Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія ймовірностей та математична статистика(каф. Вищої математики (ф-т маркетингу))

Мета науки –розвиток у студентів логічного і алгоритмічного мислення, формування у студентів системи знань з теорії ймовірностей та математичної статистики, виробити вміння проводити аналіз випадкових процесів, використовувати математичний апарат, спеціально пристосований до аналізу випадкових явищ і процесів, що випливає з потреб обробки і узагальнення великого статистичного матеріалу в різних галузях.

 

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

·       Отримання студентами базових загальних знань.

·       Засвоєння студентами основ базових знань.

·       Самоконтроль студентів над особистим засвоєнням знань, умінь та навичок під керівництвом викладача.

·       Контроль (оцінювання) знань, умінь та навичок студентів в оволодінні навчальним матеріалом теми (відповідно до особистого планування викладача щодо навчальної діяльності студентів).

·       Здатність працювати самостійно.

·       Використання і підвищення рівня розвитку аналізу і синтезу.

Розвиток дослідницьких навиків і умінь.

Остання редакція: 21.12.15

Публікаціі з предмету