Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання фондового ринку

 

Мета: ознайомлення студентів з фундаментальними положеннями дисципліни "Правове регулювання фондового ринку", законодавством України з цих питань, розвиток у студентів умінь та навичок із застосування набутих знань у практичній господарській діяльності.
При вивченні дисципліни "Правове регулювання фондового ринку" застосовується загальна методологія теорії права, цивільного та фінансового права. Основними спеціальними методами є системний аналіз правових категорій, формально-юридичний та порівняльний методи. Вивчення матеріалу відбувається за принципом від загального до конкретного.
Завдання: поглиблене вивчення студентами правового змісту суспільних відносин, пов’язаних із розміщенням та обігом цінних паперів, а також посередницькою діяльністю на ринку цінних паперів  як складової частини предмета цивільного та фінансового права, детальне ознайомлення студентів із нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері розміщення та обігу цінних паперів.

Зміст:
Тема 1. Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів).
Тема 2. Правова характеристика цінних паперів.
Тема 3. Правові засади функціонування ринку цінних паперів.
Тема 4. Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів.
Тема 5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.
Тема 6. Правове становище фондової біржі.
Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів.
Тема 8. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.
Тема 9. Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

Навчальна дисципліна "Правове регулювання фондового ринку" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 15.11.17

Публікаціі з предмету