Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі ( каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки облікової інформації, застосовуючи широкий діапазон технічних, програмних і організаційних засобів.

Студенти, вивчаючи курс "Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі" набувають уявлення: про основи створення та функціонування інформаційних систем обліку; визначать характеристику інформаційного, технічного, програмного, правового, ергономічного та організаційного забезпечення; про систему формування вхідної, нормативно-довідкової та вихідної облікової інформації; технологію розв'язання завдань обліку, контролю, аналізу та аудиту; автоматизованими засобами формувати бухгалтерську звітність та приймати управлінські рішення; набувати практичних навичок ведення бухгалтерського обліку за допомогою сучасних автоматизованих інформаційних технологій обліку.

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології в обліку зі спеціальністі 6.030509 (141.7 KB)– методичні матеріали  щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з наукк  “Інформаційні системи і технології в обліку” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізація  «Облік і аудит в АПК»  01 Липня 2016 р.