Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра правового регулювання економіки

Кафедра правового регулювання економіки є одним з основних навчальних і науково-дослідних структурних підрозділів юридичного факультету. Кафедра має статус випускової і профілюючої зі спеціальності «Правознавство», зокрема, при розробці і коригуванні навчальних планів для студентів спеціальності «Правознавство» освітнього ступеня «бакалавр» за господарсько-правовою спеціалізацією та для студентів освітнього ступеня «магістр» за програмами «Правове регулювання економіки» та "Господарське судочинство".

Детальніше про кафедру »

Сьогодні за кафедрою правового регулювання економіки закріплено 23 науки (навчальні дисципліни). Зокрема, кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних галузевих та спеціальних правових дисциплін, як господарське, господарське процесуальне,   корпоративне, інвестиційне, земельне, інвестиційне право та ін. Оскільки кафедра правового регулювання економіки має статус випускової, то саме тут розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт випускників факультету, методичні рекомендації щодо їх виконання та організується здійснення наукового керівництва у процесі їх підготовки. Захист магістерських дипломних робіт відбувається в екзаменаційних комісіях з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, до складу яких входять досвідчені викладачі юридичного факультету КНЕУ.

Кафедра також організовує проходження студентами магістерського рівня підготовки юридичної практики у провідних установах нашої країни: Головному юридичному управлінні Верховної Ради України, Вищому господарському суді України, Київському апеляційному господарському суді, Господарському суді міста Києва, Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному адміністративному суді, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційному суді міста Києва, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, місцевих судах, Міністерстві юстиції України,  Міністерстві фінансів України, Міністерстві соціальної політики України, Національному банку України, Пенсійному фонді України, Фонді державного майна України, Антимонопольному комітеті України та інших органах державної влади, державних і приватних підприємствах, банківських установах та інших престижних базах практики.

 

Одним з напрямів діяльності кафедри є стажування викладачів в органах державної влади, вищих навчальних закладах, наукових установах, юридичних фірмах, у тому числі й за кордоном.

Важливим напрямом діяльності кафедри є керівництво студентською юридичною клінікою «Соціальна справедливість», організованою спільно з редакцією  газети Верховної Ради України «Голос України», а також здійснення функцій кураторів академічних груп (курсів) студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання. Така діяльність робить можливим поєднання теорії навчання та практичної діяльності, аудиторних занять і реального життя, що є важливим для майбутніх юристів, яким доведеться розв’язувати різні практичні питання у своїй професійній діяльності.

Як усталений структурний підрозділ, як самодостатній колектив педагогів і науковців, кафедра правового регулювання економіки всі свої зусилля, потенційні можливості спрямовує на вдосконалення юридичної освіти, адже в організації навчального процесу вона орієнтується на таку професійну програму юриста, в якій рівноцінними елементами є знання, професійні навички та особистісні якості. Тому кафедра ставить перед собою завдання не лише дати студентам необхідний запас знань з кожної конкретної науки (навчальної дисципліни), уміння і навички виконувати певну юридичну роботу (тлумачити правову норму, складати документи, виступати в суді і т. ін.), а й сформувати певну ціннісну орієнтацію майбутнього юриста через оволодіння етичними нормами професійної поведінки.

Нині особливо відчутна гостра потреба суспільства у спеціалістах, спроможних знаходити розумні, гуманні правові засоби розв’язання соціальних конфліктів. Тому випускова кафедра орієнтується на підготовку юристів майбутнього – не лише правознавців, практиків, а й нормотворців, які професійно, вільно, чесно і безстрашно слугуватимуть праву і людям.


Історія кафедри

Кафедру правового регулювання економіки можна вважати витоком факультету, оскільки її поява стала першим кроком у заснуванні юридичного факультету в структурі КНЕУ. Її було утворено в 1996 р. в результаті поділу кафедри правознавства, що діяла у складі факультету міжнародної економіки та права, на якому здійснювалась на той час підготовка бакалаврів-юристів.

З дня заснування кафедри по серпень 2015 р. її очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  В. Ф. Опришко, який здійснював керівництво кафедрою, навчальним процесом з кафедральних наук (навчальних дисциплін), керував магістерськими програмами. Під його керівництвом провадилися наукові дослідження, готувалися кандидатські дисертації, було започатковано видання збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», а також створено Спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій.

З вересня 2015 р. кафедру правового регулювання економіки очолює доктор юридичних наук С.І. Шимон.

 

В організації роботи кафедри з різних напрямів її діяльності важливу роль відіграють заступники завідувача кафедри, які входять до її керівного складу. У  різні періоди ці функції виконували доценти кафедри:  А. В. Омельченко (1997-1999 рр.), С. І.Шимон (1999-2004 рр.),  І. В. Медведь (2004-2007 рр.), В. М. Черешнюк (2007-2008), Н. А. Фукс (2008-2016 рр.); з лютого 2016 р. заступником завідувача кафедри є доцент Ю.О. Шматова.

Організацію наукових досліджень викладачів кафедри, аспірантів і здобувачів покладено на заступника завідувача кафедри з наукової роботи. За історію кафедри зазначені функції виконували доценти: Т. О. Кагал (1996-2000 рр.),  Н. С. Мороховська (2000-2002 рр.), О. Ю. Нечипоренко (2002-2015 рр.); з вересня 2015 р. заступником завідувача кафедри з наукової роботи є В. Б. Марченко.

Основний професорсько-викладацький склад кафедри – доценти та старші викладачі, які спеціалізуються в галузі господарського, господарського процесуального,  корпоративного, інвестиційного, земельного права тощо. За роки існування кафедри її склад не раз змінювався, що, переважно, було пов’язано з розбудовою факультету та появою нових кафедр.

Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено і видано низку навчально-методичних посібників, розроблено робочих навчальних програм до вивчення різноманітних юридичних дисциплін. Викладачами кафедри були підготовлені магістерські програми «Правове регулювання економіки», «Господарське судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності» з відповідним методичним забезпеченням, що передбачає поглиблену спеціалізацію у зазначених сферах діяльності з орієнтацією на реально існуючий у державі ринок праці.

Саме на кафедрі правового регулювання економіки були розроблені експериментальні навчальні плани юридичної спеціальності та програма розвитку юридичного факультету, яка здобула міжнародний грант за програмою міжнародної технічної допомоги Tempus-Taсis, і в межах якої тривалий час юридичний факультет КНЕУ активно співпрацював із юридичними факультетами університетів Відня (Австрія), Марбурга (Німеччина) та Ньюкасла (Великобританія). У 2002 р. авторським колективом парцівників кафедри було розроблено ще один оригінальний проект розвитку факультету, який вдруге здобув грант Європейської комісії і був успішно реалізований з країнами-партнерами (Австрія, Італія, Великобританія). Даний проект передбачав відкриття на юридичному факультеті нової магістерської програми з міжнародного економічного права, яка функціонує з 2006 р.

Такі цікаві та вагомі для долі юридичного факультету, його зміцнення і розвитку заходи, як відкриття аспірантури з юридичних спеціальностей, заснування збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», створення юридичної клініки «Соціальна справедливість», запровадження студентського самоврядування та інші проекти були ініційовані та втілені в життя також за безпосередньої участі кафедри правового регулювання економіки.


Нині на кафедрі правового регулювання економіки забезпечення навчального процесу відбувається зусиллями 23-х науково-педагогічних працівників, серед яких 1 доктор юридичних наук, 15 кандидатів юридичних наук, а також 2-х членів допоміжного персоналу. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Господарське право

Вивчення нормативної дисципліни "Господарське право" — важлива і невід’ємна частина освіти студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки.
Метою дисципліни є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку укладання господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин

Господарське процесуальне право

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарськими судами та законодавства, що регулює цю діяльність, формування правової свідомості та правової культури  молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем правового забезпечення створення основ громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому

Правове регулювання господарської діяльності

Предмет навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”: вивчення теорії, методики та практики правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності.
Метою навчальної  дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” є опанування студентами знань з правових основ господарської діяльності, засвоєння методів правового регулювання економіки, з'ясування засад юридичного забезпечення підприємницької і господарської діяльності, порядку вирішення господарських і цивільних справ, механізму захисту прав учасників господарських відносин

Земельне та аграрне право

Мета дисципліни — розгляд теоретичних і практичних питань земельного та аграрного права як окремих галузей права. Програму підготовлено з урахуванням положень Земельного кодексу України та інших норм чинного законодавства в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень земельного та аграрного права України

Інвестиційне право

Вивчення дисципліни "Інвестиційне право" має важливе значення для підготовки юристів за господарсько-правовою спеціалізацією, оскільки інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Створення інвестиційного ринку — проблема не менш актуальна, ніж створення товарного ринку, оскільки товари є похідним продуктом від інвестицій

Корпоративне право

Метою дисципліни  "Корпоративне право" є вивчення основних положень діяльності підприємств різних видів, правового статусу суб’єктів господарських відносин, принципів організації підприємницької діяльності та захисту економічної конкуренції.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
— знати джерела корпоративного права, основні принципи та інститути корпоративного права;
— ознайомитися з практикою застосування корпоративного законодавства державними органами, з практикою реалізації корпоративного законодавства юридичними особами;
— уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів окремих учасників господарсько-правових відносин

Господарське законодавство

(для неюридичних спеціальностей)

Зростання значення правового регулювання господарських відносин об’єктивно викликає необхідність вивчення студентами основних положень законодавства, що регулює господарську діяльність. У відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки, навчальними планами КНЕУ, студенти за спеціальністю «Маркетинг» усіх форм навчання вивчають навчальну дисципліну «Господарське законодавство»

Правове регулювання туристичної діяльності

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є сформування у студентів розуміння правового регулювання відносин у сфері туризму, вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують надання готельних, ресторанних та санаторно-курортних послуг, навичок роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері внутрішнього і міжнародного туризму

Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання

«Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання» полягає у вивченні правових теоретичних і практичних організаційно-методичних основ зприпинення діяльності суб’єктів господарювання, процедури порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедур досудового та судового відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання, проведення заходів їх примусової ліквідації або реорганізації, а також у вивченні особливостей визнання певних видів суб’єктів господарювання банкрутом

Дисципліни магістерського рівня
Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарським судом, третейським судом та законодавства, що регулює цю діяльність, найбільш розповсюджені та актуальні питання вирішення окремих господарських спорів.
Завданням дисципліни є формування правової свідомості та правової культури  молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем  правового забезпечення формування основ громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому

Актуальні проблеми господарського права

Метою дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» є вивчення актуальних проблем господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та правових засад захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин, а також оволодіння знаннями щодо актуальних проблем господарського права, нормативно-правових актів, норм, категорій, закономірностей системи упорядкованої нормативно-правової бази, навичками їх застосування у практично-правовій діяльності та оперування основними інститутами господарського права

Договори у сфері господарської діяльності

Метою дисципліни «Договори у сфері господарської діяльності» є поглиблення знань щодо застосування господарських договорів у різних сферах господарювання, набуття студентами відповідних навичок, необхідних для подальшої практичної професійної діяльності.

Конкурентне право

Метою дисципліни «Конкурентне право» є систематизоване вивчення механізму правового регулювання і захисту економічних конкурентних відносин.

Актуальні проблеми господарського судочинства

Метою дисципліни є поглиблене, індивідуалізоване опанування майбутніми фахівцями-юристами спеціальних знань з процесуальних особливостей вирішення актуальних категорій спорів господарським судом, системи та компетенції спеціальних господарських судів, а також  засвоєння основних засад правового регулювання господарсько-процесуальної діяльності та пріоритетності господарського суду в судовій системі України

Процесуальні документи господарського судочинства

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами знань з теорії та практики складання господарського-процесуальних документів з питань оформлення дій у здійсненні правосуддя господарським судом та законодавства, що регулює цю діяльність.
Завданням дисципліни є оволодіння правовими нормами, що регулюють відносини, пов’язані зі застосуванням та складанням господарського-процесуальних документів, формування правової свідомості та правової культури  у студентів, з’ясування ними проблем  правового забезпечення процесу захисту господарських прав

Процесуальні аспекти процедури банкрутства

Мета дисципліни "Процесуальні аспекти процедури банкрутства" полягає  у вивченні правових теоретичних і практичних організаційно-методичних основ забезпечення стабільної й ефективної діяльності суб’єктів господарювання, процедури порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедур досудового та судового відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання, проведення заходів їх примусової ліквідації або реорганізації, а також у вивченні особливостей визнання певних видів суб’єктів господарювання банкрутом

Вирішення економічних спорів адміністративними судами

Метою дисципліни «Вирішення економічних спорів адміністративними судами» є здобуття студентами фундаментальних знань з питань вирішення економічних спорів адміністративними судами та навичок роботи із нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність, вивчення найбільш поширених та актуальних питань вирішення окремих економічних спорів

Договірні спори у господарському судочинстві

Метою дисципліни «Договірні спори у господарському судочинстві» є здобуття студентами глибоких знань з питань вирішення договірних спорів господарським судом, третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем, національними судами іноземних держав  та навичок роботи із нормативними актами, що регламентують порядок розгляду та вирішення договірних спорів по суті, з’ясування найбільш поширених та актуальних питань вирішення окремих видів договірних спорів господарськими судами

Система державних органів у сфері вирішення господарських спорів

Метою дисципліни «Система державних органів у сфері вирішення господарських спорів» є опанування студентами знань з питань побудови системи державних органів у сфері вирішення господарських спорів, здійснення правосуддя господарськими судами та законодавства, що регулює цю діяльність

Проблеми підвищення ефективності вирішення господарських спорів

Метою вивченнядисципліни «Проблеми підвищення ефективності вирішення господарських спорів» є забезпечення системного, поглибленого вивчення студентами актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських судах, розробка пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення господарського судочинства в Україні, що дозволить підвищити рівень професійної правової культури та практичної підготовки студентів, сформувати впевненість в необхідності суворого дотримання законності та відповідального ставлення до забезпечення правильного вирішення господарських спорів

Правове регулювання корпоративних відносин (для неюридичних спеціальностей)

(для неюридичних спеціальностей)

Навчальна дисципліна "Правове регулювання корпоративних відносин" призначена для вивчення студентами спеціальності "Менеджмент корпорацій (АТ) " магістерського рівня денної, вечірньої та заочної форм навчання.
Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок щодо створення господарських товариств (зокрема, акціонерних) та припинення їх діяльності, порядку розподілу та використання прибутку господарського товариства, побудови управління в господарському товаристві відповідно до чинного законодавства України

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу
Основи юридичної клінічної практики