Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звітність підприємств (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Звітність підприємства є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання і використовується як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Вона надає користувачам для прийняття управлінських рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Наука “Звітність підприємств” входить до наук циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6509 “Облік і аудит”. Вона логічно продовжує науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Фінансовий облік І” та “Фінансовий облік ІІ”.

Мета науки – вивчення теорії і практики організації, методики складання і порядку подання фінансової, статистичної, податкової та спеціальної звітності підприємств.

Завдання науки– використати можливості навчального процесу для формування в студентів глибоких знань основних законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують порядок організації, складання, затвердження і подання звітності, а також набуття студентами практичних навичок щодо складання встановлених форм звітності та розуміння сутності показників звітності і використання їх для прийняття відповідних управлінських рішень.

Предметом наукиорганізація і методика складання фінансової та статистичної звітності підприємств та порядок її затвердження і подання.

Після завершення вивчення науки «Звітність підприємств» студенти повинні

знати:

·         теорію і практику організації звітності підприємств;

·         порядок складання, затвердження і подання фінансової звітності та основних форм статистичної звітності;

уміти:

·         застосовувати теоретичні та методологічні засади для складання встановлених форм звітності;

·         використовувати показники звітності для прийняття відповідних управлінських рішень.

Вивчення цієї науки передбачає паралельно із лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи, контрольних робіт, виконання студентами індивідуальних практичних завдань та самостійне опрацювання  студентами навчального матеріалу.

Наука спрямована на формування у студентів організаційних, контрольних та  аналітичних класів професійних знань.

 

Остання редакція: 29.05.13

Публікаціі з предмету

  • Звітність підприємств зі спеціальності 6.030509 (486 KB)методичні матеріали  щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Звітність підприємств” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509  “Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”01 Липня 2016 р.
  • Звітність підприємств (спеціальність 6.030509) (87.5 KB)Паспорт науки “Звітність підприємств” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” спеціалізація 6509 “Облік і аудит в АПК”08 Жовтня 2015 р.
  • Фінансова звітність підприємств (спеціальність 6.030504) (98.5 KB)Паспорт дисципліни “Фінансова звітність підприємств” для студентів напряму підготовки 6504 “Економіка підприємств” спеціалізації «Економіка агропромислових формувань»08 Жовтня 2015 р.