Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Філософія права

АНОТАЦІЯ ЛЕКЦІЙ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»
 
1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.
 «Філософія права» орієнтована правознавча навчальна дисципліна, яка закладає світоглядний фундамент вивчення усіх інших теоретичних та галузевих юридичних дисциплін, що спрямовані на засвоєння знань, вмінь та навичок необхідних для професійної діяльності випускників юридичного факультету, забезпечує формування правової культури юриста на рівні сучасних вимог юриспруденції.
 
2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
Після опанування даної дисципліни студенти будуть знати:
-      головні проблеми сучасної світової й вітчизняної філософії права, основні способи осмислення правової реальності;
-      історію становлення, основні етапи й особливості розвитку філософії права;
-      основні категорії, поняття й концепції правової онтології, правової антропології, аксіології права та правової гносеології, особливості їх виявлення в житті суспільства і юридичній практиці;
-      філософські проблеми права у сучасному суспільстві;
-      умови формування особистості як суб’єкта права, її правосвідомості.
Після опанування даної дисципліни студенти будуть уміти:
-      використовувати філософсько-правовий аналіз у практичній діяльності;
-      орієнтуватися у початкових онтологічних, антропологічних, аксіологічних засадах сутності, походження та цивілізаційного призначення права;
-      спираючись на основні філософсько-правові підходи, аналізувати джерела права;
-      визначати базові філософсько-правові підходи, на основі яких здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права;
-      на основі філософсько-правових знань прогнозувати розвиток суспільно-політичних змін, правосвідомості та правового життя в Україні.
 
3. Сферами реалізації набутих знань і вмінь є наступні:
 - правотворча діяльність та правозастосовча діяльність;
 - правосуддя, адвокатура, прокуратура, нотаріат та ін.
 
4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ЗМІСТ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА.
Тема 1. Предмет, завдання та методологія філософії права.
Тема 2. Філософія права античності та середньовіччя.
Тема 3. Філософсько-правові вчення в Західній Європі XV–XVIIIстоліття та середини XIXстоліття.
Тема 4. Філософія права ХХ століття.
Тема 5. Філософсько-правова думка України: традиції, світоглядно-методологічні підстави, ідеї.
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА.
Тема 6. Правова онтологія: природа і структура права.
Тема 7. Правова антропологія: гуманістична природи права.
Тема 8. Правова аксіологія: ціннісні основи права.
Тема 9. Правосвідомість як проблема філософії права.
Тема 10. Інституційний вимір права
 
5. Викладацький склад:
Старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н. Макаренко А.В.
 
6. Основна література:
1. Бачинін, В. А. Філософія права [Текст] : підручник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. - К. : Ін юре, 2003. - 468 с.
2. Філософія права [Текст] : навч. посібник / ред. О. Г. Данільян. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 272 с.
3.  Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : підручник / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Адрусяк. - К. : Юрiнком Інтер, 1999.

 

Остання редакція: 12.12.15