Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання корпоративних відносин (для неюридичних спеціальностей)

(для неюридичних спеціальностей)

Навчальна дисципліна "Правове регулювання корпоративних відносин" призначена для вивчення студентами спеціальності "Менеджмент корпорацій (АТ) " магістерського рівня денної, вечірньої та заочної форм навчання.
Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок щодо створення господарських товариств (зокрема, акціонерних) та припинення їх діяльності, порядку розподілу та використання прибутку господарського товариства, побудови управління в господарському товаристві відповідно до чинного законодавства України.
Завданнями дисципліни є:
— формування вмінь та навичок щодо створення господарських товариств, а саме вмінь складати та аналізувати установчі документи товариства відповідно до чинного законодавства, проводити та контролювати дотримання порядку створення товариства (дій щодо проведення установчих зборів, державної реєстрації товариства тощо);
— набуття навичок щодо порядку та умов виплати дивідендів за корпоративними правами з дотриманням прав учасників/акціонерів;
— ознайомлення з нормами законодавства, які регламентують побудову управління в товаристві, набуття навичок щодо створення органів управління, правильного розмежування та закріплення компетенції кожного з них.
Оволодівши зазначеним комплексом знань, студенти повинні вільно орієнтуватись у системі корпоративного законодавства України; уміти користуватись офіційними правовими виданнями, нормативно-правовими актами; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру з реалізації своїх професійних повноважень, готувати відповідні документи в процесі створення, функціонування та припинення акціонерних товариств.

Зміст:
Тема 1. Система корпоративного законодавства України. Корпоративні права як об’єкт правового
              регулювання.
Тема 2. Корпоративні утворення (корпоративні суб’єкти) в системі юридичних осіб.
Тема 3. Правосуб’єктність організаційно-правових форм корпорацій-юридичних осіб в Україні.
Тема 4. Система корпоративного управління (органи корпорацій).
Тема 5. Правовий статус учасників корпоративних відносин.
Тема 6. Особливості майнової основи функціонування організаційно-правових форм суб’єктів
              господарювання за корпоративних відносин.
Тема 7. Право на інформацію та корпоративні відносини.

Навчальна дисципліна "Правове регулювання корпоративних відносин" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 20.04.16