Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни бакалаврського рівня

“Математика для економістів:«Вища математика»

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки ( еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

«Вища та прикладна математика»

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки(еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

“Математика для економістів:«Теорія ймовірності та математична статистика»

Мета науки –розвиток у студентів логічного і алгоритмічного мислення, формування у студентів системи знань з теорії ймовірностей та математичної статистики, виробити вміння проводити аналіз випадкових процесів, використовувати математичний апарат, спеціально пристосований до аналізу випадкових явищ і процесів, що випливає з потреб обробки і узагальнення великого статистичного матеріалу в різних галузях.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

“Математика для соціологів:«Вища математика»

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки ( еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

«Теорія ймовірності та математична статистика»

Мета науки –розвиток у студентів логічного і алгоритмічного мислення, формування у студентів системи знань з теорії ймовірностей та математичної статистики, виробити вміння проводити аналіз випадкових процесів, використовувати математичний апарат, спеціально пристосований до аналізу випадкових явищ і процесів, що випливає з потреб обробки і узагальнення великого статистичного матеріалу в різних галузях.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

“Елементи математичної економіки”

Мета –  навчання  слухачів можливості аналізу проблеми з використанням формальних математичних моделей, прищепити їм практичні знання застосування кількісних методів в економічних задачах. Для досягнення цих цілей викладання базується на методах дослідження операцій та прикладання їх до побудови моделей, що дає змогу розв’язання  практичних задач економіки, управління фінансами, маркетингу. Оволодіння знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для математичного моделювання та послідовного аналізу переваги споживачів, функцій індивідуального та ринкового попиту.  Дисципліна являється суттєвою складовою базової підготовки економіста.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·                    вибирати математичні методи та моделі, методичні прийоми математичного аналізу для   дослідження соціально-економічних систем;

·                    формалізувати задачі прийняття рішень шляхом побудови математичної моделі та застосовувати сучасні математичні методи для моделювання та розв’язання практичних соціально-економічних задач;

·        використовувати стандартне програмне забезпечення (Exel, Mathcad) для рішення основних сформульованих задач.

·                    набути  навичок самостійного використання і вивчення літератури з математичних дисциплін.

«Математична статистика»

Мета науки – Математична статистика  полягає в ознайомленні з класичними та сучасними математичними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями апарату математичної статистики для розв’язування задач, які виникають в аналізі закономірностей в масових явищах, та сприяють розвитку логічного і аналітичного мислення студентів-майбутніх психологів.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·                    здатність застосовувати теоретичний матеріал на практиці,

·                    здатність до аналізу і синтезу,

·                    базові загальні знання,

·                    здатність працювати самостійно,

·                    взаємодія, ініціативність,

·                    здатність працювати в команді,

·        вміння виступати публічно

“Математика для соціологів:«Теорія ймовірності та математична статистика»

Мета науки –розвиток у студентів логічного і алгоритмічного мислення, формування у студентів системи знань з теорії ймовірностей та математичної статистики, виробити вміння проводити аналіз випадкових процесів, використовувати математичний апарат, спеціально пристосований до аналізу випадкових явищ і процесів, що випливає з потреб обробки і узагальнення великого статистичного матеріалу в різних галузях

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

«Вища математика»

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки(еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач.

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·        Отримання студентами базових загальних знань.

·        Засвоєння студентами основ базових знань.

·        Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·        Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·        Здатність працювати самостійно.

·        Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·        Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

«Математична статистика»

 

Мета науки – Математична статистика  полягає в ознайомленні з класичними та сучасними математичними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями апарату математичної статистики для розв’язування задач, які виникають в аналізі закономірностей в масових явищах, та сприяють розвитку логічного і аналітичного мислення студентів-майбутніх психологів.

 

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

 здатність застосовувати теоретичний матеріал на практиці,

здатність до аналізу і синтезу,

базові загальні знання,

здатність працювати самостійно,

взаємодія, ініціативність,

здатність працювати в команді,

 

вміння виступати публічно

 

 

Остання редакція: 09.12.15
Математика для соціологів (Теорія ймовірностей та матема-тична статистика)

Мета науки –розвиток у студентів логічного і алгоритмічного мислення, формування у студентів системи знань з теорії ймовірностей та математичної статистики, виробити вміння проводити аналіз випадкових процесів, використовувати математичний апарат, спеціально пристосований до аналізу випадкових явищ і процесів, що випливає з потреб обробки і узагальнення великого статистичного матеріалу в різних галузях

 

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

Математика для економістів (Вища математика)

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки

( еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач

Математика для соціологів (Вища математика)

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки

( еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач