Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Трудове право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття, предмет, метод, функції та система трудового права україни.
Тема 2. Основні принципи трудового права україни
Тема 3. Джерела трудового права україни
Тема 4. Суб’єкти трудового права україни
Тема 5. Колективні договори та угоди
Тема 6. Правова організація працевлаштування  та зайнятості населення
Тема 7. Трудовий договір
Тема 8.  Робочий час
Тема 9. Час відпочинку
Тема 10. Оплата та нормування праці
Тема 11. Гарантії та компенсації
Тема 12. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю україни. відповідальність за порушення законодавства про працю
Тема 13. Дисципліна праці
Тема 14. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Тема 15. Охорона праці
Тема 16. Трудові спори та їх вирішення
Тема 17. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників
Тема 18. Міжнародно-правове регулювання

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент М.О. Міщук,
кандидат юридичних наук, старший викладач Т.В. Кравчук,
асистент Демченко Н.М.

Тривалість: 180, кредити ECTS — 5, семестр — 5.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 40 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 32 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 83 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 22 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету

  • Трудове право (107.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Трудове право" .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 Червня 2016 р.
  • Трудове право (626.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з науки "Трудове право"23 Червня 2016 р.