Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Трудове право для студентів економічних спеціальностей

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття, система, принципи та джерела трудового права України.
Тема 2. Суб’єкти трудового права України.
Тема 3. Трудові правовідносини.
Тема 4. Колективні договори та угоди.
Тема 5. Правова організація працевлаштування та зайнятості населення.
Тема 6. Трудовий договір.

Модуль ІІ.
Тема 7. Правове регулювання робочого часу.
Тема 8. Правове регулювання часу відпочинку.
Тема 9. Правове регулювання оплати праці.
Тема 10. Дисципліна праці.
Тема 11. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.
Тема 12. Правове регулювання охорони праці.
Тема 13. Трудові спори та порядок їх вирішення.
Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
Тема 15. Міжнародно-правове регулювання праці.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент С.І. Кожушко.

Тривалість: 144, кредити ECTS — 4, семестр — 7.

Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічних годин),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 80 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 28 академічних годин).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету