Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Право соціального забезпечення

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття та система права соціального забезпечення
Тема 2. Організаційно-правові основи соціального страхування
Тема 3. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Тема 4. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Соціальне страхування на випадок безробіття.
Тема 5. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Тема 6. Організаційно-правові основи державної соціальної
допомоги. Види і загальна характеристика допомог по соціальному забезпеченню
Тема 7. Статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Тема 8. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів,
ветеранів праці та інших осіб похилого віку

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент М.О. Міщук,
кандидат юридичних наук, старший викладач Т.В. Кравчук.

Тривалість: 108, кредити ECTS — 3, семестри — 6.
Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 56 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 16 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету