Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Римське приватне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття, система та предмет римського права.
Тема 2. Джерела римського приватного права.
Тема 3. Позови.
Тема 4. Особи.
Тема 5. Сімейні правовідносини.
Тема 6. Речі та їх класифікація.

Модуль ІІ
Тема 7. Володіння.
Тема 8. Право власності.
Тема 9. Права на чужі речі.
Тема 10. Поняття та види зобов’язань.
Тема 11. Сторони в зобов’язанні.
Тема 12. Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання.
Тема 13. Гарантії виконання зобов’язання.
Тема 14. Припинення зобов’язання.
Тема 15. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів.
Тема 16. Пакти.
Тема 17. Зобов'язання ніби-то з договору.
Тема 18. Зобов’язання з деліктів та ніби-то з деліктів.
Тема 19. Поняття та види спадкоємства.
Тема 20. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент О.А. Іваненко,
кандидат юридичних наук, доцент Г.В. Виноградова,
асистент Л.В. Худойбердієва.
 

Тривалість: 72, кредити ECTS — 2, семестри — 2.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 26 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 10 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету