Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економічної думки України

Виховання висококваліфікованого економіста, громадянина і патріота України передбачає опанування ним історичного досвіду господарської діяльності минулих поколінь, внеску української економічної думки у скарбницю світової економічної науки.  Ці та інші важливі проблеми історико-економічного розвитку України розглядаються в дисципліні «Історія економічної думки України», що є нормативним курсом для студентів спеціальності «Економічна теорія».

 Метою дисципліни “Історія економічної думки України” є пізнання особливостей господарського розвитку на землях України, що входили до різних держав, ознайомлення з історичними фактами і подіями в господарському житті народу, розкриття їх значення у подальшому розвитку господарської системи; висвітлення здобутків української економічної думки.

Завдання дисципліни: забезпечення ґрунтовної теоретичної підготовки економістів-теоретиків на основі поглибленого вивчення історії економічного розвитку українських земель та економічної думки України, генетичного аналізу цього процесу.

Предмет історії економічної думки України – є виникнення та еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, що формувалися на українських землях та відображали особливості господарської діяльності народу на різних історичних етапах та в межах різних держав, до складу яких входили українські землі. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

  • сформувати навички теоретичного аналізу трактування економічних процесів вітчизняними економістами-теоретиками;
  • визначити роль та місце української економічної думки у світовому процесі розвитку економічної теорії;
  • розкрити вплив ураїнської економічної думки на формування та розвиток економічних ідей західних шкіл;
  • показати венсок ураїнських мислителів у світову економічну думку;
  • творчо використовувати висновки та рекомендації українських економістів минулого щодо розв'язання конкретних проблем сучасної господарської політики України.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

1. Предмет і метод дисципліни „Історія  економічної  думки України”
2. Господарська діяльність та господарські уявлення населення українських земель від найдавніших часів до V ст. н.е. днів
3. Економічна думка Київської Русі.
4. Економічний розвиток українських земель в часи відродження та реформації (литовсько-польська доба) та особливості економічної думки цього періоду
5. Економічна думка в козацько-гетьманську добу (XVII-XVIII ст.)
6. Криза феодально-кріпосницької системи господарства та розвиток ринкових відносин у ХІХ ст. Початок наукового періоду в українській економічній думці.
7. Економічна думка у пореформеного періоду. Основні наукові школи.
8. Розвиток ринкової економіки та економічної думки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
9. Українська економічна думка періоду нової економічної політики.
10. Теоретичне обґрунтування економіки радянської України.
11. Економіка та економічна думка незалежної України
12. Економічна думка української діаспори.

Дисципліну викладає проф. Фещенко В.М.

Основна література:

1. Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 431 с.
2. Історія економічної думки: Хрестоматія / упорядник С.М. Злупко. - К.: Знання, 2007. - 694 с.
3. Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.) : Хрестоматія [електронний варіант] / упоряд. С.Н. Антонюк. - К.: КНЕУ, 2013. - 511 с.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету