Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія політичних (правових, економічних) вчень

Майбутні економісти галузі знань «Міжнародні відносини» мають розуміти закономірності формування і розвитку сучасної науки, логіку процесів, які відбуваються в економічній та політичній сфері. В цьому контексті «Історія політичних (правових, економічних) вчень» відіграє важливу роль, забезпечуючи фундаментальну теоретичну економічну підготовку економістів галузі знань «Міжнародний економіка».

Основною метою викладання дисципліни«Історія політичних (правових, економічних) вчень» є вивчення процесу виникнення та еволюції політичних та економічних теорій та напрямів, які пояснюють механізми функціонування суспільств, їх господарської та політичної систем в різні періоди історичного розвитку.

Завдання дисципліни:на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розкрити процес виникнення й еволюції економічних ідей, концепцій та напрямів теоретичної думки, зрозуміти сучасний стан актуальних економічних і політичних проблем, усвідомити творчий внесок окремих шкіл і течій економічної та політичної думки до світової скарбниці економічного знання, підвищити культуру економічного мислення.

Предмет: процес виникнення і розвитку політичних та економічних поглядів, теорій, наукових шкіл і напрямів політичної та економічної думки, які пояснюють механізми функціонування господарських та політичних систем, зокрема суспільств в цілому, на різних етапах їх історичної еволюції.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

−       основну проблематику досліджень «Історії політичних (правових, економічних) вчень»;

−       головні напрями та школи економічної думки від Нового часу до сучасності;

−       наукові здобутки шкіл і течій економічної думки;

−       місце і роль економічних пропозицій в економічній політиці провідних країн.

вміти:

−       аналізувати економічні ситуації з позицій різних шкіл економічної (політичної) думки;

−       охарактеризувати основні течії економічної думки;

−       проводити порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій економічної думки;

−       розкрити особливості методології різних шкіл економічної думки.

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Політичні, правові та економічні вчення європейського просвітництва (кін. ХVІІ – ХVІІІ ст.).

2. Політичні, правові та економічні вчення Великобританії та Франції у пер. полов. ХІХ ст.

3. Політичні, правові та економічні вчення в Німеччині та Сполучених Штатах Америки наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.

4. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.

5. Розвиток правових та економічних неоліберальних теорій другої половини ХХ ст.

6. Інституціоналізм.

 

Викладання «Історії політичних (правових, економічних) вчень» забезпечує ст. викладач Лопух К.В. (автор  курсу).

 

Основна література:

1.        Історія економічних учень[Текст] : підручник / [Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за ред.: Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2001. – 564 с.

2.        Марчук В.П. Історія політичних і правових учень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Марчук, Г.В.Марчук. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 480 с.

3.        Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л.С.Любохинець та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 294 с.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету