Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання господарської діяльності

Предмет навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”: вивчення теорії, методики та практики правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності.
Метою навчальної  дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” є опанування студентами знань з правових основ господарської діяльності, засвоєння методів правового регулювання економіки, з'ясування засад юридичного забезпечення підприємницької і господарської діяльності, порядку вирішення господарських і цивільних справ, механізму захисту прав учасників господарських відносин.
Завданням навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” є формування правової свідомості та правової культури студентської молоді, надання допомоги студентам в з'ясуванні прав і обов’язків учасників господарських відносин, правового забезпечення  суспільного господарського порядку, правових засобів регулювання ділової активності суб’єктів господарювання у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України.
    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: загально-правові засади господарської діяльності,  основні  правові інститути,  що регулюють господарські відносини, права та обов'язки учасників відносин у сфері господарювання; основні напрямки та форми участі держави і місцевого самоврядування  у сфері господарської діяльності, правові засади організації і здійснення підприємницької діяльності, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, майнову основу господарювання, загальні положення про господарські зобов’язання, засади юридичної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання,
правовий статус державних контролюючих органів у сфері організації і здійснення господарської діяльності.
Оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні вміти орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права, застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі питання правового характеру як учасник господарських відносин.
Навчальна дисципліна “Правове регулювання господарської діяльності” взаємодіє з наступними науками: соціологія, політологія, економіка підприємства, фінанси, міжнародне економічне право.

Остання редакція: 20.04.16