Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасні економічні теорії 8E01

Сучасна економічна теорія, будучи результатом багатовікового розвитку економічної думки, відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, різноманітними школами і напрямами економічної науки, так і з позицій аналітично-дослідного інструментарію їх вивчення. 

Знайомство з основними течіями економічної теорії  на зламі ХХ– ХХІ ст. дає можливість студентам оволодіти сучасною методологією економічного аналізу, зрозуміти логіку розвитку  економічної думки Заходу, взаємозв’язки сучасної економічної політики окремих держав з провідними теоретичними концепціями.

Мета навчальної дисципліни: розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її провідних напрямів розвитку; систематизація знань щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії. Курс “Сучасні економічні теорії” тісно пов’язаний з іншими дисциплінами навчального плану, зокрема “Макроекономіка”, “Інституціональна економіка”, “Історія економічних учень” та ін.

Завдання курсу:

 • забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної думки;
 • опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень різних наукових шкіл;
 • формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної думки;
 • аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів в сучасну економічну теорію.

Після опанування курсу “Сучасні економічні теорії” студент повинен знати:

 • основну проблематику досліджень в сучасній економічній думці;
 • головні напрями і школи сучасної економічної теорії;
 • наукові здобутки провідних представників сучасної економічної науки;
 • місце і роль економічних ідей і пропозицій сучасної теорії в економічній політиці провідних країн Заходу.

уміти:

 • аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки;
 • охарактеризувати основні течії сучасної економічної теорії та погляди її провідних представників;
 • провести порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій сучасної економічної науки
 • розкрити науковий внесок окремих шкіл та їх провідних представників у сучасну економічну думку;
 • показати реалізацію теоретичних висновків із досліджень сучасних вчених-економістів в економічній політиці провідних західних країн.

Сфера реалізації набутих знань та вмінь. Набуті знання і вміння дозволяють сформувати сучасне економічне мислення у студентів, а також можуть бути використані в науковій роботі: написанні статей, підготовці дисертаційних досліджень. Здобуті знання знаходять застосування в практиці державного регулювання.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

 • Генезис сучасних економічних теорій. Предмет дисципліни
 • Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної теорії
 • Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства
 • Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи
 • Монетаризм як основна школа сучасної неокласики
 • Теорії економічного неоконсерватизму
 • Соціально-інституціональні технократичні теорії
 • Теоретико-методологічні засади, структура та основні теорії сучасного інституціоналізму
 • Ліворадикальна політична економія. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії
 • Концепції економічних реформ у постсоціалістичних країнах
 • Економісти-лауреати Нобелівської премії
 • Новітні тенденції в розвитку світової економічної думки

Курс “Сучасні економічні теорії” пропонується для вивчення на магістерському рівні  (9 семестр) спеціальності «Економічна теорія» та як вибіркова дисципліна на бакалаврському рівні підготовки фахівців (5-6 семестр) за всіма спеціальностями, крім спеціалізації “Право”.


Викладацький склад: проф. В.М.Фещенко.

Основна література:

1. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / В.М. Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.

2. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Под ред. Д.Гринэуэя, М.Блини, И.Стюарта : В 2-х т./Пер.с англ. под ред. В.С.Автономова и С.А. Афонцева. – СПб.: Экономическая школа, 2002.

3. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: підручник. - К.: Знання, 2007. - 878 с.

Остання редакція: 27.10.17

Публікаціі з предмету

 • Сучасні економічні теорії 8Е01 (405.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з вибіркової навчальної дисципліни  "Сучасні економічні теорії" для студентівспец.:8Е0127 Жовтня 2017 р.
 • Сучасні економічні теорії 8Е01 (98.5 KB)паспорт з вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії» для студентів спец.:  8Е0105 Жовтня 2017 р.
 • Сучасні економічні теорії (вибіркова) (98 KB)паспорт з науки «Сучасні економічні теорії» (вибіркова) 05 Жовтня 2017 р.