Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сімейне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Теми 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України. Державна сімейна політика. Історичні форми сім`ї та шлюбу.
Теми 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейногоправа.Джерела сімейного права. Сімейні правовідносини.
Тема 3.  Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.
Теми 4. Недійсність шлюбу. Особисті немайнові правовідносини подружжя.
Тема 5. Майнові правовідносини подружжя.
Тема 6. Припинення шлюбу.

Модуль ІІ
Теми 7. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства  (материнства). Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших  членів сім’ї та родичів.
Тема 8.  Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.
Тема 9. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського  піклування. Усиновлення в Україні.
Теми 10. Опіка та піклування. Патронат над дітьми Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з  участю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент Г.В. Виноградова,
старший викладач Ж.Д. Куколевська,
асистент Н.І. Кравець.

Тривалість: 108, кредити ECTS — 3, семестри — 8.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 56 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 16 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Сімейне право (79 KB)паспорт  навчальної дисципліни "Сімейне право" .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 Червня 2016 р.
  • Сімейне право (417 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки "Сімейне право"23 Червня 2016 р.