КНЕУ - Сучасні економічні теорії 6505 (вибіркова)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасні економічні теорії 6505 (вибіркова)

Сучасна економічна теорія, будучи результатом багатовікового розвитку економічної думки, відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, різноманітними школами  і напрямами економічної науки, так і з позицій аналітично-дослідного інструментарію їх вивчення. 

Знайомство з основними течіями економічної теорії  назламі ХХ– ХХІст. дає можливість студентам оволодіти сучасною методологією економічного аналізу, зрозуміти логіку розвитку  економічної думки Заходу, взаємозв’язки сучасної економічної політики окремих держав з провідними теоретичними концепціями.

Мета навчальної дисципліни

 •  розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її провідних напрямів розвитку;
 • систематизація знань щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічноїтеорії.

Курс “Сучасні економічні теорії” тісно пов’язаний з іншими дисциплінами навчального плану, зокрема “Макроекономіка”, “Інституціональна економіка”, “Історія економічних учень” та ін.

Завдання курсу:

 • забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної думки;
 • опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень різних наукових шкіл;
 • формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної думки;
 • аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів в сучасну економічну теорію.

Після опанування курсу “Сучасні економічні теорії” студент повинен знати:

 • основну проблематику досліджень в сучасній економічній думці;
 • головні напрями і школи сучасної економічної теорії;
 • наукові здобутки провідних представників сучасної економічної науки;
 • місце і роль економічних ідей і пропозицій сучасної теорії в економічній політиці провідних країн Заходу.

уміти:

 • аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки;
 • охарактеризувати основні течії сучасної економічної теорії та погляди її провідних представників;
 • провести порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій сучасної економічної науки;
 • розкрити науковий внесок окремих шкіл та їх провідних представників у сучасну економічну думку;
 • показати реалізацію теоретичних висновків із досліджень сучасних вчених-економістів в економічній політиці провідних західних країн.

Сфера реалізації набутих знань та вмінь. Набуті знання і вміння дозволяють сформувати сучасне економічне мислення у студентів, а також можуть бути використані в науковій роботі: написанні статей, підготовці дисертаційних досліджень. Здобуті знання знаходять застосування в практиці державного регулювання.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

1. Генезис сучасних економічних теорій. Предмет дисципліни

2. Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної теорії

3. Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства

4. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи

5. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики

6. Теорії економічного неоконсерватизму

7. Соціально-інституціональні технократичні теорії

8. Теоретико-методологічні засади, структура та основні теорії сучасного інституціоналізму

9. Ліворадикальна політична економія. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії

10. Концепції економічних реформ у постсоціалістичних країнах

11.  Економісти-лауреати Нобелівської премії

12. Новітні тенденції в розвитку світової економічної думки

Курс “Сучасні економічні теорії” пропонується для вивчення на бакалаврському рівні  підготовки фахівців (5-6 семестр) за всіма спеціальностями.


Викладацький склад: доц. Колядич О.І.

Основна література:

1. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / В.М. Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.

2. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Под ред. Д.Гринэуэя, М.Блини, И.Стюарта : В 2-х т./Пер.с англ. под ред. В.С.Автономова и С.А. Афонцева. – СПб.: Экономическая школа, 2002.

3. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: підручник. - К.: Знання, 2007. - 

Остання редакція: 31.10.17

Публікаціі з предмету

 • Сучасні економічні теорії 6505 (вибіркова) (504 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з вибіркової навчальної дисципліни  "Сучасні економічні теорії"05 Жовтня 2017 р.