Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виноградова Ганна Валеріївна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

Виноградова Ганна Валеріївна народилася 18 вересня 1976 року в м. Києві. Після закінчення у 1998 році з відзнакою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка працювала на різних посадах в центральних  та  місцевих органах державної влади, непідприємницьких організаціях.

У 2002 році  захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: «Міжнародне приватно-правове  регулювання іноземного інвестування  в позиковій формі в Україні» (дисертація виконана на кафедрі міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

З цього  часу активно займається викладацькою діяльністю. З 2003 по 2012  рік  -  доцент кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства.

Має  понад 30 наукових публікацій, в тому числі 1 монографія, 2 навчальних посібники.

Викладає навчальні дисципліни: «Римське приватне право», «Сімейне право», «Житлове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство».

Здійснює наукове керівництво під час написання  магістерських  дипломних робіт. 

У 2004 році за заслуги з відродження духовності в Україні нагороджена  Медаллю святих Кирила і Мефодія.