Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Нотаріат в Україні

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Нотаріат та його роль у захисті прав та інтересів, що охороняються законом. Нотаріальне процесуальне право
Тема 2. Правове положення та компетенція нотаріальних органіві уповноважених на здійснення нотаріальних дій посадових осіб
Тема 3. Приватний нотаріус в Україні та особливості здійснення професійної діяльност.і
Тема 4. Основні правила вчинення нотаріальних дій.
Тема 5. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

Модуль ІІ
Тема 6.  Посвідчення правочинів.
Тема 7. Нотаріальні дії по посвідченню безспірного права.  Охоронні нотаріальні дії.
Тема 8. Засвідчення вірності копій документів, справжності підпису на них, вірності перекладу з однієї мови на іншу.
Тема 9. Нотаріальне посвідчення безспірних юридичних фактів.
Тема 10.Правозахисні нотаріальні дії.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент О.А. Іваненко,
асистент Н.М. Демченко.

Тривалість: 180, кредити ECTS — 5, семестри — 8.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 118 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 26 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету