Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економіки

Історія економіки досліджує генезис господарської діяльності людства від первісного суспільства до сучасності, форми господарських систем, що історично існували в суспільствах Європейської цивілізацій, логіку історичного розвитку фактів і подій господарського життя. Набуті знання дозволяють зрозуміти основні історичні факти та суспільно-економічні процеси, що характеризують розвиток господарств провідних європейських країн на основі використання положень цивілізаційної парадигми, принципів системно-синергетичного аналізу, а також критично осмислювати та використовувати набуті знання для аналізу сучасної економіки.

Мета: Сформувати у студентів систему знань щодо історичного розвитку господарств країн Європейської цивілізації та вміння їх використовувати в аналізі сучасних економічних систем.

Завдання: 

 • на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати у студентів сучасне економічне мислення,
 • забезпечити оволодіння студентами методами історичного аналізу економічних процесів,
 • отримати навички дослідження еволюції господарських систем та функціонування ринкових систем країн Європейської цивілізації.

Предмет: Історичні форми господарств і способи їх взаємодії в економічних системах країн Європейської цивілізації.

 

В результаті вивчення курсу «Історія економіки»студент повинен

 знати:

 • основні історичні факти та суспільно-економічні процеси, що характеризують генезис та розвиток господарств країн Європейської цивілізації;
 • періодизацію економічної історії;
 • історію розвитку економічних інститутів сучасного господарства;
 • значення курсу в системі економічних наук.

уміти:

 • аналізувати економічні ситуації на окремих етапах історичного розвитку країн Європейської цивілізації;
 • аналізувати економічний розвиток у тісній взаємодії з політичними, соціальними, культурними та іншими чинниками;
 • систематизувати, критично осмислювати та використовувати набуті історико-економічні знання для аналізу сучасної економіки;
 • використовувати теоретичні засоби осмислення фактичного матеріалу з історії економіки;
 • використовувати інструменти самостійного аналізу історичних фактів, явищ, подій та господарських форм, що визначають процес еволюції господарської сфери суспільств Європейської цивілізації.

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Вступ. Предмет і метод історії економіки
2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства
3. Господарство ранніх цивілізацій
4. Господарський розвиток суспільств на етапі становлення Східної та Західної цивілізації (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)
5. Господарство феодальних держав Європи (кінець V – XV ст.)
6. Господарство централізованих монархій Європи (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)
7. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (друга пол. ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)
8. Становлення ринкових форм господарства в Україні (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)
9. Ринкове господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
10. Особливості розвитку ринкового господарства України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
11. Ринкові економічні системи суспільств Європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.)
12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.)
13. Функціонування національних господарств в системі глобальної економіки (90-і рр.. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
14. Господарство України в умовах адміністративно-командної економічної системи
15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні (останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ ст.)

Дисципліну викладає: доц. Лавриненко В.М.

Основна література:

1. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.
2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – Т.2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997. – 585с.
3. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990 гг. — М.: Наука, 1994.- 412 с.
4. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.
5. Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

 • Історія економіки (220 KB)паспорт з науки «Історія економіки»12 Липня 2016 р.
 • Історія економіки (526.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів ІVкурсу спец. 6101 з науки «Історія економіки»01 Липня 2016 р.