності фінансування інноваційного розвитку підприємств, виходячи зі структури інноваційного циклу, розроблено загальну функціональну уніфіковану динамічну модель інноваційного циклу із високими прогнозними характеристиками, яку влаштовано у механізм фінансування інноваційного розвитку і адаптовано до форми технологічної карти його практичного застосування в реалізації державної економічної політики. Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Жовтень

Дарувальник: ТОВ "Український тиждень"

Дарувальник: М. А. Гапонюк

 
    Гапонюк М. А. Фінансовий ринок : міжпредметнийт ренінг / М. А. Гапонюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-тім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 178 с.
 
У посібнику розглянуто організацію проведення міжпредметного тренінгу магістерської програми «Фінансовий ринок». Надано інформа­цію щодо особливостей формування інвестиційного портфеля на фінан­совому ринку, здійснення фундаментального та технічного аналізу. Описано проведення симулятора біржової торгівлі. Розглянуто вітчиз­няне та зарубіжне інформаційно-програмне забезпечення процесу торгі­влі та аналізу на фондовому ринку. Посібник стане у нагоді студентам та викладачам економічних спе­ціальностей, усім тим, хто цікавиться особливостями інвестиційного процесу на сучасних фінансових ринках.

Дарувальник: колектив авторів: М. І. Диба, А. В. Бєгун, О. В. Білошицький, Є. А. Поліщук

   
    Управління безпекою небанківських фінансових установ : колект. монографія / М. І. Диба, А. В. Бєгун, О. В. Білошицький, Є. А. Поліщук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 486 с.
 

У монографії досліджується актуальна проблема — управління безпекою небанківських фінансових установ. Автори торкнулися найбільш важливих тео­ретичних аспектів діяльності таких установ, здійснили аналіз системи індикато­рів безпеки фінансового сектору, визначили основні тенденції безпеки та межі їх впливу. Методологічні засади виникнення небезпеки у фінансовому секторі економіки виокремили особливості управління безпекою страхових компаній, визначили моделі управління фінансовою стабільністю небанківських фінансо­вих установ. У процесі управління запропоновано використання нечітко-множинних і нейронних моделей, технологію нейронного моделювання фінан­сової стабільності страхової компанії, нетрадиційних методів розрахунку ком­плексних показників безпеки. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського фаху.

Дарувальник: колектив авторів: М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, Н. В. Дегтярьова та ін.

   
    Фінансовий ринок : підручник / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, Н. В. Дегтярьова та ін.] ; за заг. ред. М. А. Гапонюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 419 с.
 
У підручнику розглянуто механізми функціонування фінансового ринку та його основні складо­ві. Основну увагу приділено питанням сегментації фінансового ринку, визначенню теоретичних за­сад його функціонування. Окремо розглянуто питання регулювання фінансового ринку та його ос­новних інструментів. Ключові положення освітлено на основі узагальнення світової та української практик. Підручник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів, фахівців фінансового ринку.

Дарувальник: О. О. Максименко

 
    Максименко О. ОАнглійська мова для професійного спілкування: методи платежу у внутрішній торгівлі = English for specific purposes: methods of payment in domestic trade : практикум / О. О. Максименко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т фінан.-екон., Каф. інозем. мов. - Київ : КНЕУ, 2015. - 58 с.
 
Практикум укладено відповідно до програми дисципліни «Фахова іноземна мова (англійська)», що входить до навчального плану підготовки бакалаврів економічного напряму. Мета видання полягає у розвитку професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. Матеріали практикуму охоплюють автентичні тексти за темою, термінологічні словники, комплекс інтерактивних вправ, виконання яких сприяє опануванню лексичного матеріалу та розвитку мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для практичного оперування інформацією за темою «Методи платежів у зовнішній торгівлі». Навчально-методичне видання передбачено для студентів економічних спеціальностей, економістів та осіб, що цікавляться опануванням мови для професійного спілкування у галузі економіки.

Вересень

Дарувальник: факультет економічної інформатики та менеджменту НТУ "Харківський політехнічний інститут"

   
   Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язання : навч.-метод. посіб. / [В. Я. Заруба, О. О. Антонець, А. О. Харченкотаін.] ; заред. В. Я. Заруби ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 105 с. - (Проект 530429-TEMPUS-1-2012 -1-UK-TEMPUS-JPHES "INNOLAB": Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у підприємницькій освіті з метою посилення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних суспільствах).
 
Навчально-методичний посібник містить навчальний матеріал і методичні рекомендації для проведення дослідницького тренінгу із використанням ділової гри „Ринок ідей”. Метою тренінгу є набуття студентами знань і вмінь щодо виявлення і розв'язання проблем підприємств, які виникають на практиці, а також розвиток їх креативних здібностей. Призначено для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика», а також для викладачів, які забезпечують проведення дослідницького тренінгу.
   
     Дослідницький тренінг: маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : навч.-метод. посіб. / [В. Я. Заруба, Д. В. Райко, О. О. Антонець та ін.] ; за ред.: В. Я. Заруби, Д. В. Райко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 104 с. - (Проект 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES"INNOLAB": Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у підприємницькій освіті з метою посилення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичнихсуспільствах).
 
Навчально-методичний посібник містить навчальний матеріал і методичні рекомендації для проведення дослідницького тренінгу із використанням ділової гри „Ринок ідей”. Метою тренінгу є набуття студентами знань і вмінь щодо пошуку ідей товарних інновацій відповідно до потреб ринку, а також розвиток їх креативних здібностей. Призначено для студентів напряму підготовки «Маркетинг», а також для викладачів, які забезпечують проведення дослідницького тренінгу.

Дарувальник: колектив авторів: К. В. Лопух, В. М. Фещенко, П. І. Юхименко

 
   Лопух К. ВСучасний монетаризм : монографія / К. В. Лопух, В. М. Фещенко, П. І. Юхименко ; за заг. ред. П. І. Юхименка. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 272 с.
 
У монографії на основі використання методології науково-дослідних про­грам І. Лакатоса досліджено тенденції розвитку сучасного монетаризму як цілі­сної теоретичної системи наукових поглядів. З позицій еволюційного підходу та системного аналізу проаналізовано генезу, становлення та розвиток класичного монетаризму, відображено його еволюцію в останній третині XX - на початку XXI ст. Висвітлено модифікацію класичних та появу нових монетаристських теорій під впливом змін у функціонуванні світової господарської системи у цей період. Перспективи розвитку сучасного монетаризму пов’язуються з інтеграці­єю його наукових ідей, із теоретико-методологічними положеннями основних напрямів сучасної економічної думки (кейнсіанством, неокейнсіанством та інституціональною теорією). У монографії дається оцінка результативності моне­таристських заходів в економічній політиці ряду провідних країн Заходу. Буде корисною економістам, фінансистам, філософам, викладачам курсу сучасних економічних теорій та магістрам за напрямом "Економіка", оскільки допоможе не тільки краще зрозуміти природу сучасного монетаризму, але й більш усвідомлено приймати власні монетарні рішення.
 

Дарувальник: від колектив авторів: О. В. Сметанко, І.  С. Шарапова, Г. С. Коваленко

   
    Внутрішній аудит : навч. посіб. / О. В. Сметанко, І. С. Шарапова, Г. С. Коваленко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Сімферополь : Куртбєдінова Д. А., 2014. - 500 с.
 
Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та стандартів з підготовки фахівців з обліку і аудиту, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У навчальному посібнику міститься курс лекційних та практичних матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України, джерела інформації для проведення внутрішнього аудиту, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій, ключові терміни і поняття, практичні завдання для індивідуальної та самостійної роботи з відповідями та ходом рішення, питання для самоконтролю, тести, що дозволяє перевірити отримані знання, набуті шляхом вивчення дисципліни за наданим посібником. Матеріал викладений у навчальному посібнику, спрямовано на формування у студентів аудиторсько-аналітичного мислення, набуття практичних навиків з проведення внутрішнього аудиту, вміння самостійно розробляти ефективну політику управління, обгрунтовувати, моделювати та приймати якісні управлінські рішення за окремими обліковими напрямами та видами діяльності підприємства. Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ України економічного спрямування, керівників підприємств, фахівців з питань внутрішнього аудиту, економістів, менеджерів, аналітиків, бухгалтерів та слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших зацікавлених осіб.

Дарувальник: І. А. Дерун

   
    Економічний аналіз : лаборатор. комп'ютерн. практикум для студентів ОКР "Бакалавр" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економ. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; [уклад.: В. І. Головко, І. А. Дерун]. - Харків : Савчук О. О., 2014. - 99 с.
 
Завдання для практичних занять складено відповідно для структури курсу за освітньо-кваліфікаційним рівнем ОКР “Бакалавр” для спеціальностей 6.030501 “Економічна теорія”, 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит”. Лабораторні роботи можуть використовуватися при підготовці спеціалістів й для інших економічних спеціальностей. Комп'ютерний практикум з курсу "Економічний аналіз" може бути корисним для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів.

Травень

Дарувальник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 
    Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = "Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / [ред. Т. Добко та ін.]. - Львів : Манускрипт, 2014. - 572 с.
 
Видання підготували представники учасників консорціуму Темпус-проекту 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “Towards Trustin Quality Assurance Systems”. Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображає винятково погляди автора, і Європейська Комісія не відповідає за будь-яке використання матеріалів, що містяться в цьому виданні.

Дарувальник: ТОВ «Видавництво «Знання»

 
  Міжнародні відносини та світова політика : підручник / [В. А. Манжола, В. Ю. Крушинський, С. П. Галака та ін.] ; за ред. В. А. Манжоли. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2014. - 664 с.
 
У підручнику на системній основі досліджено і висвітлено розвиток основних етапів Ялтинсько-Потсдамського світопорядку та його окремих підсистем. Перший етап — формування і структурне закріплення біполярності в міжнародних відносинах у період з 1945 до початку 1960-х років, розгортання холодної війни. Другий етап — стабілізація міжнародних відносин, насамперед американо-радянських, у 60—70-ті роки XX ст. Третій етап — криза й розпад Ялтинсько-Потсдамського світопорядку (1980—1991 pp.). Окремо висвітлено еволюцію регіональних систем міжнародних відносин у період з 1945 по 1991 р. Розкрито особливості діяльності української дипломатії на міжнародній арені. Для студентів, магістрантів, викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми розвитку міжнародних відносин.
   
     Міжнародні системи та глобальний розвиток : підручник / [В. А. Манжола, О. А. Коппель, Л. В. Губерський та ін.] ; за ред.: Л. В. Губерського, В. А. Манжоли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2014. - 527 с.
 
Пропоноване видання — підручник нового покоління, у якому на основі досягнень сучасної науки викладено основні положення нор­мативної навчальної дисципліни “Міжнародні системи та глобальний розвиток”. За структурою підручник складається із двох частин. У першій частині розглядаються міжнародні системи, концептуально-теоретичні засади їх дослідження, типологія та концепції організації міжнародних систем, особливості формування сучасної постбіполярної системи міжнародних відносин. У другій — розглядаються політичні проблеми глобального розвитку, основні парадигми, наукові школи, концептуальні підходи до дослідження глобалізації, історичні форми глобалізації в міжнародних відносинах. Розглянуто особливості політичного прогнозування в умовах глобалізації, можливості впливу на систему міжнародних відносин, зокрема для України. Для студентів, магістрантів, викладачів ВНЗ, усіх, кого цікав­лять проблеми системного розвитку міжнародних відносин.
   
     Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навч. посіб. / Є. І. Сенько. - Київ : Знання, 2012. - 487 с.
 
У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід з організації, планування й управління на державних підприємствах лісового та комунальних підприємствах садово-паркового господарств. Подано характеристику цих підприємств, їх склад і структуру, організацію виробничого процесу. Висвітлено оперативне управління виробництвом, режим роботи, використання засобів праці, організацію технічного нормування як інструмента вдосконалення організації праці й планування виробництва. Чільне місце відведено дослідженню лісогосподарської діяльності та проблемам сталого лісокористування, організації лісокультурних робіт, охороні лісу, боротьбі зі шкідниками лісу, організації мисливських угідь, відпуску деревини на пні, організації рубань догляду та головного користування. Значна увага приділена організації садово-паркового господарства, зокрема плануванню, виконанню робіт з благоустрою території, організації утримання міських зелених насаджень, організації менеджменту та основ обліку. Матеріал посібника ґрунтується на концепції сталого розвитку. Для студентів вищих навчальних закладів, підприємців, науковців, які цікавляться проблемами удосконалення організації, планування й управління на підприємствах лісового та садово-паркового господарств.
   
    Лукашевич М. П. Соціологія масової комунікації : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2015. - 368 с.
 
У підручнику розглянуто об’єкт і предмет, функції, основні категорії соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях впливу засобів масової комунікації на суспільне життя. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології масової комунікації у світовій практиці та Україні. Масову комунікацію у контексті глобалізаційних впливів на суспільство досліджено як соціальний феномен, важливий соціальний інститут, ефекти впливу якого на суспільну свідомість, соціалізацію особистості набувають домінуючого характеру у формуванні комунікаційного типу людини. Розглянуто сутність управління масовою комунікацією та шлях підвищення її ефективності.
 
   Волошенко А. ВСучасна цінова політика : [монографія] / А. В. Волошенко. - Київ : Знання, 2014. - 240 с.
 
У монографії досліджуються еволюція і сучасний стан цінової політики як у національному, так і в глобальному вимірах. Особлива увага приділяється питанням розробки основних засад державної системної цінової політики в умовах глобалізаційних ризиків, що перманентно зростають. Запропонована модель оптимального поєднання ринкових регуляторів та системи інституційних впливів на ціноутворення в контексті загальнодержавної стратегії економічного розвитку. Книга розрахована на науковців, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів, фахівців у галузі управління національним господарством.

Дарувальник: Данілов Денис Олексійович

 
     
      Міляєва ЛУкраїнська ікона XI - XVIII століть [Альбом] = The Ukranian Icon of the 11th-18th Centuries / Л. Міляєва за участю М. Гелитович ; [авт. проекту, фото: О. Данілов (керівник), М. Андреєв ; упоряд.: Л. Міляєва, М. Гелитович ; пер. О. Подшибіткіна ; худож.: О. Данілов, Є. Матвєєв]. - Київ : Духовна спадщина України, 2007. - 525, [2] с. : кольор. іл., фот. кольор. - (Державні зібрання України / О. Данілов, М. Андреєв ; т. 2).

   
   
    Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького [Альбом] = The Andrey Sheptytsky National museum in Lviv / [авт. проекту, фото: Олексій Данілов (керівник), Михайло Андреєв : наук. ред., кат., упоряд. Оксана Біла та ін., авт. та упоряд. вступ. ст. Ангеліна Забитівська ; пер. Олена Подшибіткіна, худож. Євген Матвєєв, Олексій Данілов]. - Київ : Духовна спадщина України, 2013. - 528 с. : кольор. іл., фот. кольор. - (Державні зібрання України / О. Данілов, М. Андреєв ; альб. 4)
 
   
    Киевский музей русского искусства [Альбом] = Kiev Museum of Russian Art / [авт. проекта: Алексей Данилов (рук.), Михаил Андреев ; текст, сост.: Тамара Солдатова, Екатерина Ладиженская ; пер.: Дмитрий Малишевский, Светлана Гайдук ; фото: Михаил Андреев ; худож. Е. Г. Матвеев]. - [Киев] : Духовное наследие Украины, [2004]. - 527 с. : цв. ил., фот. цв. - (Державні зібрання України / Алексей Данилов, Михаил Андреев ; т. 1)

Квітень

Дарувальник: Львівська комерційна академія

   
    Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт, І. В. Гончарук [та ін.] ; Львів. комерц. акад. - Львів : Растр-7, 2014. - 296 с.
 
Досліджено становлення та розвиток інвестиційного процесу в контексті функціонування ринку цінних паперів; проведено наукові узагальнення щодо ринкової моделі організації інвестиційного процесу, запропоновано методи державного регулювання організованого ринку цінних паперів і розширення впливу на неорганізований ринок. Визначено методологічні підходи до формування та державного регулювання інвестиційного процесу й інвестиційного середовища, узагальнено зміст і поділ функцій ринку цінних паперів, уточнено механізми державного регулювання ринку цінних паперів з використанням системи рейтингових та індексних оцінок. Запропоновано модель визначення перспективного обсягу виконання договорів на ринку цінних паперів за видами фінансових інструментів, які базуються на системі показників і використанні лінійної, степеневої, логарифмічної та експонціональної функцій. Вказано напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку цінних паперів в Україні. Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників.
 
  Куцик ПОГлобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 584 с.
 
Висвітлено теоретико-методологічні положення, закономірності та принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку глобальної економіки. Дослідження проведено в контексті аналізу проблем та визначення оптимальних напрямів і дієвих механізмів забезпечення повноцінної та ефективної (вигідної) інтеграції національної економіки України в глобальну та міжнародні інтеграційні економічні системи сучасності. Розглянуто питання природи глобальних трансформацій, становлення глобальної економіки, генези та форм інтернаціоналізації та глобальної економічної інтеграції, еволюції форм організації глобального корпоративного бізнесу, визначення та формування конкурентних переваг корпоративної та регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку, динаміки процесів інституалізації глобального економічного розвитку, дії механізмів глобального ринку, систему регуляторних інститутів глобальної економіки та їх функцій, формування стратегічних альтернатив забезпечення конкурентоспроможності та конкурентного лідерства глобальних корпорацій. Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, наукових та практичних працівників.
 
  Куцик П. ООбліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства : монографія / П. О. Куцик, О. М. Мазуренко ; Львів. комерц. акад. - Львів : Растр-7, 2014. - 288 с.
 
Монографія містить дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління загальновиробничими витратами підприємств кондитерської галузі. Удосконалено існуючі підходи до організації та методики бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат підприємств. Запропоновано раціональну організацію та поглиблену методику аналізу загальновиробничих витрат. Розглянуто аспекти бюджетування, яке базується на економіко-математичному моделюванні, що підвищує ефективність управління витратами та собівартістю кондитерської продукції вцілому. Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників.

Дарувальник: Корягіна С. В., Корягін М. В.

 
   Корягіна С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
 
Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетин­гового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту. Викладено методику проведення марке­тингового аудиту за такими напрямами: аудит середовища маркетингу, аудит стратегії маркетингу, аудит організації та допоміжних систем маркетингу, аудит ефективності маркетингової діяльності, аудит складових маркетингу (товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства). Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного профілю, практичним працівникам, що навчаються або працюють у сфері маркетингу і маркетингового аудиту.

Дарувальник: Лисецький Ю. М.

   
    Лисецький Ю. М. Інформаційні системи і технології в менеджменті : монографія / Ю. М. Лисецький ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ : Логос, 2014. - 418 с.
 
Монографія присвячена формуванню науково обґрунтованих поглядів на сучасні інформаційні процеси у галузі менеджменту. Розглянуто роль і місце інформаційних систем в управлінні економікою, засоби формалізованого опису та технології оброблення економічної інформації. Викладено сучасні підходи та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем. Проведено аналіз існуючих інформаційних систем управління підприємствами. Особливу увагу приділено інтегрованим інформаційним системам, системам підтримки прийняття рішень та інтелектуальним інформаційним системам, а також перспективним напрямам їх розвитку. Книга може бути корисною для наукових працівників та практичних фахівців в області комп’ютерних наук та управління, економістів, менеджерів різних рівнів, діяльність яких пов’язана з прийняттям управлінських рішень та використанням для цього інформаційних систем і технологій.

Дарувальник: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень. - К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2001
Т. 12 : Кал–Киї / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. - 2012. - 711 с.
 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень. - К. : Преса України, 2001
Т. 13 : Киї – Кок / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. - 2013. - 711 с.
 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001
Т. 14 : Кол—Кос / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2014. - 768 с.
 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001
Т. 15 : Кот—Куз. - 2014. - 712 с.

Дарувальник: Сірко  А. В.

   
   Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 414 с.
 
У посібнику послідовно і логічно струнко викладено політико-економічні аспекти сучасної економічної теорії, виходячи із досягнень економічної науки, апробованих господарською практикою світової цивілізації, а також враховуючи реалії трансформаційної економіки України. Суттєвою перевагою даного посібника є також простота і дохідливість викладення матеріалу, наявність довідкового апарату щодо вжитих у ньому понять та згаданих персоналій. Посібник буде корисним для широкого кола читачів: студентів, аспірантів, учителів і викладачів економічних дисциплін, усіх, кого цікавить проблематика економічного життя суспільства.

Березень

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України"

 

 
   Ткаченко О. Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива / Орест Ткаченко ; [наук. ред.: Г. П. Півторак] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наук. думка, 2014. - 512 с.
 
Працю знаного мовознавця, члена-кореспондента Національної академії наук України О. Б. Ткаченка присвячено українській мові в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціо­лінгвістичне, культурологічне тощо) у зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу, а також засобам подолання кризових моментів їх розвитку.
 
 

Дарувальник: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

   Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку : монографія / [В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський та ін.] ; за ред. В. В. Турбан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 305 с.
 
У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку провідних ідей в українській психологічній думці, визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в Україні. Сформульовано визначальні концепції розвитку психологічної думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми розвитку уявлень і вчень про психічну реальність.
 
 

 
   Становлення ідентичності фахівця : монографія / [Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов та ін.] ; за ред. В. Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 259 с.
 
У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАГІН України, аналізується, у її різних вимірах, категорія професійної ідентичності. Базуючись на раціогумапістичпих і діалогічних методологічних орієнтаціях, спираючись па здобутки різних напрямів психологічної науки і суміжних із нею дисциплін, автори намагаються якнайповніше розкрити проблему становлення ідентичності фахівця у сучасних умовах, що сприятиме її ефективнішому використанню у наукових дослідженнях та у різних сферах соціальної практики. Аналізується специфіка прояву цього феномену у різних професійних групах. Детально розглядаються методи формування та переформатування професійної ідентичності та особливості їх застосування в контексті цивілізаційних викликів сучасності.
 

 
   Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві : монографія / [В. В. Андрієвська, С. Т. Бойко, Л. Й. Ботіна та ін.] ; за ред. В. В. Андрієвської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 225 с.
 
У монографії висвітлена наукова концепція, яка розкриває зміст та напрями трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві. Її оновлена наукова модель призначена для впровадження у професійну підготовку психологів різного профілю, що сприятиме оптимізації професійної підготовленості й діяльності психологів у нових соціальних реаліях інформаційного суспільства.
 
 
 

 
 
   Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / [І. І. Карабаєва, Д. К. Корольов, М. О. Мельник та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.
 
У монографії розкрито широке коло методологічних і прикладних проблем, пов’язаних із створенням освітнього середовища як такої сукупності умов для навчання, розвитку, індивідуалізації та соціалізації обдарованої особистості, яка забезпечує можливість прояву та розвитку її обдарованості у відповідності з природними задатками, інтересами, вимогами вікової соціалізації, з одного боку, та соціальним запитом, з іншого. На основі емпіричного дослідження визначена психологічна структура й принципи побудови розвивальиого освітнього середовища, спрямованого на випереджувальний характер навчання, розвиток, індивідуалізацію та соціалізацію обдарованої особистості на різних етапах онтогенезу. Представлено систему підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми і молоддю.

 
   Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах : монографія / [З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. І. Онищенко та ін.] ; за ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 267 с.
 
У колективній монографії, підготовленій науковцями лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г. С. Костюка НАГІН України, розглядаються особливості застосування сучасних психотерапевтичних методів у вітчизняному соціокультурному просторі. Спираючись на важливі тенденції, що характерні для становлення сучасної парадигми психотерапії, осмислюючи філософсько-методологічні засади та історико-культуриу зумовленість існуючих психотерапевтичних методів, враховуючи соціокультурні чинники розвитку вітчизняної теорії і практики психотерапевтичної допомоги, автори розкривають теоретичні та технологічні аспекти застосування у сучасному соціокультурному середовищі низки методів психодинамічного, екзистенційного, гуманістичного та системного напрямів психотерапії. Визначаються теоретико-методологічні принципи у їх застосуванні, зокрема щодо опрацювання актуальної для вітчизняних клієнтів проблематики, надаються відповідні методичні рекомендації, що сприятиме забезпеченню психологів-практнків новими науковими знаннями та технологіями психологічного консультування і психотерапії.

 
 
   Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / [Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко та ін.] ; за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 263 с.
 
У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, характеризується культуротвірна функція психологічної науки. Ця функція знаходить конкретизацію, зокрема, у вдосконаленні педагогічної, наукової, економічної, політичної культури, культури сімейних відносин тощо. У монографії окреслюються про­відні аспекти впливу психологічної науки на формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманних окремим особам і людським спільнотам, та шляхи гуманізації такого впливу у різних сферах суспільного життя.

Лютий

Дарувальник: Лозовик Ю. М., Гальперіна Л. П.

     
     Лозовик Ю. М. Виробнича практика: тренінг для студентів напряму підготовки 6.030503 - Міжнародна економіка : практикум / Ю. М. Лозовик, Л. П. Гальперіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 135 с.
 
Практикум є комплексним методично-інформаційним забезпеченням з орга­нізації виробничої практики студентів напряму підготовки 6.030503 — «Міжна­родна економіка» з використанням оригінальної комп’ютерної бізнес-симуляції. Він містить інформацію про порядок проведення тренінгу, розрахунково-аналітичний комплекс бізнес-симуляції в дистанційному режимі «Титани міжна­родного бізнесу» та методичні рекомендації студентам з розробки та ухвалення управлінських рішень. Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів еконо­мічного профілю, викладачів, осіб, які здобувають другу вищу освіту, економістів-практиків і всіх, кого цікавлять питання економічного управління сучасним експортно-орієнтованим підприємством. 
 

Дарувальник: Верига Ю. А., Соболь Г. О.

     
     Верига Ю. А. Словник нормативних термінів з фінансового контролю / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі", каф. бух. обліку і аудиту. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 168 с.
 
У словнику в алфавітному порядку наведено визначення найуживаніших сучасних тер­мінів з фінансового контролю із зазначенням нормативно-правового документа, що регламен­тує це визначення. Авторами узагальнено тлумачення 290 професійних термінів.
Окремі визначення у нормативних документах мають специфіку тлумачення, залежно від того, у якій галузі знань і практичної діяльності вживається термін. Для того, щоб уникну­ти різнобічності трактування, у словнику наводиться визначення економічного терміна за різними нормативно-правовими джерелами. Словник корисний для студентів, магістрів для оволодіння професійною термінологією з фінансового контролю; для практичних працівників - для забезпечення єдності трактування термінів у практичній діяльності; для науковців щодо встановлення легітимності вживання економічної термінології.

Дарувальник: колектив авторів КНЕУ (Івасів І. Б., Максимова А. В., Корнилюк Р. В.)

     
     Івасів І. Б. Макроекономічне стрес-тестування банків : монографія / І. Б. Івасів, А. В. Максимова, Р. В. Корнилюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2014. - 187 с.
 
У монографії розглянуто концептуальні засади макроекономічного стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності, здійснено стру­ктурний аналіз і систематизацію макроекономічного стрес-тестування банків, показано основні цілі та етапи його проведення, а також особливості відбору та оцінювання ризиків під час моделювання стрес-тестів. На основі аналізу зарубіжного досвіду розкрито основні проблеми сучасних програм макроекономічного стрес-тестування банків і запропоновано рекомен­дації щодо вдосконалення системи моніторингу фінансової стійкості банків в Україні. Зокрема, розроблено багатофакторну модель макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику, яку доречно використовувати в регуляторній практиці. Особливе місце належить пошуку шляхів мінімізації системних ризи­ків у банківському секторі як основній меті стрес-тестування. Монографію призначено для наукових працівників, викладачів, аспірантів, фахівців у сфері банківської справи, а також усіх, хто цікавиться банківським ре­гулюванням і ризик-менеджментом. 

Дарувальник: Кафедра педагогіки та психології КНЕУ

     
     Психологія спілкування : навч. посіб. / [Л. О. Савенкова, В. В. Сгадова, Л. Л.Борисенко та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Савенкової ; [редкол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", юрид. ф-т. - Київ: КНЕУ, 2015. - 309 с.
 
У посібнику описуються основні категорії та поняття, що пояснюють психологічну сутність спілкування людини, розкриваються особливості комунікативної, інтерактивної та перцептивної сторін спілкування, а також основи особистісного самоуправління та саморе­гуляції в процесі спілкування. Також у виданні охарактеризовано основні особливості педа­гогічного та ділового спілкування. До кожної теми пропонується перелік завдань для само­контролю, вказується додаткова література. Навчальний посібник може використовуватись у процесі психолого-педагогічної під­готовки студентів ВНЗ будь-яких спеціальностей, а також може бути корисним для всіх, хто цікавиться психолого-педагогічними аспектами спілкування.
 

Дарувальник: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ

     
     Фінансовий менеджмент: практикум : навч. посіб. / [М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, О. М. Грицино та ін.] ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т фінан.-екон. - Київ: КНЕУ, 2015. - 336 с.
 
Посібник підготовлений у відповідності з програмою дисципліни, містить дванадцять тем. Складовою кожної теми є: практичні завдання, тестові завдання, завдання для активного вивчення теми та формування професійних вмінь і навичок, питання для самоконтролю, теми для підготовки есе. Посібник розрахований на самостійне вивчення матеріалу та активізацію навчального процесу на основі творчого мислення студентів.
Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників.
 
 

Дарувальник: Максименко О. О.

     
     Максименко О. О. Англійська мова для професійного спілкування: методи платежу у внутрішній торгівлі = English for specific purposes: methods of payment in domestic trade: практикум / О. О. Максименко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т фінан.-екон., Каф. інозем. мов. – Київ : КНЕУ, 2014. - 56 с.
 
Практикум укладено відповідно до програми дисципліни «Фахова іноземна мова (англійська)», що входить до навчального плану підготовки бакалаврів економічного напряму. Метою видання є комплексний розвиток професійно-орієнтованих мовленнєвих компетентностей. Матеріали охоплюють автентичні тексти, термінологічні словники, комплекс інтерактивних вправ, виконання яких сприяє опануванню лексичного матеріалу та розвитку мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для оперування інформацією за темою «Методи платежів у внутрішній торгівлі».
Навчально-методичне видання призначено для студентів економічних спеціальностей, економістів та осіб, що цікавляться вивченням мови для спеціальних цілей у галузі народного господарства.

Дарувальник: колектив авторів КНЕУ (Козак В. Г., Токарева Т.О., Богатирьов І. І., Коцупатрий М. М., Коцупатра О. М.)

     
     Бухгалтерський облік для економістів АПК. Податковий кодекс України : зб. нормативних док. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [уклад. В. Г. Козак, Т.О. Токарева, І. І. Богатирьов та ін. ; редкол. ф-ту економіки АПК : М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 807 с. - (Сім кольорів обліку ; вип. 7).
 
Випуски серії «Сім кольорів обліку» - підручники, навчальні посібники, інформаційно-методичні матеріали – охоплюють усе розмаїття бухгалтерського обліку: його теорію; облік оборотних і необоротних активів та витрат підприємства; облік власного капіталу і зобов’язань та доходів фінансових результатів підприємства; облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства; законодавчі та нормативні документи, що регламентують облік.
У міру виходу друком нових випусків серія буде доповнюватись.
 

Січень

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
     
     Малиновська, О. А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення  : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 59 с. - (Серія "Економіка" : засн. у 2013 р. ; вип. 18).
 
Розглянуто динаміку міжнародних приватних переказів у світі та в У країні, їх вплив на економічний розвиток. На основі даних опитування українських працівників-мігрантів у семи країнах ЄС проаналізовано трансфертну поведінку заробітчан, запропоновано можливі шляхи заохочення переказів мігрантів та їх спрямування в інтересах розвитку економіки України.
 
 
 

Дарувальник: Гаврилюк Руслана Олександрівна.

     
     Гаврилюк Р. О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід  : монографія / Р. О. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 636 с.
 
У монографії на основі евристичного інструментарію доктрини природного права за допомогою антропосоціокультурного підходу комплексноосмислюєгься феномен природи податкового права. За­пропоновано та обґрунтовано антропосоціокультурну концепцію при­роди податкового права. Всебічно проаналізовано витоки податкового права, природу та властивості додержавного податкового права люди­ни, розкрито, як саме субстанційна держава заволоділа податковим правом людини. Головна увага приділена дослідженню парадигмальних констант етатистської доктрини податкового права та властивостей права людини на податки. Глибоко вивчені соціокультурна, інструмен­тальна і пізнавальна обмеженість етатистської доктрини податкового права та передумови виникнення податкового права людини.
 

Дарувальник: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

     
     Довгий, С. О. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу : монографія / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова [та ін.]. - Київ. : Інформаційні системи, 2013. - 420 с.
 
Головною складовою системи управління державними фінансами є бюджетний процес, реалізація якого в Україні наразі не відповідає сучасним світовим вимогам і потребує модернізації. У монографії розглянуто питання розробки математичних моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення як бюджетної системи, так і низки процесів та явищ, що відбуваються в економіці України на пізніх стадіях ринкових реформ та мають виняткове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого розвитку.
 
 
 
      Довгий, С. О. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання : [монографія] / С. О. Довгий, П. П. Воробієнко, К. Д. Гуляєв [та ін] ; за заг. ред. С. О. Довгого ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору НАНУ. - 2-ге вид., допов. - Київ : Азимут-Україна, 2013. - 608 с.
 
У монографії представлено комплексний огляд сучасного стану загальної теорії телекомунікацій, технологій захисту інформації та фільтрації контенту, технологій мінімізації обсягів службового навантаження тощо та наведено науково-методичні основи низки принципово нових високоефективних телекомунікаційних технологій побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь. Розглянуто механізми імітаційного моделювання процесів модернізації телекомунікаційних мереж, які дозволяють оцінити економічну доцільність впровадження тих і інших рішень. Наведено результати узагальнення структури та принципів організації телекомунікаційного ринку країн СНД, досліджено теоретичні та практичні аспекти управліні телекомунікаційними компаніями в сучасних умовах, включаючи підходи до управліня персоналом.

Дарувальник: Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

     
    Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір [Текст] : колективна монографія / за ред. О. В. Черевка ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Київ : Маклаут, 2014. - 442 с.
 
У монографії розкривається сутність тіньової економіки, досліджено теоретичні та методологічні підходи до аналізу негативних проявів тінізації на безпеку держави, фінансові jустанови та суб’єктів господарювання. Приділено увагу вивченню зовнішніх та внутрішніх механізмів детінізації економічних процесів на мікро рівні через систему бухгалтерського обліку, контролю та економічної безпеки. Запропоновано грунтовні пропозиції детінізації економіки України, які стосуються пріоритетної стратегії економічної безпеки держави та її суб’єктів міро рівня.
 
 

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця.

 
 
   Філатов В. М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу : монографія / В. М. Філатов, Т. С. Черкашина. - Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 219 с.
 
Розглянуто актуальні питання мотивації управлінського персоналу: економічну сутність і структуру поняття "мотивація розвитку управлінського персоналу промис­лових підприємств", стан мотивації керівників і спеціалістів сучасних промислових під­приємств, методи підвищення зацікавленості управлінських кадрів у результатах своєї роботи. Рекомендовано для науковців і практиків, які займаються проблемами менедж­менту персоналу, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей економічного на­пряму.
 
 

Дарувальник: Данілов Денис Олексійович

Данілов Денис Олексійович, випускник факультету економіки та управління  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 2008 року подарував бібліотеці альбом.
 
     
   Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків [Альбом] = The Bohdan and Varvara Khanenko museum of arts / [авт. проекту, фото: О. Данилов (керівник), М. Андреєв ; вступ. ст. Наталії Корнієнко ; упоряд. каталогу: Галина Біленко та ін. ; пер. О. Подшибіткіна]. - Київ : Духовна спадщина України, 2010. - 524, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Державні зібрання України / О. Данілов, М. Андреєв ; альб. 3). - Текст парал.: укр., англ. - ISBN 978-966-2085-00-6.
 
Третій альбом серії «Державні зібрання України» репрезентує унікальну колекцію творів світового мистецтва, створену відомою київською родиною Ханенків, пам'яті яких це видання присвячується.
 
 

 

 

Остання редакція: 01.08.17