Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання страхової діяльності

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Загально-правова характеристика страхування
Тема 2. Страхові правовідносини
Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності
Тема 4. Договір страхування
Тема 5. Правове регулювання особистого страхування

Модуль ІІ.
Тема 6. Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності.
Тема 7. Правове регулювання окремих видів страхування
Тема 8. Правове регулювання перестрахування.
Тема 9. Умови забезпечення платоспроможності страховиків
Тема 10. Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент Н.О. Білоусова,
кандидат юридичних наук, старший викладач І.Б. Мачуська.

Тривалість: 180 год, кредити ECTS — 5, семестр — 10.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 120 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 39 академічних годин).

Оцінювання.

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань за даною дисципліною є залік, іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14