Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ольшанська Олександра Володимирівна

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: професор кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 28 років
Біографія:

   Олександра Володимирівна Ольшанська працює на кафедрі з 1987 року, а з 2008 по червень 2016 року очолювала її.  Під її керівництвом колектив кафедри провів значну роботу щодо актуалізації, генерування та популяризації знань в області регіоналістики, просторового розвитку економіки та  прикладних проблем регіонально-просторового розвитку України, формування у студентів світоглядних ідей щодо об’єктивного характеру процесу регіоналізації господарства як на світовому рівні, так і в національній економіці: 

- у 2008 році на кафедрі  було розроблено нову редакцію навчальної програми з науки «Регіональна економіка» та повністю оновлено її навчально-методичне забезпечення;

- за  період з 2008 по 2015 рік на  кафедрі було підготовлено  та видано 7 навчальних та навчально-методичних посібників, з яких 4 мають гриф Міністерства освіти і науки України;

 - колектив кафедри забезпечив організацію та проведення 3-х Міжнародних науково-практичних конференцій на тему: «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», участь у яких взяли понад 400 вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів та молодих учених.  За матеріалами цих конференцій вийшли збірники наукових статей та тез;

 - шість років за ініціативою кафедри проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, в якій щорічно беруть участь  студенти більш ніж з 25 вишів України, що засвідчує значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України;

- у 2014 році на базі кафедри  було створено науково-дослідний Інститут регіоналістики, який очолив академік НАН України Б.М.Данилишин;

- у 2014 році кафедра ініціювала та провела значну підготовчу роботу для отримання університетом ліцензії  Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.140103 «Туризм» у галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування». У зв’язку з цим кафедра набула статусу випускової та була перейменована на кафедру регіональної економіки і туризму;

- у 2015- 2016 рр. на кафедрі відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, які увійшли до спеціальності 051 Економіка та аспірантуру зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування; створено відповідну спеціалізовану вчену раду Д.26.006.08;

- з 2016 у КНЕУ розпочнеться набір студентів на 2 нові спеціалізації бакалаврату - "Регіональна економіка та місцеве самоврядування" та "Екологічна економіка" (в межах спеціальності "Економіка"), створення яких ініційовано кафедрою у відповідності до сучасних процесів здійснення адміністративно-територіальної реформи України, світових тенденцій активного розвитку "зеленої" економіки та відповідних запитів ринку праці.

      Отже створено всі умови для подальшого розвитку наукової школи кафедри з регіоналістики та просторового розвитку економіки.

     Олександра Володимирівна Ольшанська народилась18 серпня 1964 року в Києві. У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та почала працювати у КНЕУ на кафедрі, яка тоді носила назву кафедри «Економічної географії та економічної історії». Заочно закінчила аспірантуру в Раді по вивченню продуктивних сил  України НАН України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. У 2008 році рішенням Вченої ради обрана на посаду завідувача кафедри регіональної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2014 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора по кафедрі регіональної економіки і туризму.

     Олександра Володимирівна Ольшанська є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких зацікавлень, в яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. Активний організатор міжнародних наукових конференцій, учасник міжнародних круглих столів, присвячених концептуальним підходам до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, проблемам формування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації. За її редакцію було видано: «Тексти лекцій з курсу «Регіональна економіка» (2008 р.); навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» (з грифом МОН України, 2009 р.);  навчальний посібник с дисципліни «Управління соціально-економічним розвитком регіону» (з грифом МОН України, 2011 р.); навчальний посібник з дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток України» (з грифом МОН України, 2012 р.).

    Професор О.В. Ольшанська є  заступником голови спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.08 зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Вона є науковим керівником з підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

    Нагороджена  почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, подякою Київського міського голови, відзнакою «Заслужений працівник КНЕУ».