Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія права

АНОТАЦІЯ  КУРСУ ЛЕКЦІЙ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА”
 
1.     Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності.
Лекції з вибіркової дисципліни  «Соціологія права» охоплюють загальний курс соціології права – галузі соціологічної науки, яка досліджує на підставі загально соціологічних і власних наукових методів проблеми функціонування права як соціального інституту. Розглядаються історія формування  соціології права та її основні концепції, аналізуються перспективи її розвитку, зачіпається широке коло питань, пов’язаних з сучасною правовою ситуацією в Україні.
 У курсі лекцій  викладаються основи сучасної соціології права, розкриваються соціальні функції права,  які  демонструють його роль в соціальній інтеграції, здійсненні контролю, вирішенні конфліктів, легітимації соціальних відносин, конструюванні політичних інститутів.
Значне місце відведено викладенню основ методології та методики соціально-правових досліджень.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів – юристів цілісної уяви про суспільство і його державно-правову надбудову, тенденції та закономірності їх становлення, функціонування і розвитку як частин єдиного соціального організму.
Дисципліна допоможе сформувати у студентів соціологічне мислення, розуміння соціально-правових проблем, джерел їх виникнення і можливих шляхів вирішення, що в свою чергу, дозволяє молодим спеціалістам успішно пройти соціальну адаптацію, зорієнтуватися у складних проблемах суспільного та державного життя, найбільш ефективно реалізувати свій професійний, творчий та особистісний потенціал в умовах демократизації українського суспільства.
Дисципліна ґрунтується на отриманих після вивчення теорії держави і права знаннях. У свою чергу, дисципліна створює передумови для опанування наступних дисциплін, предметом яких є окремі галузі права України, оскільки кожна з таких дисциплін включає питання, пов’язані із вивченням джерел конкретної галузі права.
 
2.     Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисциплін
У результаті засвоєння лекційного матеріалу   студенти повинні знати:
знати:
- історію виникнення та основні етапи розвитку соціології та соціології права як окремих наукових напрямків;
- сутність, зміст і специфіку дисципліни, що вивчається;
- зміст та особливості її основних категорій, принципів, а також – співвідношення із філософією, теорією права, політологією та іншими науками, взаємозв’язки з соціально-правовими процесами і явищами різних сфер суспільства.
уміти:
- застосовувати основні положення загальної соціології і соціології права у дослідженні проблем сучасного соціального розвитку, робити із цих досліджень науково обґрунтовані правові висновки та узагальнення, вміло використовувати їх в юридичній практиці;
- з’ясувати сутність, особливості та еволюцію розвитку держави, її правової системи, протиріччя і способи їх вирішення в ході складного соціального розвитку;
- спираючись на гуманістичний зміст дисципліни, що вивчається, реалізовувати на практиці основні ідеї її теоретичних положень у сфері формування духовного потенціалу нашого суспільства, створення обґрунтованої та оптимальної правової системи України;
- вміти застосовувати різні методики соціологічних досліджень правової дійсності.
 
3. Зміст дисципліни  за темами лекцій
Тема 1.  Предмет і метод соціології права. Соціологія права в системі юридичних             наук
Тема 2 Становлення і розвиток соціології права
Тема 3.  Соціологічний підхід до розуміння права
Тема 4.  Соціальний механізм дії права
Тема 5.  Соціальна ефективність правотворчості і правореалізації
Тема 6. Правова соціалізація особистості
Тема 7.  Правова поведінка і соціальна девіація
Тема 8.  Право як об’єкт емпіричного соціологічного дослідження.
Методологія та методика соціологічного дослідження
 
4. Викладацький склад:  Ієрусалімова І.О., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права.
 
5. Основна література:
1. Соціологія: Підручник / Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін.; За ред. Н.П.Осипової. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с.
2. Соціологія права: Підручник для студ. юрид.спец. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; М.І. Панов та ін. ; за ред. Н. П. Осипової.  Видання   К,: Ін Юре, 2003. — 276 с.
3. Соціологія: підручник / М.П. Требін, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. ; за ред.  М.П. Требіна. — Х. : Право, 2010. — 224 с.
4. Танчин І.З. Соціологія: Навч. пос. / І.З. Танчин. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с.

 

Остання редакція: 12.12.15