Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Договірне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Договір та його значення. Регулювання договірних відносин
Тема 2. Укладення договору. Договірні умови
Тема 3. Виконання та припинення договірних зобов’язань
Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань
Тема 5. Правові наслідки порушення умов договору

Модуль ІІ.
Тема 6. Договори про перехід права власності на майно
Тема 7. Договори про передачу права володіння і користування майном
Тема 8. Договори підряду
Тема 9. Договори з надання послуг
Тема 10. Договори перевезення та інші транспортні зобов’язання
Тема 11. Договори з надання фінансових послуг
Тема 12. Розрахункові зобов’язання
Тема 13. Договори у сфері інтелектуальної власності
Тема 14. Договори про спільну діяльність та засновницькі договори

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, С.Я. Вавженчук,
кандидат юридичних наук, доцент О.А. Іваненко,    
асистент Н.І. Кравець, асистент Л.В. Худойбердієва.

Тривалість: 144 год, кредити ECTS — 4, семестр — 9.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 24 академічних годин), семінарські заняття (загальний обсяг – 24 академічних години), самостійна робота студента (загальний обсяг — 70 академічних годин), виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 23 академічні години).

Оцінювання.

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань за даною дисципліною є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету