Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Право інтелектуальної власності

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Введення до права інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства.
Тема 2. Міжнародна система правової охорони інтелектуальної власності.
Тема 3. Правова охорона об’єктів авторського та суміжного права.
Тема 4. Охорона прав на результати науково-технічної творчості, об’єкти патентного права.
Тема 5. Охорона прав на результати науково-технічної творчості, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

Модуль ІІ.
Тема 6. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Тема7. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Тема 8. Економіка інтелектуальної власності: оцінка вартості  прав на об’єкти  інтелектуальної власності.
Тема 9. Судова експертиза прав інтелектуальної власності.
Тема 10. Електронна комерція та правова охорона об’єктів інтелектуальної власності.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук , доцент Н.О. Білоусова.
 

Тривалість: 180, кредити ECTS — 5, семестр — 7.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 22 академічні години),
семінарські заняття (загальний обсяг — 32 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 100 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 26 академічних годин).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету