Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Екологічне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття та джерела екологічного права України.
Тема 2. Екологічні права та обов’язки фізичних та юридичних осіб
Тема 3. Система і правовий статус органів управління і контролю в екологічної сфері.
Тема 4. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства. Право власності на природні ресурси і право природокористування
Тема 5. Правовий режим використання і охорони природних об’єктів, що входять до складу національної екологічної системи України.

Модуль ІІ
Тема  6. Основи законодавства про рослинний і тваринний світ.
Тема 7. Правові основи охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.
Тема 8. Правове регулювання екологічної експертизи.
Тема 9. Правові основи екологічної безпеки
Тема 10. Правовий режим зон екологічного лиха та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, старший викладач І.Б. Мачуська,

кандидат юридичних наук, старший викладач Т.В. Кравчук,

асистент Л.В. Худойбердієва.

Тривалість: 108, кредити ECTS — 3, семестри — 6.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 16 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 53 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету