Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математика для соціологів (Вища математика)

Мета науки–ознайомлення  та оволодіння сучасними математичними методами  необхідними  для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки

( еластичність функцій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); вироблення  навичок математичного дослідження прикладних  задач , побудови економіко-математичних моделей і формування математичних знань для оволодіння іншими дисциплінами математичного циклу; вироблення у студентів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання  та впроваджувати  їх в  аналіз прикладних задач.

 

 

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·       Отримання студентами базових загальних знань.

·       Засвоєння студентами основ базових знань.

·       Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·       Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·       Здатність працювати самостійно.

·       Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

·       Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

 

Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету