Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конституційне право україни

 

Опис. Змістові модулі

Модуль І.

Тема 1. Конституційне право України - галузь національного права України
Тема 2. Джерела конституційного права
Тема 3. Засади конституційного ладу. України.
Тема 4. Основні засади взаємовідносин громадянського суспільства і держави.
Тема 5. Вибори та референдуми в Україні.
Тема 6. Громадянство України
Тема 7. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина.
Тема 8. Правовий статус іноземців та біженців в Україні
Модуль ІІ.
Система державних органів української держави
Тема 9. Верховна Рада України
Тема 10. Конституційно-правовий статус депутата
Тема 11. Виконавча влада в Україні
Тема 12. Президент України
Тема 13. Конституційний статус органів суду та прокуратури
Тема 14. Територіальний устрій України
Тема 15. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук Л.В. Міхневич,
асистент,доцент, кандидат юридичних наукЮ.М. Рудь,
старший викладач А.М. Шморгун

Тривалість: 150 год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 72академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 64 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 30 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 09.12.15

Публікаціі з предмету

  • Конституційне право України (27.3 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Конституційне право України” .Дисципліна бакалаврського рівня. 06 Жовтня 2016 р.
  • Конституційне право України 6401 (484.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Конституційне право України”14 Вересня 2015 р.