Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія права України

Опис. Змістові модулі.
Модуль І.
Тема 1. Поняття, предмет і джерела історії держави і права України. Періодизація історії держави і права України.
Тема 2. Поява рабовласницьких держав на території України в VІІ ст. до н. е. — VІ ст. н. е. Розвиток рабовласницького права.
Тема 3. Ранньослов’янська державність і право на території України у І—VІІ ст. н. е.
Тема 4. Поява і розвиток Київської держави, її суспільний лад та управління.
Тема 5. Право Київської Русі, суди і процес.
Тема 6. Державний устрій і право Галицько-Волинської Русі.
Тема 7. Державно-політичний устрій і право в українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польщі.
Тема 8. Державне управління і право в українських землях у складі Речі Посполитої.
Тема 9. Утворення Української козацько-гетьманської держави, її адміністративний устрій і управління.
Тема 10. Право Української козацько-гетьманської держави. Суд і процес.
Тема 11. Юридична основа об’єднання України з Росією. Адміністративно-політичний устрій і управління в Україні-Гетьманщині.
Модуль ІІ.
Тема 12. Розвиток права, суд і процес в Україні-Гетьманщині.
Тема 13. Державний устрій і управління в українських землях у складі імперії Габсбургів. Розвиток права.
Тема 14. Державно-політичний устрій і право українських земель у складі Російської імперії. Суд і процес.
Тема 15. Національна революція в Україні. Створення і діяльність Центральної Ради.
Тема 16. Українська державність за гетьмана Скоропадського та Директорії УНР. Проголошення і діяльність ЗУНР.
Тема 17. Державно-політичний устрій і законодавство України в період будівництва соціалізму (1917-1935 рр.). 18. Розвиток державності і права України напередодні і в роки ІІ-ої світової війни.
Тема 19. Розвиток державності і права України у 50—80-ті рр. ХХ ст.
Тема 20. Державна незалежність України: головні тенденції розвитку державності і права.

Викладацький склад:
кандидат юридичних наук, доцент Кожура Л.О.;
кандидат юридичних наук, 
доцент  Ієрусалімова І.О.
 

Тривалість: 120 год, кредити ЕСТS — 4, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 22 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 12 академічних годин).

Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю знань студента є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних (контрольних) завдань.
Підсумковою формою контролю знань з даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю.

Остання редакція: 24.08.17

Публікаціі з предмету

  • Історія права України 081 (745.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки "Історія  права України"08 Грудня 2017 р.
  • Історія права України (86 KB)паспорт навчальної дисципліни “Історія права України”.  Дисципліна бакалаврського рівня.08 Грудня 2017 р.