Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноваційний розвиток підприємства (каф. Економіки агропромислових формувань)

Мета науки– сформувати у студентів теоретичні засади та практичні навики щодо інноваційного  розвитку підприємств.

Завдання науки.

У результаті вивчення науки студент повинен знати: ключові поняття інноваційного розвитку; механізм управління інноваційним розвитком; сучасні організаційні форми інноваційних підприємств; маркетинговий процес дослідження та формування попиту на інновації; сутність та структуру інтелектуального капіталу; науково-інформаційне, кадрове та фінансове забезпечення інноваційного розвитку; сутність і структуру потенціалу інноваційного розвитку підприємства; організація процесу трансферу і комерціалізації технологій; функції та інструменти конролінгу; сутність процесу управління інноваційними ризиками.

вміти: розробляти стратегію інноваційного розвитку; проводити маркетингові дослідження в інноваційній сфері; оцінювати інтелектуальний капітал; обґрунтовувати потребу в інвестиціях; оцінювати потенціал інноваційного розвитку підприємства; визначати вартість ліцензії; розробляти бізнес-план проекту комерціалізації технологій; застосовувати інструменти контролінгу інновацій; ідентифікувати та оцінювати інноваційні ризики

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету