Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Порівняльне цивільне право

Порівняльне цивільне право  є однією із  спеціальних цивільно-правових дисциплін, що сприяє  поглибленню знань студентів щодо загальних понять цивільно-правових інститутів та особливостій  різних правових систем сучасного світу.

Метоюкурсу є вивчення основних принципів та інститутів цивільного права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи цивільного права (Англія, США);  а також ознайомлення з особливостями цивільних і торгових правовідносин,досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на основі  національного законодавства країн, що розглядаються.

Програма курсу передбачає  наявність у студентів на початок вивчення дисципліни знань з теорії держави та права,  римського  приватного права, конституційного права зарубіжних країн, цивільного права України, а також вміння користуватися спеціальною юридичною літературою.

В процесі вивчення дисципліни студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з відповідними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи, засвоїти зміст основних цивільно-правових інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, сутність відповідних правових категорій, навчитися розуміти зміст норм зарубіжного цивільного права, набути досвіду  науково-дослідної роботи в цій галузі правової науки.

Процес вивчення курсу передбачає різноманітні форми навчання:  лекційні заняття, семінарські, а також індивідуальну роботу зі студентами та систематичне самостійне вивчення ними основної та додаткової спеціальної літератури із загальних питань та по праву окремих країн.

В результаті вивчення дисципліни студентами вирішуються такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного права зарубіжних країн; одержаних знань і норм цивільного права зарубіжних країн для вирішення конкретних ситуацій, порівняння цивільно-правових норм та інститутів зарубіжних країн з правом України.

Cлід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є міжпредметні зв’язки. Порівняльне цивільне право тісно взаємопов’язане з такими галузями права, як цивільне, цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, кримінальне, адміністративне право, міжнародне приватне право та іншими галузями права. Крім того, особливого практичного значення при вивченні порівняльного цивільного права набуває знання курсів філософії, логіки, теорії держави та права.

В результаті вивчення курсу порівняльного цивільного права студенти повинні:

знати  джерела, основні принципи та інститути цивільного та торгового  права  зарубіжних країн;

ознайомитися з практикою застосування цивільного та торгового законодавства судами зарубіжних країн, Міжнародним комерційним арбітражем; перспективами та основними напрямками розвитку системи приватного права зарубіжних країн;

уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави в цілому та окремих учасників зовнішньоекономічних відносин, коло яких постійно збільшується внаслідок перетворень, що здійснюються незалежною Україною.

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Порівняльне цивільне право (95.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Порівняльне цивільне право " .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 Червня 2016 р.
  • Порівняльне цивільне право (454.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Порівняльне цивільне право"23 Червня 2016 р.