Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета навчальної науки — набуття і розвиток студентами магістерської програми основних теоретичних знань та практичних навичок з управління проектами на підприємствах АПК.

Основні завдання науки полягають у формуванні у слухачів магістерської програми глибоких знань щодо: функцій, процесів, учасників управління проектами; підходів до планування і контролю проекту; формування та розвитку проектної команди;управління комунікаціями, постачанням, ризиками, якістю проекту; користування прикладними програмами для управління проектами; впровадження проектного управління на підприємствах АПК

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

- інструментальних: засвоєння основних категорій, понять, термінів, що притаманні даній дисципліні; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання і здатність працювати самостійно;

фахових: засвоєння основних характеристик проекту. 

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету