Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інституціональна економіка 8E01

Інституціональна економіка– це сучасний напрям економічної теорії що, спираючись на принципи цивілізаційної парадигми суспільствознавства,  обґрунтовує цілісну систему наукових категорій, понять, моделей, методів дослідження та дозволяє більш повно та глибше відображати спеціальними економічними науками власні об'єкти та предмети досліджень, застосовувати нові методи наукового аналізу.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з сучасною методологією і теорією пізнання економічних систем на мікро- та макрорівнях, як новим, порівняно з політекономією та мікроекономікою і макроекономікою, етапом розвитку економічної теорії. Розглянути ринкову господарську систему як відкриту нелінійну систему, що знаходиться в безперервному русі, цілісність якої обумовлена функціональною структурною будовою та процесами взаємодії економічних суб’єктів. Розкрити сутність та роль економічних інститутів та економічних організацій в забезпеченні функціонування та розвитку ринкової господарської системи, органічного поєднання теорії та практики господарської діяльності.

Завдання курсу:

 • формуванняу студентів системи фундаментальних знань про сучасну ринкову економічну систему,   
 • оволодіння поняттями і категоріями що забезпечують безпосередній перехід від глибоких узагальнень (фундаментальних знань) до понять практики,
 • формування уміння використовувати теоретичні знання для розуміння конкретних економічних явищ,
 • формування навичок створення відповідних моделей чи проведення аналітичних досліджень окремих проблем макро- і мікрорівня.

Набуті знання формують вміння (компетенції):

 • розуміти механізм функціонування сучасних економічних організацій;
 • аналізувати природу економічних операцій, які економічні організації здійснюють на ринку;
 • знати структуру інститутів національної ринкової економіки;
 • визначати зміст контрактних відносин між суб’єктами ринку;
 • формувати методологічну матрицю власних досліджень;
 • використовувати набуті знання для аналізу діяльності бізнес-організацій.

Структура курсу передбачає вивчення таких тем:

1. Предмет і метод інституціональної економіки.
2. Формування та етапи розвитку інституціоналізму.
3. Інституціональна структура ринкової економіки.
4. Права власності.
5. Трансакції та трансакційні витрати.
6. Економічні організації.
7. Домогосподарство.
8. Держава як економічна організація.
9.  Контракти.
10. Людський капітал і мотивація.
11. Інституційна трансформація економіки України.

Матеріал курсу є базовим для прикладних дисциплін маркетингу, менеджменту, економіки підприємства, економіки праці, фінансів та ін. Інституціональна економіка дозволяє зрозуміти економічні засади правових дисциплін, що регулюють господарську діяльність.

Дисципліну викладає професор Степаненко С.В. (автор  курсу) 

Основна література:

1. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.:КНЕУ, 2008.

2. Одинцова М.И.Институциональная экономика: Учеб. Пособие – М.: Изд.дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2009.

3. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория:Учебник/Под общей ред. д.э.н., проф. А.А.Аузана. - М.:ИНФРА-М, 2005.

Остання редакція: 31.10.17

Публікаціі з предмету

 • Інституціональна економіка 8E01 (445.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з начальної дисципліни "Інституціональна економіка" " для студентівспец.:8Е0127 Жовтня 2017 р.
 • Інституціональна економіка (вибіркова) (98 KB)паспорт з вибіркової  навчальної дисципліни «Інституціональна економіка» для студентів спец.: 6У0205 Жовтня 2017 р.
 • Інституціональна економіка (вибіркова) (437 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з вибіркової навчальної дисципліни  "Інституціональна економіка"  05 Жовтня 2017 р.
 • Інституціональна економіка 8E09 (вибіркова) (95 KB)паспорт з вибіркової  навчальної дисципліни «Інституціональна економіка» для студентів спец.: 8E0905 Жовтня 2017 р.