Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Цивільне-процесуальне право України

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права.
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Тема 4. Сторони в цивільному процесі.
Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі. Участь у цивільному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування.
Тема 7. Представництво в цивільному процесі.
Тема 8. Процесуальні строки.
Тема 9. Судові виклики та повідомлення.
Тема 10. Судові витрати
Тема 11. Заходи процесуального примусу.
Тема 12. Докази і доказування.
Тема 13. Підсудність цивільних справ.

Модуль ІІ
Тема 14. Наказне провадження
Тема 15. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.
Тема 16. Провадження у справі до судового розгляду.
Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи. Заочний розгляд справи
Тема 18. Рішення суду першої інстанції
Тема 19. Окреме провадження.
Тема 21. Провадження в апеляційному порядку.
Тема 22. Перегляд рішень суду, що набрали законної сили
Тема 23. Виконання судових рішень

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент О.М. Єфімов,
кандидат юридичних наук,  доцент І.С. Ярошенко,
старший викладач Ж.Д. Куколевська.

Тривалість: 216, кредити ECTS — 6, семестри — 6.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 40 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 32 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 115 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 26 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету