Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Цивільне право України

Опис. Змістові модулі

Модуль І.

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України
Тема 2. Цивільні правовідносини
Тема 3. Фізичні особи як субєкти цивільного права.
Тема 4. Особисті немайнові права фізичної особи та засоби їх захисту
Тема 5. Юридичні особи як субєкти цивільного права
Тема 6. Обєкти цивільних прав
Тема 7. Здійснення і захист цивільних прав та виконання цивільних обовязків
Тема 8. Представництво в цивільному праві України.
Тема 9. Строки та терміни у цивільному праві України
Тема 10. Правочини у цивільному праві України
Тема 11. Відповідальність у цивільному праві України
Тема 12. Право власності в системі речових прав
Тема 13. Цивільно-правовий захист права власності
Тема 14. Права на чуже майно в новому Цивільному кодексі України
Тема 15. Право інтелектуальної власності: загальні положення

Модуль ІІ.

Тема 16. Загальні положення про зобовязання
Тема 17. Виконання зобовязання
Тема 18. Забезпечення виконання зобовязань у цивільному праві України
Тема 19.Цивільно-правовий договір
Тема 20.Недоговірні зобовязання в цивільному праві
Тема 21. Договір купівлі продажу
Тема 22.Договір поставки
Тема 23. Договори ренти та довічного утримання
Тема 24. Договір найму (оренди)
Тема 25.Договір підряду
Тема 26. Договори з надання послуг. Договір доручення
Тема 27.Договори перевезення
Тема 28.Договір позики
Тема 29.Договори про спільну діяльність
Тема 30. Спадкове право України

 

Викладацький склад:

доктор юридичних наук, професор А.В. Омельченко,
кандидат юридичних наук, доцент С.Я. Вавженчук,
кандидат юридичних наук, доцент Н.О. Білоусова,
кандидат юридичних наук , доцент О.М. Єфімов,
асистент Кравець Н.І., асистент Худойбердієва Л.В. 

Тривалість: 360, кредити ECTS 10, семестри 4,5.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг 80 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг 64 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг 161 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг 52 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Обєктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету