Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проблеми теорії держави і права

АНОТАЦІЯ ЛЕКЦІЙ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
 
1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану
Метою вивчення дисципліни «Проблеми теорії держави і права» є поглиблене вивчення основних проблем виникнення, розвитку і функціонування держави і права на високому теоретичному рівні; надання отриманим у результаті вивчення теорії держави і права знанням системності, методологічної єдності.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна«Проблеми теорії держави і права» передбачає вивченняосновних проблем держави і права на основі знання загальноюридичної догми (теорії та історії держави і права), а також засвоєння матеріалу галузевих юридичних наук ( конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; кримінально-процесуальне право; цивільне право; цивільно-процесуальне право; сімейне право, інші галузеві юридичні науки).
 
2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни
У результаті вивчення дисципліни «Проблеми теорії держави і права» студенти повинні:
знати:
-          понятійно-категоріальний апарат науки “Теорія держави і права”: державна влада, форма і функції держави, апарат держави, норма права, нормативно-правовий акт, система законодавства, реалізація права, застосування права, тлумачення права, правовідносини, правопорушення, тощо;
-          загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ;
-          природу та сутність держави та права;
-          сучасні тенденції еволюції форм держави;
-          підходи до класифікації функцій сучасної держави;
-          роль держави та права у політичній системі суспільства;
-          шляхи модернізації політичної системи суспільства в епоху глобалізації;
-          основи правового регулювання суспільних відносин;
-          фактори, що обумовлюють ефективність дії механізму правового регулювання;
-          сучасні підходи до розуміння правової поведінки;
-          основні принципи будови та функціонування правової системи;
-          принципи, види, форми та механізми реалізації правової політики в Україні;
вміти:
-          творчо мислити, вдало застосовувати загальнотеоретичні поняття та конструкції під час розв’язання конкретної життєвої ситуації;
-          повною мірою використовувати отриманні знання з метою узагальнення та оцінки сучасної державно-правової дійсності;
-          використовувати отриманні знання для аналізу юридичної практики;
-          проводити аналіз наукової та спеціальної літератури щодо загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ, висловлюючи власне бачення на проблему, що розглядається;
-          оперувати юридичними поняттями та категоріями;
-          орієнтуватися у політико-правовій сфері, осмислюючи політико-правові явища та процеси;
-          характеризувати державно-правові явища з позиції чинного законодавства, монографічних та інших літературних джерел;
-          давати кваліфіковані юридичні висновки та консультації.
 
3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії
Відповідно ст. 5 Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змінами) другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Саме навчальна дисципліна «Проблеми теорії держави і права» призначена для формування сучасного та критичного світогляду майбутнього фахівця на проблеми держави та права, формує у майбутніх юристів поглиблені знання про державно-правові явища, уміння та навички здійснювати наукові узагальнення та навчає давати визначення, виокремлювати основні ознаки державно-правових явищ, прогнозувати розвиток державно-правових явищ в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві, визначати напрями вдосконалення елементів механізму правового регулювання, брати участь у правотворчій та правозастосовчій діяльності, виявляти проблемні питання у державно-правовій сфері, удосконалювати навички організації професійної юридичної діяльності.
 
4. Зміст дисципліни за темами
ТЕМА 1.Теорія держави і права як наука: сучасний погляд.
ТЕМА 2.Проблеми методології теорії держави і права.
ТЕМА 3.Державорозуміння: історичний огляд та сучасні підходи.
ТЕМА 4.Проблеми функціонування, реформування та розвитку сучасної держави.
ТЕМА 5.Проблема праворозуміння у юридичній науці.
ТЕМА 6.Внутрішня будова права України та зовнішня форма його прояву.
ТЕМА 7.Сучасні проблеми правотворчості.
ТЕМА 8.Дія права: питання теорії та практики.
ТЕМА 9.Сучасні проблеми правореалізації.
ТЕМА 10.Юридично значуща поведінка та юридична відповідальність.
ТЕМА 11.Питання співвідношення держави і права між собою та з іншими явищами.
ТЕМА 12.Еволюція правової системи України.
 
5. Викладацький склад: Риндюк В.І., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права; Макаренко А.В.., к.ю.н., ст.. викладач кафедри теорії та історії держави і права.
 
6. Основна література:
1. Попович В.М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 384 с.
2. Актуальні проблеми теорії держави та права : [навчальний посібник] / [Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Гіди. - К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2010. - 322 с.
3. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник .-2-ге вид., змін. й доп. - К.: Професіонал, 2004. – 400 с.
4. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: Курс лекцій – К.: К.І.С., 2008. – 470 с.
5. Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі.-Київ:К.І.С.,2011 .- 344 с.
6. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права:Навчальний посібник у визначеннях та схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с.

 

Остання редакція: 12.12.15