Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія держави і права

АНОТАЦІЯ ЛЕКЦІЙ
НАУКИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
 
1. Мета опанування НАУКИ в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану
 
Метою науки «Теорія держави та права» є засвоєння студентами комплексу фундаментальних знань про загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, правової свідомості, правової культури, отримання уявлень про поняття і категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з`ясування закономірностей становлення і розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретичних знань для вивчення галузевих юридичних дисциплін та наступної практичної діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: наука«Теорія держави і права» усвідомлення її фундаментального характеру, врахування широкого діапазону зв'язків не тільки з філософськими, економічними і політологічними вченнями, а й з галузевими науками; глибоке засвоєння закономірностей формування, функціонування та розвитку держави і права, яке є підґрунтям як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних наук та дисциплін (конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; кримінально-процесуальне право; цивільне право; цивільно-процесуальне право; сімейне право ті ін).
 
2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної науки
У результаті вивчення науки «Теорія держави і права» студенти повинні:
знати:
- предмет, методи пізнання та місце «Теорії держави і права» в системі юридичних наук і навчальних дисциплін;
- виникнення та сутність держави;
- основні теорії походження та сучасні концепції держави;
- особливості форм держави;
- функції держави та форми їх реалізації;
- механізм та апарат держави;
- ознаки та особливості правової, соціальної держави та громадянського суспільства;
- місце і роль держава у політичній системі суспільства;
- природу, сутність, принципи права. Типи праворозуміння;
- місце та значення норм права у системі соціальних норм. Структуру та класифікацію норм права;
- особливості правотворчості та правоутворення;
- юридичну природу та види джерел (форм) права;
- особливості, співвідношення та елементи системи права та системи законодавства;
- поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин;
- поняття та види юридичних фактів;
- форми реалізації норм права;
- особливості тлумачення норм права;
- поняття та види правової поведінки;
- поняття, особливості та види правопорушень та юридичної відповідальності;
- поняття та сутність законності та правопорядку;
- поняття, види та елементи правової свідомості та правової культури;
- поняття та елементи механізму правового регулювання;
- основні положення теорії юридичного процесу;
- сутність, структуру та типологію сучасних правових систем.
вміти:
- надавати характеристику державно-правовим явищам;
- виявляти особливі ознаки державно-правових явищ;
- виявляти відмінні та спільні риси  при порівнянні тих чи інших понять державно-правової дійсності;
- визначати елементи правових норм та здійснювати їх класифікацію;
- розрізняти поняття правоутворення та правотворчість;
- визначати стадії законотворчості;
- класифікувати джерела (форми) права України;
- визначати елементи системи права, їх взаємозв’язки і співвідношення, критерії поділу права на галузі;
- аналізувати елементи правової системи України, з’ясовувати їх особливості;
- визначати шляхи подолання прогалин у праві;
- визначати юридичний склад правовідносин;
- визначати форми реалізації права та стадії правозастосування;
- тлумачити норми права;
- визначати види правової поведінки;
- аналізувати види юридичної відповідальності та визначати її підстави;
- розрізняти поняття «законність» і «правопорядок», визначати шляхи утвердження правопорядку і зміцнення законності, дисципліни;
- розрізняти поняття «правосвідомість» та «правова культура», аналізувати їх елементи;
- визначати форми і методи правового виховання;
- визначати елементи механізму правового регулювання та особливості його функціонування;
- класифікувати юридичні факти;
- визначати процедуру вирішення юридичної справи, а також види процесуальних актів;
- визначати особливості сучасних правових систем світу тощо.
 
3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії
Наука «Теорія держави і права» призначена для формування у студентів І курсу сучасного та критичного світогляду на загальні закономірні становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки, з урахуванням об`єктивних реалій сучасного світу. Особливо важливим є вивчення української державно-правової думки в контексті становлення світової політико-правової ідеології для формування світогляду майбутнього юриста.
 
4. Зміст дисципліни за темами
ТЕМА 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.
ТЕМА 2. Виникнення та сутність держави.
ТЕМА 3. Форма держави.
ТЕМА 4. Функції держави.
ТЕМА 5. Механізм та апарат держави.
ТЕМА 6. Правова, соціальна держава та громадянське суспільство.
ТЕМА 7. Держава у політичній системі суспільства.
ТЕМА 8. Природа, сутність, принципи права. Типи праворозуміння.
ТЕМА 9. Норми права у системі соціальних норм.
ТЕМА 10. Правотворчість та правоутворення.
ТЕМА 11. Джерела (форми) права.
ТЕМА 12. Система права та система законодавства: поняття, зміст та співвідношення.
ТЕМА13. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення.
ТЕМА 14. Реалізація норм права.
ТЕМА15. Тлумачення норм права.
ТЕМА16. Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність.
ТЕМА17. Законність та правопорядок.
ТЕМА18. Правосвідомість, правове виховання та правова культура.
ТЕМА19. Механізм правового регулювання.
ТЕМА 20. Теорія юридичного процесу.
ТЕМА 21. Правова система: сутність, структура та сучасна типологія.
 
5. Викладацький склад: Шульженко Ф. П., д.політ.н., професор кафедри теорії та історії держави і права; Рижук Ю.М., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права; Макаренко А.В.., к.ю.н., ст.. викладач кафедри теорії та історії держави і права.
 
6. Основна література:
1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.
2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
3. Федоренко Г.О., Шульженко Ф.П. Теорія держави і права: Підручник. [Електронний ресурс]– К.: КНЕУ, 2011 (фонд бібліотеки КНЕУ імені Вадима Гетьмана)
4. Теория государства и права. Курс лекцій / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. Изд 2-е. М., 2000.
5. Федоренко Г.О. Теорія держави і права: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006.
6. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник / Ф.П.Шульженко. – К. «Юрінком Інтер», 2004.
7. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.  - К.: “Укр. енцикл.”, 2004.

 

Остання редакція: 12.12.15